A Tanácsadó Testület 06/2011. (IV. 11.) sz. Állásfoglalása a startkupon.hu és a kuponstart.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (846/2011. és 847/2011. sz. ügy) tárgyában.

A Tanácsadó Testület előtt 846/2011. illetve 847/2011. számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2011. április 11-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 4 tag “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást. 

A kuponstart.hu a Generál Média Publishing Kft részére delegálandó, startkupon.hu a Generál Média Publishing Kft részére nem delegálható. 

Indokolás:

A startkupon.hu és a kuponstart.hu domain nevek iránt a Generál Média Publishing Kft (Igénylő) 2011. 01. 05. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt. (Sanoma) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását

Az ügyek összefüggése, a felek azonossága miatt a TT a két domainnel kapcsolatos ügyet együtt, egy eljárásban vizsgálta.

Kifogásában a Sanoma előadta, hogy 2000. júliusa óta üzemelteti a Startlap néven ismert a http://www.startlap.hu URL alatt elérhető lapcsaládot, ezen belül 2010. 09. 01-én indította el http://www.startlap.hu/kupon URL alatt a Startlap Kupon szolgáltatást, amely decembertől a http://www.startlapkupon.hu fődomain alatt érhető el.

A Sanoma álláspontja szerint az igény teljesítése jogsértő lenne, mivel az – a megtévesztő névválasztás valamint az olyan megjelölés használata miatt, amelyről a fogyasztók – akár asszociáció útján is – a versenytársat vagy annak szolgáltatását (jelen esetben a Sanoma Startlap Kupon márkanév alatt futó szolgáltatását) szokták felismerni – sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. és 6. §-át.

A Sanoma hivatkozik arra, hogy a „Start” az ö felépített, széles körben használt brandje, amelyet a fogyasztók széles körben ismernek, és velük azonosítanak. Állítása szerint mindezek, valamint a domain nevek hasonlatossága alapján a tárgyi domainek delegálása tisztességtelen piaci magatartás lenne, amely alkalmas a fogyasztó megtévesztésére, mivel az ő termékük, szolgáltatásuk megjelölésére hasonlít. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyeztető magatartásokat is, nemcsak kizárólag a tényleges jogsérelmet.

Sérülnének továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései is. A Sanoma állítása szerint a tárgyi domain nevek összetévesztésre alkalmas módon hasonlítanak a www.startlapkupon.hu domain névre.

A Sanoma továbbá megtévesztőnek tartja a domainek igénylését, mivel véleménye szerint a domainek használata azt a látszatot keltheti, hogy a domainek alatt a Sanoma tevékenységével, vagyis a Startlap illetve a Startlap Kupon weboldallal kapcsolatos információk találhatók.

Hivatkozott továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 10.1.5. és 10.1.7. pontjára, majd az Igénylő rosszhiszeműségére arra, hogy a Sanomának delegált domain névhez megtévesztésig hasonló domain nevet felhasználva kíván piaci előnyhöz jutni, a két domain magának való igényléséből egyértelmű, hogy az Igénylő a Sanoma felhasználóit kívánja saját oldalára irányítani.

Mindezekre tekintettel a Generál Média Publishing Kft igénylései rosszhiszeműek, jogellenesek, megtévesztők, illetve a DRSZ 2.2.2. pontjába ütköznek.

A Generál Média Publishing Kft viszontválaszában vitatta, hogy a „Start” a Sanoma széles körben használt és ismert, bejáratott brandje. A start szó a köznapi használatban széles körben elterjedt, azt az élet számos területén használják a mindennapokban, a szót számos internetes oldal és vállalkozás is használja, amelyek Sanomától függetlenek Pl. www.startutazas.hu, www.mav-start.hu, www.startauto.hu, www.startingatlan.hu, stb. Még maga a www.start.hu oldal sem a Sanomáé, azt igénylő Generál Média Publishing Kft használja. Ez a domain név soha nem volt a Sanomáé, használata ellen, annak megszerzése érdekében a Sanoma – mint a „Start” brand építője és jogosultja – semmilyen lépést nem tett.

A Sanoma által fő érvként megjelölt megtévesztés nem áll fenn. A www.startkupon.hu és a www.kuponstart.hu, illetve a www.startlapkupon.hu szavak között van eltérés, ez utóbbi az, amely nyilvánvalóan a Sanomához tartozó startlap oldalhoz kapcsolódóik. Életszerűtlen a Sanoma azon feltételezése, amely szerint a felhasználók a „startlapkupon” szót „kuponstart”-ként gépelnék be.

Nem áll fenn a megtévesztés azért sem, mert megtévesztésről akkor beszélhetnénk, ha az oldal szolgáltatása és megjelenése együttesen lenne olyan, amely a www.startlapkupon.hu oldalra hasonlítana. Jelenleg azonban erről értelemszerűen nincs szó, mivel a www.kuponstart.hu oldal egyelőre nem működik.

A Tanácsadó Testület a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta. A Sanoma hivatkozása a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjára téves, az adott rendelkezések ugyanis kizárólag a delegálást követő jogviták esetében irányadók, a delegálást megelőzően a DRSZ 2.2.2. pontja alkalmazható. Logikailag sem lehetséges a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjainak alkalmazása a delegálást megelőzően, hiszen ott olyan tényállások vannak rögzítve, melyek mindegyike feltételezi, hogy a domain már legalább egy minimális időre egy adott személy részére delegálásra került.

A Tanácsadó Testület az ügy vizsgálata során köztudomású tényként kezelte, hogy az utóbbi időkben egyre elterjedtebb a kereskedelmi forgalomban a kuponok használata.

„A marketingben a kupon olyan jegy vagy dokumentum, amit árengedményként válthatnak be vásárlás során az azzal rendelkező vevők. Vásárlásösztönzés gyanánt ilyen kuponokat bocsátanak ki üzletláncok, nagy- és kiskereskedések és más forgalmazók, hogy termékeik iránt nagyobb kereslet keletkezzen. Ideális és viszonylag olcsó marketing eszköz, amelynek előnye, hogy kibocsátója a forgalomra gyakorolt hatását jól tudja mérni”. (WIKIPÉDIA)

A gazdasági életben történő egyre nagyobb elterjedtsége miatt egyre több olyan gazdasági irányultságú weboldal működik, amely a kuponok terjesztésével, a vásárlókhoz való eljuttatásával foglakozik.

A Tanácsadó Testület ezért a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta, hogy az igénylés sértheti e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

A domain-név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy az igénylő és a panaszos is gazdálkodó szervezet, ebből és a domain igénylés körülményeiből nyilvánvalóan levezethető a feleknek azon szándéka, hogy a domaineket a gazdasági tevékenységük körében használjak. Azt, hogy ez nem így lenne, azt beadványában az Igénylő sem cáfolta. Az érintett cégek tevékenysége, cégkivonatukból megállapíthatóan azonos illetve hasonló, pl. mindkét cég tevékenykedik az „Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás” területén. A Tanácsadó Testület ennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy ezen a területen a felek versenytársak.

A Tanácsadó Testület a fentiek alapján bár a két domain igénylést együtt vizsgálta, a delegálhatóság tekintetében a domainek vonatkozásában eltérő következtetésre jutott, és az igénylő részére történő delegálást csak a www.kuponstart.hu domain tekintetében találta megengedhetőnek, a www.startkupon.hu domain tekintetében, a korábban bevezetett, a Sanomát illető www.startlapkupon.hu domainnal való összetéveszthető hasonlóság miatt a delegálást nem találta teljesíthetőnek, mivel álláspontja szerint ez utóbbi igénylés egyrészt a Tpvt. fenti szakaszaiba ütközik tehát jogellenes illetve a DRSZ 2.2.2.pontja alapján megtévesztő.

A Tanácsadó Testület „A domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történő megtagadásával kapcsolatban tárgyában 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában” fektette le – azóta is következetesen alkalmazott – álláspontját. E szerint ahhoz, hogy egy magatartás az üzleti tisztesség, tisztességes verseny követelményébe (a Tpvt. 2.§-ba) ütközzön az egyik lényeges tényállási elem, hogy annak piaczavaró hatása legyen. A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha létező, működő vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztő jellegű, és ezáltal párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti tisztesség követelményének megfelelően viselkednek. A piaczavaró hatások azonban előre és mindaddig nem becsülhetők meg, ameddig az adott domain név megszerzője használni nem kezdi; a használat és a megszerzés azonban szükségszerűen elválnak egymástól. Preventív jelleggel – kivéve azokat az eseteket, amikor a jogosultak illetve mások érdekeit sérti már a megszerzés is – senki sem tiltható el egy adott domain használatától.

Jelen esetben a TT úgy találja, hogy az igénylés benyújtásának szakaszában az Igénylő a Sanoma www.startlapkupon.hu weboldalán folytatott üzleti tevékenységét érintő, piaczavaró hatása, a vásárlók saját weblapra való „átirányítása”, a domainek nagyfokú hasonlósága miatt valószínűsített, így a névhasználat preventív jelleggel való megtiltása indokoltnak mondható.

A TT többször hangsúlyozta már, hogy a gyakorlatban visszaélésszerű domain használat („potyázás”, „farvizen hajózás”) egyik módja és megvalósulási formája: a domain nevet elsősorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domain neveket használni kívánó (de félregépelő) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók. Ez már pusztán azért is sérelmes a hasonló domain jogosultja (általában versenytárs) számára, mert elvonja a forgalma egy részét, de a közvetített tartalomtól függően akár a jogosult jóhírére is sérelmes lehet, illetve zavarhatja szakmai tevékenységét. Ez kiegészíthető azzal, hogy az is tisztességtelen, ha nem csak félregépeléssel törtéhet meg a weboldal tévesztés, hanem ha a domain nagyfokú hasonlóságával visszaélve éri el valamely versenytárs, hogy a potenciális vásárlók a már bevezetett konkurens weblapról az ő webszolgáltatására „tévedjenek”.

A DRSZ 2.2.1. pontja szerint: „A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzői jogát stb.) ne sértse.”

A TT többször foglalt állást (különösen a 7/2000. és 8/2000. sz. Elvi Állásfoglalások) arról, hogy a kereskedelmi nevek használata domain névként jogellenes és megtévesztő. A Sanoma által a kuponok terjesztése területén használt www.startlapkupon.hu domain, kereskedelmi névnek tekinthető, a hasonló – www.startkupon.hu – elnevezés versenytárs általi használata a Tpvt hivatkozott szakaszaiba ütközik továbbá az internetes közönség és a fogyasztók számára a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján megtévesztő is lehet.

A TT már korábban is kifejtette, hogy a fenti szabályok abban az esetben is alkalmazhatóak, ha az igényelt domain nem teljesen azonos a védjeggyel illetve kereskedelmi névvel, hanem arra összetéveszthetőségig hasonlít.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az Igénylő nyilvánvalóan ismerhette az igénylésekor már bevezetett „www.startlapkupon.hu” kifejezést. Döntésekor a TT azt is figyelembe vette, hogy az Igénylő semmilyen érvelést nem adott elő arra vonatkozóan, hogy miért választaná éppen az „www.startkupon.hu” domain nevet. Megjegyzi ebből a szempontból a TT, hogy a két domain közötti betűkülönbség minimális, ez – osztva a panaszos álláspontját – megtévesztéshez vezethet.

Az előzőekben jelzett jogellenes és megtévesztő jelleg fennállását a TT a www.kuponstart.hu domain tekintetében már nem látta gyaníthatónak. Itt a félregépelés illetve a piaczavaró hatás veszélye sem éri el azt a szintet, amelyen túl vélelmezhető lenne: e domain használatával az Igénylő a tisztességes üzleti verseny szabályait sértő módon venne részt a kuponokkal való üzleti tevékenységben.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület a www.kuponstart.hu domainre szóló igénylés esetében már nem találta megállapíthatónak sem a jogellenességet, sem a gyaníthatóan megtévesztő jelleget: az ügyben rendelkezésére álló adatok alapján álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy e domain névnek a General Média Publishing Kft igénylő javára való delegálása a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint ez az igény teljesíthető.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint ezzel szemben a www.startkupon.hu domain név vonatkozásában, a rendelkezésre álló adatok alapján – a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek figyelembevételével – fennáll az összetévesztés lehetősége, a jogellenesség gyanúja, és a domain gyaníthatóan megtévesztő is lenne. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint ezért a domain név delegálása és annak a Generál Média Publishing Kft általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény nem teljesíthető.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.