Napjainkban egyre több ügylet során fordulunk a közhitelesség tanúsítása érdekében közjegyzőhöz, bizonyos jogügyletek érvényességéhez pedig elengedhetetlen feltétel a közjegyzői okiratba foglalás. De mivel és mennyivel kell számolnunk, ha közjegyzőhöz fordulunk?

Élete során szinte minden állampolgár találkozik a közjegyző eljárásával, avagy közjegyző által ellenjegyzett okirattal. A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek kérelmére pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban kioktatással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében. A közjegyző folytatja le továbbá a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat, valamint jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez.

A közjegyzői okirat sajátossága, hogy a közjegyző által ellenjegyzett okirat közokiratnak minősül – tehát teljes bizonyító erővel bír, így az ellenkező bizonyításáig azt valódinak kell tekinteni. A közjegyző által ellenjegyzett közokirat teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy a közjegyző a benne foglalt intézkedést megtette vagy határozatot a benne foglalt tartalommal meghozta. Bizonyítja továbbá a közokirattal tanúsított adatok és tények valóságát, valamint a közokiratban foglalt nyilatkozat megtételét, annak idejét és módját. A közjegyzői nem köteles az okirat tartalmi helyénvalóságát vizsgálni és tanúsítani.

A közjegyzői díjak alakulását jogszabály határozza meg, így tehát a díjazás nem lehet megállapodás tárgya.

A díjszabás a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (díjrendelet) szerint meghatározott tételekből tevődik össze, amelytől a közjegyző sem térhet el.

Milyen elemekből tevődik össze a közjegyzői díj?

Ha közjegyzőhöz fordulunk a jogszabály szerint számolnunk kell a közjegyzői munkadíjjal, amely kiszámítható ügyérték alapján, vagy jogszabályban meghatározott összeg szerint, és a költségtérítés -költségátalány, valamint a készkiadások – összegével. A készkiadások a közjegyzői tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő munkafolyamatok díjaiból tevődik össze, mint pl. postaköltség, utazás díja. A költségtérítésként továbbá – a készkiadásokon felül – a közjegyző részére a munkadíj általában 40%-ának megfelelő költségátalányt kell fizetni. A közjegyző az elvégzett munkájáért felszámított díjról – tételes kimutatással ellátott – költségjegyzéket állít ki, amellyel szemben a fél a közjegyző székhelye szerinti területi közjegyzői kamara elnökségénél kifogással élhet.

Mit jelent az ügyértékhez igazodó általános munkadíj?

Az ügyérték alapján számított munkadíj abban az esetben számolható fel, amennyiben a közjegyzői tevékenység tárgyának értéke megállapítható. Ez a díj az alábbiak szerint alakul:

  • 20.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5.500 Ft;
  • 20.000 Ft feletti, de 50.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5.500 Ft és a 20.000 Ft feletti rész 4%-a;
  • 50.000 Ft feletti, de 100.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 6.700 Ft és az 50.000 Ft feletti rész 3%-a;
  • 100.000 Ft feletti, de 500.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 8.200 Ft és a 100.000 Ft feletti rész 2%-a;
  • 500.000 Ft feletti, de 5.000.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16.200 Ft és az 500.000 Ft feletti rész 1%-a;
  • 5.000.000 Ft feletti, de 10.000.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 61.200 Ft és az 5.000.000 Ft feletti rész 0,5%-a;
  • 10.000.000 Ft feletti, de 200.000.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 86.200 Ft és a 10.000.000 Ft feletti ügyérték 0,25%-a;
  • 200.000.000 Ft feletti, de 500.000.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 561.200 Ft és a 200.000.000 Ft feletti rész 0,2%-a;
  • 500.000.000 Ft feletti ügyérték esetén 1.161.200 Ft és az 500.000.000 Ft feletti ügyérték 0,1%-a; de legfeljebb 1.000.000.000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

A munkadíj felszámítható a ráfordított munkaidő alapján is, amelynek összege minden megkezdett óra után 5.500 Ft. Eltérő helyszínen – tehát a fél kérelmére a közjegyző hivatali helyiségén kívül – való munkavégzés esetén a munkadíj szintén minden megkezdett óra után 5.500 Ft-tal kell számolni.