A Tanácsadó Testület előtt a 669/2005. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. április 25-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást. A pentek.hu domain a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Neriton Telecom Kft. részére delegálandó.

A Tanácsadó Testület 04/2005. (IV.25.) Állásfoglalása

A pentek.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a 669/2005. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. április 25-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A pentek.hu domain a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Neriton Telecom Kft. részére delegálandó.

Indokolás:

A 669/2005. ügyszámon a TT elé került ügy tényállása a következő: 2005. február 11-én a Neriton Telecom Kft. prioritás nélküli igénylést nyújtott be a pentek.hu domain név vonatkozásában. A Trend Com Média Kft. 2005. február 14-én a Neriton Kft. igénylése ellen felszólalással élt, ugyanakkor a domain név vonatkozásában nem prioritásos igénylést is benyújtott. Az ügy TT elé utalását a Trend Com Kft. kérte regisztrátora, az Interware Rt. útján. A Trend Média Kft. ügyvezetője a Tanácsadó Testülethez címzett, 2005. 02. 23-án kelt levelében egyebek mellett előadta, hogy társaságuk Baranya Megyében 1997 óta „Péntek” címen hetente 60.000 példányban megjelenő, ingyenes reklámújságot ad ki. Szerették volna a lap megjelentetésének internetes hátterét is biztosítani, ehhez azonban szükségük van a lap nevével megegyező domain név használati jogára: az igénylés leadásával azonban a Neriton Kft. „néhány perccel” megelőzte őket. Álláspontjuk szerint a domain név társaságukat illeti meg, hisz „mint egy jól bejáratott, most már magas szintű piaci értékkel bíró elnevezés mögé a tartalmat, újságot, a reklámfelületet, a régió vállalkozói, reklámozói között elért bizalmat” az ő munkájuk alapozta meg.

A Neriton Kft. 2005. március 16-án és 18-án regisztrátorán, az Axelero Rt.-hez címezve fejtette ki álláspontját. E szerint társaságuk „a Rímek és Ritmusok Mecsekaljáról Közhasznú Alapítvánnyal karöltve, a hét utolsó munka- és tanítási napjának nevére (péntek) épülő ingyenes, a fiatalok és diákok hétvégi kulturális program lehetőségeit, Pécs város hétvégi ifjúsági rendezvényeit és egyéb szórakozási lehetőségeit megjelenítő közhasznú portál kiépítésére tett előrehaladott munkálatokat”. Álláspontjuk szerint a domain név igénylésekor a legnagyobb körültekintéssel jártak el, meggyőződtek arról, hogy arra vonatkozón más jogosultnak prioritásos igénye nem áll fenn. Hivatkoztak arra is, hogy a péntek.hu (ékezetes változatú) domain név időközben társaságuk részére már bejegyzésre került. Előadták továbbá, hogy a pentek.hu 2005-ig (a regisztrációs szerződés felmondásáig) a Péntek c. reklámújságot korábban kiadó Venerdi Lapkiadó Kft. használatában volt, a névhasználati jog megszerzésére a Trend Média Kft.-nek nem „néhány perc”, hanem több év állt volna rendelkezésére.

Mindezekre tekintettel a Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2 pontja alapján kérték igénylésük – a nyilvántartásba vétel időbeni elsőbbsége alapján történő – teljesítését.

A Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontjának b) alpontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény […] a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző […].” A Trend Com Kft. igénylése a Szabályzat vonatkozó 1.4.1 pontja szerint nem minősül prioritásosnak.

Ezt követően a Testület azt vizsgálta, teljesíthető-e a Neriton Kft. időrendben elsőként nyilvántartásba vett igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

  1. jogellenes, vagy
  2. megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
  3. megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

A Tanácsadó Testület előtti eljárásban a Neriton Kft. valószínűsítette, hogy tevékenysége során használni kívánja a pentek.hu domaint. A Testület szerint a Neriton Kft. részéről történő használat a tárgyi domain vonatkozásában nem okozna megtévesztő helyzetet. A panaszos által hivatkozott hetilap közismertségét ugyanis a Testület nem látta igazoltnak, ugyanakkor a „péntek” szó a magyar nyelvben általánosan és igen gyakran használt kifejezés. Az adott esetben mindezek a használat jogellenességének gyaníthatóságát is kizárják.

A TT állásfoglalása szerint a pentek.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Neriton Telecom Kft. számára kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2005. április 25.