A Tanácsadó Testület előtt a 677/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. szeptember 19-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Virtual Playground Kft. igénylése a startalap.hu domain név vonatkozásában nem teljesíthető, a domain a Sanoma Budapest Kiadói Rt. számára delegálandó.

Indokolás:

A tárgyi ügyben a Generál Média Kft. regisztrátor útján a Sanoma Budapest Kiadó Rt. igényelte a Tanácsadó Testület (TT) eljárását. A Sanoma Budapest Kiadó Rt. panaszos kifogásában előadta, hogy „a tulajdonunkban lévő STARTLAP védjegy bejegyzésünk alapján sérelmesnek” tartja a domain Virtual Playground Kft. számára történő delegálását, egyben kérte a tárgyi domain saját részére történő bejegyzését.

A kifogással kapcsolatos véleményében a Virtual Playground Kft. előadta, hogy „a hivatkozott védjegy csak a távközlés és a nevelés (38. és 41.) nizzai áruosztályban biztosít kizárólagosságot”, míg saját felhasználási célja – a kockázati tőke megszerzésével kapcsolatos információs oldal indítása – e tevékenységi körökön kívül esik; a fogyasztó megtévesztésére sem kerülhet sor, mivel a startlap.hu által nyújtott szolgáltatás és a startalap.hu alatt nyújtani tervezett szolgáltatás nem is hasonlítana.

A STARTLAP megjelölés a fent hivatkozott áruosztályokban a Sanoma Budapest Kiadói Rt. mint jogosult számára lajstromozott védjegy (lajstromszám: 165499).

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (2) bekezdésének c) pontja szerint „[A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ] a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét”.

A TT megítélése szerint a fenti tényállás adott esetben megvalósul, mivel

  • a tárgyi domain hasonlít a STARTLAP megjelöléshez;
  • a STARTLAP védjegy belföldön jóhírnevet élvez;
  • a TT megítélése szerint az igénylő személyéből és nyilatkozatából valószínűsíthető, hogy a használat gazdasági tevékenység körében történne;
  • a megjelölés alapos ok nélkül történő használata tisztességtelenül kihasználná a STARTLAP megjelölés megkülönböztető képességét.

A fentiekhez kapcsolódóan a TT utal arra, hogy az írás és a hangalak hasonlósága mellett az internet közegében fokozott szerepet játszik az a tény, hogy a felhasználó véletlenül a népszerű keresőportál nevét elírva juthat a tárgyi domain alatt szereplő tartalomhoz. Ez a tény a TT álláspontja szerint mind a megjelölés megkülönböztető képességének tisztességtelen kihasználása (és ezáltal a jogszerűtlenség), mind a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. c) pontjában foglalt megtévesztő jelleg megállapítása körében értékelhető.

A fentiek alapján a domain a Virtual Playground Kft. által nem választható, az igénylés teljesítése a domain jelentéstartalmára és használatára nézve Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) pontja alapján gyaníthatóan jogellenes illetőleg 2.2.2. c) pontja alapján megtévesztő lenne.

A védjegyjogosult Sanoma Budapest Kiadói Rt. igénylésének a Testület álláspontja szerint nincs akadálya.

Eredetileg:
http://www.domain.hu/…11_2005.html