Kizárólag a pályázati felhívásban meghirdetett témákban írt pályamunkák kerülnek elbírálásra. A pályázaton bárki részt vehet a tudományos fokozattal rendelkezők kivételével. Határidő: 2005. szeptember 15.

I. Pályázati témák

 1. A bűncselekmény áldozatainak nyújtandó jogi segítségnyújtás, különös tekintettel a helyi sajátosságokra
 2. Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának előzetes hatásvizsgálata
 3. Az EU Alapjogi Chartájából eredő jogalkotási feladatok
 4. A civil szféra részvétele a bűnmegelőzésben
 5. A magyar rendőrség szerepvállalása az európai rendőri együttműködésben
 6. Határrendészeti feladatok Magyarországon a schengeni követelmények tükrében
 7. A regionális önkormányzati rendszer kiépítése
 8. A pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus visszaszorításának összefüggései, jogi szabályozása
 9. Kábítószerbűnözés; büntetőpolitika s az ezt tükröző anyagi és eljárásjogi szabályok; alkalmazásuk a gyakorlatban
 10. Európai Uniós követelmények és gyakorlat a büntetés-végrehajtás területén
 11. Jogi személlyel szemben alkalmazandó büntetőjogi intézkedések cégjogi kérdéseinek elvi és gyakorlati problémái
 12. A környezetvédelmi engedélyezési rendszer integrált megközelítésének eddigi eredményei és további lehetőségei
 13. Az informatikai biztonság jogi kérdései
 14. A közérdek fogalmának értelmezése az Alkotmánybíróság gyakorlatában
 15. Az Alkotmánybíróság és a bírósági gyakorlat kapcsolata
 16. Az ingatlan-nyilvántartás újraszabályozásának kérdései
 17. A bírósági határozatok nyilvánossága
 18. A kétfokú fellebviteli rendszer, a mai felülvizsgálati rendszer átalakításának kérdései
 19. Az állami vagyon egységes kezelésének lehetőségei
 20. Fejlődési zsákutca vagy sikertörténet? A kht., mint jogi konstrukció a gyakorlatban
 21. Az EU-jogharmonizáció következtében a hazai jogrendszerbe beépített irányelvek hatása az új közbeszerzési törvényre és annak végrehajtási rendeleteire
 22. Az alanyi jogok védelme nem bírói utakon
 23. Az Európai Unió és a kisebbségi jogok
 24. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az alkotmányos alapjogok korlátozhatósága
 25. A személyes adatok védelméhez való jog, mint személyhez fűződő jog a Polgári törvénykönyv alapján
 26. A jogászi közreműködés, mint az intellektuális bűncselekmények megvalósulásának akadálya
 27. A szövetkezeti üzletrész szabályozása és a továbbfejlesztés kérdései
 28. Agrár környezetvédelem a Közös Piac agrárpolitikájának tükrében
 29. A nem szabadságelvonással járó szankciók végrehajtásának helyzete
 30. A fogyasztói csőd hazai szabályozásának kérdései és a nemzetközi megoldások
 31. A jogalkotási folyamat nyilvánossága, valamint a jogszabályokhoz való hozzáférés lehetőségei hazánkban, valamint a további fejlődés lehetséges módozatai
 32. A mediációs eljárás jövője az Európai Unióban és a tagállami jogrendszerekben
 33. A közigazgatási hatósági eljárás új szabályairól szóló törvény és a különös eljárási szabályok viszonyi rendszere
 34. Fogyasztóvédelem az Európai Unióban
 35. Átjárhatóság a rész- és teljes munkaidejű, illetve a határozott- és határozatlan munkaviszonyban
 36. Felelősségi rendszerünk változásának dogmatikai alapjai az új Ptk. tervezetében
 37. A római jog elemeinek hatása a magyar polgári jog fejlődésére
 38. Az emberi méltóság és a jó hírnévhez való jog védelme az interneten
 39. A korszerű törvényalkotás
 40. A nemzeti parlamentek EU-ban betöltött szerepe (különös tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt 1. sz. jegyzőkönyvre)
 41. A szubszidiaritás és az arányosság elve (különös tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt 2. sz. jegyzőkönyvre)
 42. Az e-parlament bővítésének irányai, lehetőségei
 43. Polgári peres felülvizsgálati eljárás az AB határozata előtt és után
 44. Szavatosság, jótállás, kártérítés
 45. Zár alá vétel és a biztosítási intézkedés

II. Pályázati feltételek

 1. Kizárólag a pályázati felhívásban meghirdetett témákban írt pályamunkák kerülnek elbírálásra. A pályázaton bárki részt vehet a tudományos fokozattal rendelkezők kivételével.
 2. A pályamunkát jeligével ellátva 2005. szeptember 15-ig két példányban kell eljuttatni a Magyar Jogász Egylet címére (1054 Budapest, Szemere u. 10.). A pályázók a pályázat mellékleteként lezárt borítékban – a borítékon a jeligét feltüntetve – közöljék személyi adataikat (szerző neve, születési éve, lakcíme, foglalkozása, ha van munkaadója, annak megnevezése). Csak a díjnyertes pályázatokhoz mellékelt borítékok kerülnek felbontásra.
 3. A pályázatokat a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottsága által felkért hivatalos bírálók minősítik. A pályázatok eredményéről a Magyar Jogász Egylet a pályázókat/díjazottakat 2005. december 1-ig értesíti.

A pályadíjak a következők:

Fődíj: 200.000,-

 1. díj: 150.000,-
 2. díj: 100.000,-
 3. díj: 50.000,-

Különdíjak
A Magyar Jogász Egylet fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő színvonalú pályamű hiányában fődíjat és I. díjat ne adjon ki.

4. A pályamunkák minimális terjedelme egy, maximális terjedelme három szerzői ív.

5. Fődíjjal és I. díjjal jutalmazható az a pályamunka, amely a pályatételt az elmélet és gyakorlat együttes ismeretében dolgozta fel, a gyakorlat elméleti igényű általánosítását elvégezte, a vitatott álláspontok ismertetése mellett a szerző önálló álláspontját is kifejti, azt indokolja, és a vele ellentétes, vagy tőle eltérő álláspontokat elfogadhatóan bírálja. Alapvető követelmény a témára vonatkozó ismeretek biztos kezelése, a témához tartozó irodalom megfelelő ismertetése, a jó szerkezeti felépítés és a szabatos fogalmazás.
II. díjjal jutalmazható az a pályamunka, amely az I. díjra előírt feltételeket nem éri el, de a gyakorlat átfogó ismeretében a téma olyan önálló feldolgozását adja, amely színvonalára tekintettel alkalmas arra, hogy a jogászok szakmai munkájukban a tanulmányt felhasználhassák.
III. díjjal jutalmazható az a pályamunka, amelynek értéke kisebb a II. díjnál alkalmazott mértéknél, de van önálló mondanivalója.

6. A pályamunkákban a felhasznált irodalom és jogszabályok jegyzékét fel kell tüntetni.

7. Pályázni eredeti – még nem publikált – művekkel lehet.

8. A Magyar Jogász Egylet a nyertes pályamunkákból a közlésre alkalmasakat a Magyar Jogban és más jogi lapokban megjelenteti.

Budapest, 2005. március
Magyar Jogász Egylet Elnöksége

A kiírás letölthető rtf formátumban a Magyar Jogász Egylet honlapjáról.