A jogellenes online tartalmak elleni fellépésről szóló, 2017. szeptemberi közleményében az Európai Bizottság ígéretet tett arra, hogy figyelemmel kíséri a jogellenes online tartalmak elleni fellépés terén tett előrehaladást, és értékelni fogja, hogy szükség van-e további intézkedésekre az illegális online tartalmak gyors és proaktív felismerésének és eltávolításának biztosítása érdekében, ideértve a meglévő szabályozási keret kiegészítésére irányuló lehetséges jogalkotási intézkedéseket is.

A nyomon követés keretében a Bizottság egy sor olyan, a tagállamok által meghozandó, megfelelő biztosítékokkal ellátott operatív intézkedésre tett javaslatot, amelyek célja az eddigi erőfeszítések további fokozása, még mielőtt meghatározná, hogy szükséges lesz-e jogszabály alkotására vonatkozó javaslatot tenni. Az említett ajánlások a jogellenes tartalmak valamennyi formájára kiterjednének, a terrorista tartalmaktól és a gyűlöletre és erőszakra való uszítástól kezdve, a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagokon át a hamisított termékekig vagy a szerzői jogok megsértéséig. Az ajánlás az ágazattal folytatott, különböző önkéntes kezdeményezések keretében zajló munkára épül annak biztosítása érdekében, hogy az interneten ne szerepeljenek jogellenes tartalmak, valamint a különböző kezdeményezések keretében tett intézkedések fokozása érdekében.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Az online platformok egyre inkább az emberek fő információs portáljává válnak, így komoly felelősségük van abban, hogy biztonságos környezetet garantáljanak felhasználóiknak. Ami jogellenes offline, az online is jogellenes. Bár minden eddiginél több olyan platform létezik, amely eltávolítja a jogellenes tartalmakat, ezáltal bizonyítva, hogy az önszabályozás működőképes, továbbra is nagyon gyorsan fel kell lépnünk a terrorista propagandával és egyéb jogellenes tartalmakkal szemben, amelyek komoly fenyegetést jelentenek polgáraink biztonságára és alapvető jogaira.”

A jogellenes online tartalmak terjedése aláássa a polgárok internetbe fektetett bizalmát, és biztonsági fenyegetéseket jelent. Bár előrelépés történt az európaiak online védelme terén, a platformoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket a jogellenes tartalmak gyorsabb és hatékonyabb eltávolítása érdekében. A Bizottság által az online terrorista tartalmakkal foglalkozó uniós internetfórumon keresztül ösztönzött önkéntes ágazati intézkedések, a jogellenes gyűlöletbeszéd elleni küzdelemre vonatkozó magatartási kódex, valamint a hamisított áruk értékesítéséről szóló egyetértési nyilatkozat mind eredményesnek bizonyult. Ugyanakkor hatékonyabb fellépésre is szükség van, különösen a terrorista tartalmak legégetőbb és komoly biztonsági kockázatot jelentő kérdését illetően.

Szigorúbb eljárások a jogellenes tartalmak hatékonyabb eltávolítása érdekében

A Bizottság múlt heti ajánlása operatív intézkedéseket határoz meg a jogellenes online tartalmak gyorsabb felderítésének és felszámolásának, a vállalkozások, a megbízható szolgáltatók és a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés megerősítésének, valamint az átláthatóság és a polgárok számára nyújtott biztosítékok növelésének érdekében.

  • Egyértelműbb „bejelentési–cselekvési” eljárások: A vállalkozásoknak egyszerű és átlátható szabályokat kell meghatározniuk a jogellenes tartalmak bejelentésére vonatkozóan, ideértve az „megbízható bejelentők” esetében alkalmazott gyorsított eljárásokat is. A nem jogellenes tartalmak nem szándékos eltávolításának elkerülése érdekében a tartalomszolgáltatókat tájékoztatni kell ezekről a döntésekről, és lehetőséget kell biztosítani számukra azok megtámadására.
  • Hatékonyabb eszközök és proaktív technológiák: A vállalkozásoknak egyértelmű bejelentési rendszereket kell létrehozniuk a felhasználók számára. Proaktív eszközökkel kell rendelkezniük a jogellenes tartalmak felderítésére és eltávolítására, különös tekintettel a terrorista tartalmakra és az olyan tartalmakra, amelyek esetében nincs szükség további adatokra ahhoz, hogy jogellenesnek minősüljenek. Ebbe a kategóriába tartoznak például a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok vagy a hamisított árukra vonatkozó tartalmak.
  • Erősebb garanciák az alapvető jogok biztosítása érdekében: A tartalmak eltávolítására vonatkozó pontos és megalapozott döntések érdekében, különösen abban az esetben, ha automatizált eszközök használatára kerül sor, a vállalkozásoknak hatékony és megfelelő biztosítékokat kell bevezetniük, többek között az emberi felügyeletet és ellenőrzést, az alapvető jogok, a véleménynyilvánítás szabadsága és az adatvédelmi szabályok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.
  • Különös figyelem a kisvállalkozásokra: Az ágazatnak önkéntes megállapodások révén együtt kell működnie és meg kell osztania a tapasztalatokat, a bevált gyakorlatokat és a technológiai megoldásokat, ideértve az automatikus felderítést lehetővé tévő eszközöket is. A felelősségek ily módon történő megosztása kedvezően érintheti a kisebb, korlátozottabb forrással és szakértelemmel rendelkező platformokat.
  • Szorosabb együttműködés a hatóságokkal: Ha bizonyíték van a súlyos bűncselekményre vagy felmerül annak gyanúja, hogy a jogellenes tartalmak fenyegetést jelentenek mások életére vagy biztonságára nézve, a vállalkozásoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a bűnüldöző hatóságokat. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy állapítsák meg a megfelelő jogi kötelezettségeket.

Az intézkedések a jogellenes tartalmak jellegétől függően eltérőek lehetnek, és az ajánlás arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy a jogellenes tartalmak eltávolításakor az arányosság elvét kövessék. 

Az online terrorista tartalmakkal szembeni védelem fokozása

Az online terrorista tartalmak különösen súlyos veszélyt jelentenek az európaiak biztonságára nézve, és széles körű elterjedésük sürgős fellépést igényel. A Bizottság ezért konkrétabb intézkedésekre is tesz javaslatokat az online terrorista tartalmak további visszaszorítása érdekében:

  • Az „egyórás szabály”: Tekintettel arra, hogy a terrorista tartalmak online megjelenésük első óráiban a legkártékonyabbak, általános szabályként minden vállalkozásnak a bejelentéstől számított egy órán belül el kell távolítania az ilyen tartalmakat.
  • Gyorsabb felderítés és hatékony eltávolítás: Az internetes vállalkozásoknak a bejelentéseken túlmenően proaktív intézkedéseket (pl. automatikus felderítés) is végre kell hajtaniuk a terrorista tartalmak hatékony és gyors eltávolítása vagy letiltása és a tartalom törlését követő újbóli megjelentetésének megakadályozása érdekében. A kisebb platformok támogatása érdekében a vállalkozásoknak meg kell osztaniuk egymással a megfelelő technológiai eszközöket, és ki kell dolgozniuk az illetékes hatóságokkal, többek között az Europollal való jobb együttműködéssel kapcsolatos működési szabályokat.
  • Továbbfejlesztett bejelentési rendszer: Gyorsított eljárásokat kell életbe léptetni a bejelentések lehető leggyorsabb feldolgozása érdekében, míg a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy rendelkezésükre álljanak a terrorista tartalmak felderítéséhez, azonosításához és bejelentéséhez szükséges képességek és források.
  • Rendszeres jelentéstétel: A tagállamoknak rendszeresen, lehetőleg háromhavonta jelentést kell tenniük a Bizottság számára a bejelentésekről és azok nyomon követéséről, valamint a terrorista online tartalmak megfékezése érdekében a vállalkozásokkal folytatott általános együttműködésről.

A következő lépések

A Bizottság figyelemmel kíséri az ezen ajánlás nyomán hozott intézkedéseket, és meghatározza, hogy szükség van-e további lépésekre, ideértve szükség esetén a jogalkotást is.

A Bizottság tovább folytatja elemző munkáját, szorosan együttműködve az érdekelt felekkel, és ezzel összefüggésben az elkövetkező hetekben nyilvános konzultációt indít.

Az ajánlás hatásainak nyomon követése érdekében a tagállamoknak és a vállalkozásoknak három hónapon belül megfelelő információkat kell szolgáltatniuk a terrorista tartalmakról, és hat hónapon belül az egyéb jogellenes tartalmakról is. 

Háttér

Az Európai Unió ágazati, illetve horizontális kezdeményezések keretében mind kötelező, mind nem kötelező erejű intézkedések révén reagált a jogellenes online tartalmak jelentette kihívásra. A vállalkozásokkal ágazati párbeszédek keretében folytatott munka pozitív eredményt mutat. Például a jogellenes online gyűlöletbeszéd felszámolására vonatkozó magatartási kódex értelmében az internetes vállalkozások ma már a számukra bejelentett jogellenes gyűlöletbeszéd átlagosan 70%-át eltávolítják, és ezen esetek több mint 80%-ában 24 órán belül sor kerül az eltávolításra. A jogellenes online tartalmak azonban továbbra is jelentős problémát jelentenek, amelyek súlyos következményekkel járnak a polgárok és a vállalkozások biztonságára nézve, és aláássák a digitális gazdaságba vetett bizalmat. 

Az Európai Tanács 2017. júniusi következtetéseit követően és az ágazattal folytatott különböző párbeszédek alapján a Bizottság 2017 szeptemberében iránymutatást adott ki és közös eszközöket vázolt fel a gyűlöletre, az erőszakra és a terrorizmusra online felbujtó jogellenes tartalmak gyors és proaktív felderítése, eltávolítása és megelőzése érdekében. A Bizottság azt is jelezte, hogy további – többek között jogalkotási – intézkedésekre lehet szükség a jogellenes tartalmak internetről való eltávolítása érdekében. Azóta a Bizottság arra ösztönzi az internetes platformokat, hogy fokozzák és gyorsítsák fel a – különösen a terrorizmushoz kapcsolódó – jogellenes online tartalmak megelőzését, felderítését és eltávolítását.