A Tanácsadó Testület 07/2011. (IV. 18.) sz. Állásfoglalása a zoldhetfo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (848/2011. sz. ügy) tárgyában.

A Tanácsadó Testület („TT”) előtt 848/2011. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat („SZESZ”) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2011. április 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A zoldhetfo.hu domain név delegálására vonatkozó igény az WebÁruház Kft. számára teljesíthető.

Indokolás:

A zoldhetfo.hu domain nevet a WebÁruház Elektronikus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 57/a, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-722546) (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. december 22. napján. Az igénylés ellen a Hicomm Kft. („Panaszos”) élt kifogással 2011. január 12. napján és a Domainregisztrációs Szabályzat („DSZ”) alapján, az igény jogellenességére, illetőleg rosszhiszemű voltára tekintettel kérte az igény elutasítását.

Panaszos kifogásában előadta, hogy a zoldhetfo.hu domain egyértelműen a www.ingyenszallitasnap.hu oldalon hirdetett tevékenységhez és Panaszos cégéhez kapcsolódik. Panaszos előadása szerint 2010 decemberében hirdette meg a „Zöld hétfő” eseménysorozatot, melynek keretében a résztvevő webáruházak ingyen szállítást vállaltak az aznap leadott rendelésekre. Az eseményről a Panaszos egy hírlevélben hívta fel a webáruházak, így Panaszolt figyelmét is. Beadványában a hírlevél szétküldésének dátumaként 2010. december 22. napját jelölte meg. Előadta továbbá, hogy Panaszolt a domaint, véleménye szerint a hírlevél kiküldését követően, annak hatására igényelte. Megjegyezte továbbá, hogy mivel Panaszolt domain regisztrátor is, „meglehetősen etikátlan viselkedés”-nek tartja, hogy a gyorsabb ügyintézési lehetőségét kihasználva igényelte Panaszolt a domaint. Panaszos beadványában kitér arra is, hogy a domain Panaszolt általi regisztrálását követően felvette a kapcsolatot Panaszolttal, de Panaszolt nem mutatott hajlandóságot az egyezkedésre. Panaszos kifogásában kifejtette továbbá, hogy a „Zöld hétfő” elnevezés azért is bírt számára különösen nagy jelentőséggel, mert ezzel az általa meghirdetett ingyen szállítással összefüggő eseménysorozat kapcsán, a webáruházakban történő vásárlás környezetkímélő voltára kívánta felhívni a figyelmet, melyhez a webáruházak házhozszállítási tevékenységükkel jelentősen hozzájárulhatnak.

Panaszolt 2011. február 4. napján benyújtott észrevételében vitatta Panaszos kifogásait. Panaszolt válaszában kifejtette, hogy a domain igénylési eljárást nem a hírlevél hatására indította, mivel az egy jóval korábban született döntés eredménye volt. Panaszolt kifejtette továbbá, hogy a domain igénylése nem jogellenes, mivel az szoros összefüggésben áll a cég tevékenységével. A „zöldhétfő” domain név választására azért került sor, mert a cég kis- és nagykereskedelem tevékenységet folytat nyomtatók, nyomtatókellékekkel kapcsolatban, amely tevékenységéhez, Panaszolt állítása szerint szorosan kapcsolódik a nyomtatókellékek begyűjtése is. Azért, hogy ezen utóbbi tevékenységük ne eredményezze a cég egyéb tevékenységének elhanyagolását, a cég a hétfői napot jelölte ki a kellékek átvételére. Így a „hétfő” és a „zöld” szó, mint a környezetvédelemre történő utalás, összevonásából született a név. Panaszolt kifejtette továbbá, hogy a domain nem egyezik cégnévvel, nem bevezetett márkanév és nem is kereskedelmi megjelölése valamely terméknek, szolgáltatásnak, illetve védjegy oltalomról sincsen tudomása. Panaszolt hozzáfűzte továbbá, hogy a Panaszos sikerrel bejegyezte a zoldhetfo.com domain nevet, illetve kiemelte, hogy a két egyező elnevezésű domain név alatt különböző tartalmakat tesznek elérhetővé az érintett felek.

A Tanácsadó Testület a fenti tények összességének értékelése és az irányadó DSZ ill. jogszabályhelyek vizsgálatával arra a következtetésre jutott, hogy a domain név delegálása Panaszolt számára teljesíthető.

A Tanácsadó Testület a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos és a Panaszolt versenytársak lennének. Bár mindketten webáruházakkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak, de míg Panaszos webáruházak számára kíván házhozszállítási akciókat szervezni, addig a Panaszolt nyomtatókellékek kis- és nagykereskedelmével összefüggő szolgáltatást nyújtana a domain név alatt. A TT megvizsgálta, hogy a domain igénylési eljárás során rendelkezik-e valamelyik fél prioritási igénnyel és megállapította, hogy sem Panaszos, sem Panaszolt nem jogosult ilyen igény alapján történő eljárásra.

A TT megvizsgálta a domain és a domain megválasztásának a DSZ 2.2.2 pontjainak való megfelelését és ennek alapján megjegyzi, hogy a TT álláspontja szerint a jelen ügyben a Panaszolt rosszhiszeműsége a domain regisztrációs eljárás keretei ill. az annak során előterjesztett dokumentumok alapján nem állapítható meg, minthogy a név megtévesztő vagy megbotránkozást, vagy félelmet keltő volta sem. A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhető, hogy a zoldhetfo.hu domain név domain név delegálása és annak Panaszolt általi használata a DSZ rendelkezéseibe, így különösen a DSZ 2.2.2 pontjába ütközne.

A TT megítélése szerint a zoldhetfo.hu domain név nem megtévesztő jellegű, mivel nem összetéveszthető olyan korábbi szolgáltatással vagy termékkel, amely ezen név alatt már ismertté vált volna. Mivel a zoldhetfo.hu weboldal jelenleg nem üzemel, így e tekintetben a TT álláspontját kizárólag a Panaszos és a Panaszolt által előadottak alapján alakíthatja ki. Ezt figyelembe véve a domain alatt végezni kívánt tevékenység – vagyis a használt nyomtatókellékek átvételével kapcsolatos szolgáltatás – nem tekinthető olyan összetéveszthető tevékenységnek, amelyre tekintettel a domain delegálása a jelen eljárásban esetleg megtagadható lenne.

A Panaszolt a domain regisztrációs eljárást a Panaszoshoz képest korábban indította meg, így a DSZ 1.2.1.5. pontja értelmében a Regisztrátor az ugyanazon domain névre előterjesztett, nem prioritásos igénnyel benyújtott kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, valamint a DSZ 1.3.2 pontja alapján az igények teljesítése azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. A TT véleménye szerint önmagában az a tény, hogy a Panaszolt aznap jelentette be regisztrációs kérelmét, amikor a Panaszos az ingyen szállítási nappal összefüggő hírlevelét közzétette, még nem ad alapot annak vélelmezésére, hogy Panaszolt a domain igénylése során rosszhiszeműen járt volna el. Panaszos hivatkozását, miszerint a zoldhetfo.hu domain regisztrációját már 2010. december 22. napja előtt megindította és a hírlevél közzététele előtt kifejezetten érdeklődött az általa név szerint meg nem nevezett regisztrátornál, vagy hogy a delegálás megindult-e, erre irányuló bizonyíték előterjesztése hiányban a TT a jelen eljárásban nem tudta értékelni.

A DSZ 1.3.1 pontja szerint a nyilvántartásba vételt követő 14. napig a Nyilvántartó nyilvánosan meghirdeti az igényelt domaint, amely időtartam alatt kizárólag olyan esetben van lehetőség az igényelt domain delegálásának megtagadására, amennyiben az igénylés a DSZ valamely rendelkezésébe ütközik, illetve, ha valamely harmadik személy DSZ szerint megállapítható prioritásos igényével ütközik. Figyelemmel arra, hogy a jelen eljárásban Panaszos nem nyújtott be és nem is hivatkozott olyan bizonyítékra, amely alapján megállapítható lenne, hogy „zoldhetfo” elnevezést vagy a „zoldhetfo.hu” domain nevet Panaszos, Panaszolt domain igénylését megelőzősen már korábban sajátjaként használta, illetve ezen elnevezés alatt Panaszos szolgáltatásai vagy termékei ismertek váltak volna, így a TT álláspontja szerint a jelen regisztrációs eljárásban a DSZ 1.2.1.5 pontja alkalmazásának lehet csak helye.

Ennek kapcsán a TT külön is felhívja a figyelmet arra, hogy a Panaszos által előterjesztett hírlevél nem tartalmazta a „Zöld hétfő” vagy „zoldhetfo.hu” elnevezést, az elnevezéssel a hírlevél olvasója csak abban az esetben találkozhatott, ha rákattintott a hírlevélben szereplő „Megnézem a 2011-es eseményeket” elnevezés alatti linkre.

A TT kiemeli továbbá, hogy álláspontja szerint Panaszosnak is számolnia kellett azzal, hogy a domain bejegyzésére csak a fentiekben is részletezett domain regisztrációs eljárás lefolytatását követően, az erre a domainre vonatkozó időrendben elsőként beérkezett igénylés alapján kerülhet sor – azonban az általa hivatkozott hírlevél kiküldése előtt nem élt a számára is nyitva álló regisztrációs lehetőséggel.

A TT felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy Panaszolt a vonatkozó jogszabályok és a DSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelősséggel tartozik a használat jogszerűségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT a fentiekre is tekintettel felhívja Panaszolt figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a megfelelő engedélyek hiányában a hivatkozott jogszabályok szerint jogellenes vagy megtévesztő lenne, illetőleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek megsértésétől.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.