Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testületének állásfoglalása szerint az ezerocsi.hu domain delegálására vonatkozó igény a GO-Online Kft. számára teljesíthető.

A Tanácsadó Testület 05/2010. (III. 01.) sz. Állásfoglalása az ezerocsi.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (818/2009. sz. ügy) tárgyában:

A Tanácsadó Testület előtt 818/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. március 1-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 Az ezerocsi.hu domain delegálására vonatkozó igény a GO-Online Kft. számára teljesíthető.

 Indokolás:

 Az ezerocsi.hu domain nevet a Go_Online Kft. („Igénylő”) igényelte prioritás nélkül 2009. november 20. napján. Az igénylés ellen az EST Media Group Kft. valamint az FM1 Kommunikációs és Kulturális Zrt. közösen („Panaszos”) élt kifogással jogi képviselőjük útján, és kérték a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Panaszos hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.1., 2.2.2. és 2.3.2. pontjaira, továbbá a Tanácsadó Testület több állásfoglalásában foglaltakra és az 1959 évi IV. törvény („Ptk.”) valamint a 1996. évi LVII. törvény („TPVT”) rendelkezéseire.

A Panaszos álláspontja szerint a fenti domain Igénylő általi választása megtévesztő és így jogellenes, mert azonos (az ékezetek elhagyása esetén) a Panaszos által 2010. november 19. napján indított „Ezeröcsi” rádiós műsor címével, és ezt a nevet az internetezők nyilvánvalóan a Panaszossal és annak műsorával kapcsolják össze. A domain Igénylő általi igénylése pedig sérti a Panaszos Ptk.-ban rögzített névviseléshez fűződő jogát. Panaszos előadja továbbá, hogy álláspontja szerint a Igénylő szándékosan és rosszhiszeműen törekszik a megtévesztő helyzet előidézésére, kihasználva, hogy a műsorszolgáltatás megkezdését megelőzően az Igénylő a sajtóban értesülhetett az „Ezeröcsi” című rádiós műsor megindításáról. Ezen felül Panaszos álláspontja szerint az „ezeröcsi” név és kifejezés szellemi alkotás melynek kizárólagos felhasználási jogaival Panaszos rendelkezik. A domain név Igénylő részére történő delegálása – Panaszos szerint –tehát sértené névviselési jogát, szerzői jogát továbbá a Tpvt. rendelkezéseit. Utalt arra is a Panaszos, hogy a domain igénylés által Igénylő jogellenesen kívánja kihasználni a Panaszos befektetését.

Fentiekkel ellentétben Igénylő kifogásolja, hogy Panaszos panaszából nem tűnik ki pontosan a domain igénylést sérelmező személy pontos kiléte, azaz hogy az EST Media Group Kft. vagy az FM1 Kommunikációs és Kulturális Zrt. a valódi Panaszos. Igénylő ezen felül kétségbe vonja az „ezeröcsi” kifejezés szellemi alkotás mivoltát arra való hivatkozással, hogy az egy szleng kifejezés, mely az 1500-as LADA (VAZ-2103) kedveskedő megjelölése. Álláspontja szerint azonban amennyiben elfogadható lenne Panaszos álláspontja a kifejezés szellemi alkotás mivolta tekintetében, a kifejezés már közkincsé vált volna. Igénylő álláspontja szerint az „ezeröcsi” kifejezés nem is lehet kereskedelmi neve Panaszosnak, mivel nem „ezeröcsi” hanem NEO FM név alatt került sor szolgáltatásnyújtásra. Előadja továbbá, hogy az online médiában történő nyilvánosságra hozatala a műsorszolgáltatásnak nem bír jelentőséggel, hiszen arról a Igénylő nem is tudott. Megvizsgálta azonban a Igénylő a domain igénylést megelőzően a védjegybejelentésekre vonatkozó nyilvántartást, a domain nevek nyilvántartását továbbá a cégnyilvántartást, és ezzel kimerítette az elvárható gondosság követelményét a domain igénylés kapcsán. Kijelentette továbbá, hogy a domain nevet nem kívánja értékesíteni, vagy használatba adni Panaszosnak, az tervei szerint a saját tevékenységével kapcsolatos információk elhelyezésére szolgál majd. Kétségbe vonta ezen felül azt a – Panaszosi – tényállítást, miszerint a széles közönség a kifejezést Panaszos műsorával azonosítja. A Tpvt. rendelkezései vonatkozásában előadta, hogy a domain név igénylése nem minősül önmagában gazdasági tevékenységnek, és gazdaság tevékenység hiányában a Tpvt. rendelkezései nem alkalmazhatóak.

A Tanácsadó Testület eljárása során vizsgálta, hogy a DRSZ, a Ptk., a Tpvt. illetve a szerzői jogi törvény rendelkezéseit sérti-e a domain igénylése.

E vizsgálat során a Tanácsadó Testület az alábbi következtetésekre jutott:

A vitatott domain név a köztudatban, különösen az autóstársadalomban közismert kifejezés, mely az 1500-as LADA szleng megnevezése, és mint ilyen leíró jellegű kifejezés. Amennyiben el is fogadnánk a kifejezés eredeti – azaz alkotói tevékenység eredményeként létrejött – jellegét, úgy annak jogi besorolása leginkább a folklór kifejeződéseivel esne egy tekintet alá, amely nem tárgya a szerzői jogi védelemnek. Elfogadhatatlannak tartja tehát az Tanácsadó Testület azt a Panaszosi okfejtést miszerint az „ezeröcsi” kifejezés egy olyan szellemi alkotás, melynek kizárólagos felhasználási jogai lennének és ezekkel Panaszos rendelkezne. Túlzónak tartja a Tanácsadó Testület azt a Panaszosi okfejtést is miszerint egy rádiós műsor egyetlen alkalommal való sugárzása, illetve annak néhány sajtóvisszhangja révén a széles közönség Panaszos műsorával azonosítaná a jelen ügyben szereplő (a fentiek alapján deskriptív) kifejezést. Megjegyzi a Tanácsadó Testület, hogy a jövőben ez a kifejezés elméletileg akár a Panaszos jó hírnevű megjelölésévé is válhat (1997. évi XI. (Védjegytörvény) 12.§ (2) bek c) pont), ez azonban a domain igénylésekor nem állt fenn. Ennek hiányában pedig egy leíró jellegű, köznapi kifejezés nem részesülhet olyan védelemben, amit a Ptk., a Védjegytörvény vagy a Versenytörvény, illetve az irányadó bírói gyakorlat biztosít, továbbá amelyeket a Tanácsadó Testület korábbi állásfoglalásaiban ilyen védelmet élvező névként azonosított. A jelen ügyben igényelt domain név leíró jellegének következtében pedig az igénylés önmagában nem eredményez megtévesztést, annak ellenére, hogy a domain név elvileg alkalmas lehet olyan használatra, amely a későbbiekben jogellenes vagy megtévesztő állapotot idéz elő. Az ilyen helyzet beállta esetén sor kerülhet a domain Igénylői delegálásának visszavonására is – akár a jelenlegi Panaszos kezdeményezésére.

A Tanácsadó Testület ezen felül osztja Igénylő azon álláspontját miszerint a domain név gazdasági tevékenység keretében történő felhasználása híján nem kerülhet sor a Tpvt. rendelkezéseinek megsértésére. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület felhívja a Igénylő figyelmét arra, hogy tartózkodjon a Tpvt. illetve a DRSZ rendelkezéseinek megsértésétől a domain név gyakorlati használata során, azok megsértése esetén ugyanis a domain név visszavonására más eljárások keretében sor kerülhet.

A Tanácsadó Testület a jelen ügyben nem osztotta a Panaszos személyével kapcsolatban felvetett igénylői aggályt, miszerint nem egyértelmű a Panaszos kiléte – bár megjegyzendő, hogy a DRSZ szóhasználata az egy panaszos egy igénylés tényállásra épül. Lényeges körülmény ugyanis, hogy a jelen közös panaszt benyújtó cégek külön-külön és együttesen is érdekeltek voltak az eljárásban, továbbá egyik a másik kizárólagos tulajdonosa, mely a koncessziós szabályozás sajátosságaiból is ered.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ezerocsi.hu domain név igénylése nem ütközik sem az irányadó hatályos jogszabályokba sem a DRSZ rendelkezéseibe.

Az Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.