Az outsourcing ügyletek megkülönböztethetők aszerint, hogy a forráskihelyezés közeli vagy távolabban fekvő országba történik. Összeállításunkban az ún. offshore outsourcing ügyletek sajátosságaira irányítjuk a figyelmet.

A legtöbb outsourcing szerződés tulajdonképpen nagyon hasonlóan épül fel annak ellenére, hogy számottevő eltérések lehetnek tartalmuk, időtartamuk, jogi és pénzügyi hatásaik stb. vonatkozásában. A joggyakorlat tükrében azonban mégis érdemes különválasztani az ún. nearshore outsourcing ügyleteket az offshore outsourcing-tól: az előbbiek a közeli, míg az utóbbiak a távolabbi országokba történő forráskihelyezést jelölik.

Az offshore outsourcing szerződések sajátos szempontok figyelembe vételét követelik meg, hiszen a nagyobb földrajzi és kulturális távolság komoly kockázati tényezőket indukálhat, melyeknél a felszerelések szállítása, a vállalati műveletek irányításának megtervezése, a könyvvizsgálatra vonatkozó és kontrollszabályok, a vállalat felépítésének átszervezése, a bizalmas és titkos információk kezelése, a nyelvi akadályok, a helyi geopolitikai tényezők és még sok más tényező komoly súllyal esik latba.

Ezek a kockázati tényezők a jog eszközeivel természetesen hatékonyan csökkenthetők vagy akár fel is számolhatók.

Vállalatirányítás

A vállalatirányítás sajátosságainak az ügylethez alkalmazkodó megszervezése révén kiküszöbölhetők a váratlan többletköltségek, melyek például az anyavállalat és az outsourcing tevékenységet végző egység közötti földrajzi távolságból adódnak. A munka helyes elosztása és a technikai eszközök (videotelefon, internet) helyes alkalmazása is sokat segíthet ebben, de mindenekelőtt a szükségletek pontos felmérése, egy jó döntéshozatali mechanizmus kiépítése vagy kiszámítható költségtervezés révén érhetők el komoly megtakarítások.

Az adatkezelés és adattovábbítás

Az outsourcing műveletek a legtöbb esetben felvetik a személyes adatok kezelésére és továbbítására vonatkozó szabályok alkalmazását. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országain kívüli államokba például csak az adat birtokosának kifejezett beleegyezésével lehet személyes adatnak minősülő információt továbbítani és csak abban az esetben, ha ebben az országban az adatvédelem megfelelő szintje is biztosítva van.

Az információáramlás biztonsága

A szolgáltatónak minden esetben érdemes szigorú szabályoknak alávetni magát az információáramlás biztonságának elősegítése érdekében. Általában magas szintű védelem biztosítható a megfelelő technikai eszközök alkalmazásával, de e tekintetben a munkaszervezésnek is fontos szerepe lehet. Ajánlatos olyan szakaszokat belefoglalni a szerződésbe, melyek előírják, hogy a szerződés felbontása vagy megszűnése esetén minden, bizalmasnak minősülő információt és adatot meg kell semmisíteni.

Geopolitika

A geopolitikai tényezőkből (fegyveres konfliktusok, sztrájkok, stb.) fakadó kockázatok is hatékonyan kiküszöbölhetők rugalmas szerződéses rendelkezések kidolgozásával, például a vis major klauzula átgondolt alkalmazásával, esetleg mellőzésével. Érdemes lehet az egyes tényezőkből fakadó esetleges hátrányokat külön szakaszokban szabályozni.

Sok esetben a szerződő fél kormánya előírhatja, hogy a munkavállalók bizonyos részét a helyi állampolgárok köréből kell toborozni. Természetesen hasznos lehet, ha a szerződés erről is külön rendelkezik.

Munkaügyi tényezők

A munkajogi szabályok figyelembe vétele kulcsfontosságú az outsourcing művelet hatékony megvalósítása érdekében, hiszen nem lehet eltekinteni attól sem, hogy az outsourcing következtében a szolgáltatást igénybe vevő vállalatnál csökken, míg a forráskihelyezett tevékenységet ellátó társaságnál növekszik a munkateher. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy a munkáltatói jogutódlásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni és kötelező konzultációt is kell folytatni a szakszervezetekkel vagy az üzemi tanáccsal.

A fentieken túl fontos szereppel bírnak az outsourcing szerződésekben a felhasználói engedélyek (licenciák), továbbá a legkülönfélébb adó- és járulékterhek rendezésére vonatkozó szakaszok is.

Az offshore outsourcing műveletek tehát igen összetett ügyletek minősülnek: bármely fontos szempont figyelmen kívül hagyása az egész tranzakció sikerét veszélyeztetheti. A legfontosabb tényező azonban talán mégis az, hogy megfelelő partnert kell találni: rossz szerződő féllel ugyanis a legjobb szerződés sem eredményezhet kiszámítható és gyümölcsöző együttműködést.