Az axagroup.hu, a vateragroup.hu és a hooters.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok.

I.) A Tanácsadó Testület 04/2011. (IV. 05.) sz. állásfoglalása a hooters.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz (843/2011. sz. ügy) tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a 843/2011. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2011. április 5-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A hooters.hu domain delegálására vonatkozó igény a Mystery Shopper Kft. részére nem teljesíthető.

Indokolás:

A hooters.hu domain nevet a Mystery Shopper Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. december 16-án. Az igény ellen a HI Limited Partnership (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogásában előadta, hogy 2008. 06. 12-i elsőbbséggel jogosultja a 196.811 lajstromszámú HOOTERS nemzeti szóvédjegynek, valamint a 196.220 lajstromszámú HOOTERS nemzeti ábrás védjegynek. Panaszos kiemelte, hogy Panaszolt a domain név igénylésekor nem a DRSZ. 2.2.1 pontjában leírtak szerint, a „lehető legnagyobb gondossággal” járt el, mivel elvárható lett volna, hogy Panaszolt a név megválasztása előtt meggyőződjön arról, a választott név szerepel-e az MSZH adatbázisában.

Emellett Panaszos hivatkozott a Vt. 12.§ (2) bekezdés b, pontjára, mivel Panaszolt cégjegyzékben szereplő tevékenységi köre kiterjed az „éttermi, mozgó vendéglátásra” és „egyéb vendéglátásra”, mely területen Panaszos nagy múlttal és jó hírnévvel rendelkezik. Mindennek megfelelően Panaszos a DRSZ. 2.2.2. a, és c, pontjára hivatkozva kéri kifogása helybenhagyását.

Panaszolt válaszában kérte a kifogás elutasítását, illetve továbbra is fenn kívánta tartani domain regisztrációs igényét. Kifejtette, hogy nem kíván Panaszos tevékenységi területén működni, mivel szirénák, jelző- és riasztórendszerek kereskedelmével szándékozik foglalkozni, ennek megfelelően tevékenységi és fogyasztói köre élesen elhatárolódik a Panaszosétól. Ezen kívül álláspontja szerint a „hooters” szó egy ismert köznév az angol nyelvben, melyre így Panaszosnak nem keletkezik kizárólagos joga.

Panaszos viszontválaszában továbbra is kérte a hooters.hu domain delegálásának elutasítását. Több dokumentumot is csatolt, melyek alátámasztják a tényt, miszerint a „hooters” szó internetes keresőbe való begépelésével a felhasználók elsőként a Panaszos weboldalára jutnak el. Ezen kívül Panaszos véleménye szerint a Panaszolt fogyasztói- és tevékenységi köre nem határolható el egyértelműen, mivel Panaszolt cégkivonata alapján annak tevékenysége többek között kiterjed különféle vendéglátási tevékenységekre is. Ismételten hivatkozott továbbá a Vt. rendelkezéseire, mely szerint Panaszosnak kizárólagos joga van a „hooters” megjelölés használatára, amire nem adott engedélyt Panaszoltnak.

Panaszos álláspontja szerint az igénylés teljesítése a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2.§ és 6.§-ában foglalt tilalmakat is megvalósítaná. Érvelésének alátámasztására Panaszos a Tanácsadó testület több, korábbi döntésére is hivatkozik.

Panaszolt viszontválaszában kifejtette, hogy más európai ország felső szintű domain alatti névterében is üzemel hooters név alatt honlap (pl.: hooters.de). Emellett véleménye szerint a hooters.hu domain választása nem megtévesztő, mivel Panaszos nem folytat gazdasági tevékenységet Magyarországon, termékei, szolgáltatásai nem elérhetőek és teljesen ismeretlenek. Panaszolt ismételten hangsúlyozza, hogy nem szándékozik a Panaszos gazdasági tevékenységével megegyező, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytatni. Ennek érdekében tevékenységi körét is hajlandó módosítani. Mindezek alapján úgy véli, domain igénylése sem megtévesztőnek sem jogellenesnek nem minősülhet.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, jogellenesnek tekinthető-e a domain delegálása, ezen belül különösen azt, hogy a delegálás mennyiben sértené Panaszos védjegyjogait.

A Tanácsadó Testület a DRSZ. 2.2.2. bekezdés a.) pontjában megjelölt, a Panaszos által hivatkozott gyanítható jogellenességet a Testület megállapíthatónak tartotta.

Egyértelműen megállapítható, hogy Panaszolt gazdasági tevékenységet folytat. Panaszolt cégjegyzékében a tevékenység körök megjelölésénél felsorolásra kerültek többek között az „éttermi, mozgó vendéglátás”, „rendezvényi étkeztetés” és „egyéb vendéglátás” tevékenységi körök. Panaszos – fentebb említett – 196.811 és 196.220 lajstromszámú „HOOTERS” védjegyeinek árujegyzékében pedig szerepel az „éttermi és koktélbár szolgáltatások”. A Vt. 12.§ (1) bekezdése értelmében a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A Vt. 12.§ (2) bekezdés b.) pontja szerint a kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A Panaszolt által igényelt „hooters.hu” domain-név teljesen megegyezik a Panaszos „HOOTERS” védjegyeivel. Mivel Panaszos a „HOOTERS” védjegy használatára Panaszoltnak engedélyt nem adott, így a domain-igénylés jogellenes, és a DRS. 2.2.2 bekezdés a.) pontjába ütközik.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó testület megállapította, hogy a Mystery Shopper Kft. által igényelt „hooters.hu” domain-név részére nem delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.

II.) A Tanácsadó Testület 05/2011. (IV. 05.) sz. állásfoglalása az axagroup.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (844/2011. sz. ügy) és a vateragroup.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (845/2011. sz. ügy) tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 844/2011. és 845/2011. számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben, együttesen megtárgyalta, majd 2011. április 5-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A vateragroup.hu domain és az axagroup.hu domain delegálására vonatkozó igény Kéri Gyula számára nem teljesíthető.

Indokolás:

A. vateragroup.hu domain nevet Kéri Gyula (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2011. január 6-án. Az igénylés ellen az allegroup.hu Kft., korábbi nevén Vatera.hu Kft. („Panaszos”) élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte egyrészt a domain delegálásának megtagadását, másrészt a domain saját részére történő delegálását.

Kifogásában, majd viszontválaszában a Panaszos előadta, hogy a Panaszolt által bejegyeztetni kívánt domain név egyrészt tartalmazza a Panaszos korábbi cégnevét (Vatera.hu Kft.), másrészt az általa üzemeltetett, széles körben ismert online aukciós site, a www.vatera.hu nevét.

A Panaszos álláspontja szerint a domain delegálásával sérülne a névkizárólagosság elve, Ptk. 77.§ (4) bekezdése szerint sérti a névviselési jogot, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy a máséhoz hasonló nevet használ. Annak ellenére, hogy a Vatera.hu már nem használatos cégnévként, a cégnyilvántartás alapján még mindig a Panaszoshoz köthető. Szintén sérülne a Panaszos védjegyhez fűződő joga, mivel a VATERA megjelölés szóvédjegyként és ábrás védjegyként is bejegyzésre került, valamint a szerzői joga is, mert a VATERA ábrás védjegy egyben szellemi alkotás is. Ezen felül az elnevezés a kereskedelmi forgalomba bevezetett, az online fogyasztók körében jól ismert, így bármilyen, a kifejezést tartalmazó domain név az aukciós oldalra való asszociációt eredményezhet.

Végezetül a Panaszos utalt a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a. pontjára, ami alapján nem választható és nem használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. Ez utóbbit látszik alátámasztani az a tény is, hogy a Panaszolt 2011. január 24-én igényelte a teszvesz-group.hu domain delegálását is, ami szintén a Panaszos védjegye.

Szintén Kéri Gyula igényelte az axagroup.hu domain nevet 2011. január 7-én prioritás nélkül. Az igény ellen az AXA Biztosító Zrt. (Panaszos) nyújtott be kifogást 2011. január 13-án képviselője útján.

A kifogásban, majd a viszontválaszban a Panaszos AXA Biztosító Zrt. rámutatott, hogy az AXA kifejezés nemzetközi védjegyoltalom alatt áll, a világszerte ismert AXA cégcsoport jó hírnevű védjegye. Az axagroup.hu domain delegálása sértené a panaszos védjegyhez fűződő jogait, az AXA társaságoknak a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben biztosított jogait és üzleti érdekeit. A fogyasztókat egyértelműen megtévesztheti az axagroup elnevezés, ami alapján azt feltételezhetik, hogy az oldalt az AXA cégcsoport üzemelteti, de ott a Panaszolt magánszemélyként ellenőrizetlen tartalmakat jelentethet meg. A kifogás utalt ezen kívül a Tanácsadó Testület 8/2000 (VIII.9.) Elvi Állásfoglalására, melynek 3.2 pontja szerint a regisztrációs és delegációs jogviszony polgári jogi jogviszony, tehát a polgári jog alapelveinek, különösen a jóhiszeműség és tisztesség követelményének, valamint a joggal való visszaélés tilalmának érvényesülniük kell.

A Panaszolt a két kifogásra adott válaszaiban lényegében ugyanúgy érvelt. Kifejtette, hogy a vateragroup.hu és az axagroup.hu elnevezések nem állnak védjegyoltalom alatt, ezért igénylésük nem ütközik jogszabályba. Az ismert elnevezések „group” szóval való megtoldása olyan egyedivé teszi az említett neveket, hogy nem áll fenn a fogyasztók megtévesztésének veszélye. A vatera és axa nevekhez kapcsolódó logókat pedig nem kívánja felhasználni, így nem sérül az azokhoz kapcsolódó szerzői jog és védjegyjog sem.

A Panaszolt azt is előadta, hogy a domain neveket magánszemélyként kérte, nem folytat gazdasági tevékenységet, tehát esetében fel sem merülhet, hogy az elnevezést a fogyasztók az áruk, szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt összetévesztik egy másik védjeggyel. Ugyanezen ok miatt nem lehet a Vt.-re ill. az AXA Biztosító Zrt. esetében a versenytörvényre hivatkozni magánszeméllyel szemben.

A Tanácsadó Testület mindkét ügyben a Panaszosok álláspontját osztja. A Panaszoltnak helytálló ugyan azon érvelése, hogy a bejegyzett védjegyhez hasonló domain név igénylése önmagában nem ütközik jogszabályi tilalomba, de a felek által többször hivatkozott Vt. 12.§ (1) és (2) bekezdését tévesen értelmezi: az (1) bekezdés alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára, tehát azt az engedélye nélkül más gazdasági tevékenység körében nem használhatja, az igényelt domain nevek pedig védjegyeken alapulnak. A (2) bekezdés alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az áruk, illetve a szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A Panaszolt adott esetben magánszemélyként is folytathat gazdasági tevékenységet (pl. domain bérbeadás), és használhatja a hozzá egyébként semmiben sem köthető, a fogyasztók számára azonban üzleti jelleget sugalló domain neveket online közegben. Szintén nem feltétel a megjelölések teljes azonossága, a hasonlóság is elég, ha megtévesztheti a fogyasztókat. Nem releváns a Panaszolt azon érvelése, hogy nem használná a Vatera védjegyhez kapcsolódó logót, mivel a Vatera elnevezés nem csak ábrás védjegyként, hanem szóvédjegyként is be van jegyezve. A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a pontja nem engedi olyan domain név regisztrációját vagy használatát, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes.

A Szabályzat 2.2.2.c pontja szerint nem válaszható, használható olyan domain név, amely gyaníthatóan megtévesztő. A vateragroup és axagroup nevek arra utalnak, hogy az oldal üzemeltetője gazdasági kapcsolatban áll az említett védjegyek tulajdonosaival, és az ott található tartalmak az említett cégektől származnak vagy azokhoz köthetőek. Mindezek alapján az igényelt domain nevek alkalmasak arra, hogy megtévesszék a fogyasztókat, akik jelen domainok alatt gyaníthatóan a védjegyjogosultak cégéhez hasonló szolgáltatásokat keresnének. Panaszolt ugyanakkor épp maga nyilatkozott, hogy nem ilyen szolgáltatást kíván nyújtani. Különösen igaz ez az axagroup elnevezés esetében, mivel az AXA Biztosító Zrt. egy több tagból álló cégcsoport tagja, és az „AXA group”, ill. magyar megfelelője, az AXA csoport kifejezés szerepel a cégcsoport által használt levélpapíron, borítékon, névjegyen és az AXA csoport által üzemeltett honlapon, az www.axa.hu-n is.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.