A korábban működtetett felvételi vizsgák esetében is lehetőség volt arra, hogy az írásbeli dolgozatokat a vizsgázók helyben megtekintsék, és ott helyben észrevételeket tegyenek. Arra azonban nem volt lehetőség, hogy a dolgozatról fénymásolatot készítsenek, és az észrevételt egy nappal később juttassák el.

A korábbi években az írásbeli felvételikkel kapcsolatos panaszok, fellebbezések aránya 10 % volt.

Az új rendszer értelmében középszintű írásbeli után a szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le.

Ha a szaktanári értékelésre a vizsgázó észrevételt nyújtott be, az igazgató gondoskodik arról, hogy egy helyettes szaktanár álljon rendelkezésre az észrevételben foglaltak elbírálására. Az észrevétel elbírálásában nem vehet részt az a szaktanár, aki a megoldást értékelte. Az észrevétel kivizsgálásával kapcsolatosan részletes jegyzőkönyvet kell felvenni, és a döntést indokolással ellátott határozatba kell foglalni.

Az emelt szintű írásbeli után Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a kijavított emelt szintű vizsgadolgozatokat az igazgatónak megküldi. Az igazgató a vizsgázó észrevételeit a vizsgadolgozattal együtt megküldi az országos vizsgaközpontnak. Az észrevételt az országos vizsgaközpont egy másik, a vizsgadolgozat értékelésében közre nem működő szaktanárral megvizsgáltatja, s annak ismeretében a vizsgadolgozat értékelését megváltoztatja vagy helybenhagyja. Az igazgató az országos vizsgaközpont által megküldött vizsgadolgozatokat és a vizsgadolgozatokra benyújtott észrevételekkel kapcsolatos döntéseket továbbítja az érettségi vizsgabizottság elnökének. A vizsgabizottság az előzetes értekezleten tudomásul veszi az országos vizsgaközpont értékelését, és azt rávezeti az osztályozó ívre.

A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen a közoktatásról szóló törvény 84. §-ának (5) bekezdésében szabályozott törvényességi kérelmet az igazgatónak nyújthatja be az országos vizsgaközpontnak címezve. Az igazgató a törvényességi kérelmet a döntéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a benyújtás napján, illetve, ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon megküldi az országos vizsgaközpontnak. Az országos vizsgaközpont a törvényességi kérelem tárgyában három munkanapon belül meghozott döntéséről, a kézbesítéssel egyidejűleg értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét. Az országos vizsgaközpont a döntését – annak érdekében, hogy a bírósági felülvizsgálattól függetlenül végre lehessen hajtani – előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítja.