A kötelező banki adategyeztetés első, június 26-i határidejét október 31-re hosszabbították meg a pénzügyi vállalatok. Kit terhel a banki adategyeztetési kötelezettsége? Miért van szükség a banki adategyeztetésre? Milyen hátrányos következményekkel jár, ha valaki nem tesz eleget e kötelezettségnek?

A kötelező ügyfél azonosítás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem miatt vált indokolttá, a hitelintézeteket mindezek elvégzésére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7. §-a kötelezi. Amennyiben a Pmt. 15. § (5) bekezdése alapján, ha a Pmt. 1. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott szolgáltató (hitelintézet, pénzügyi szolgáltató; foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény; önkéntes kölcsönös biztosítópénztár) által vezetett számla terhére vagy javára két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor – ide nem értve a többéves futamidejű ügyleteket -, a szolgáltató harminc napon belül írásban vagy a szerződésben meghatározott módon felhívja ügyfelét az adatokban bekövetkezett változások közlésére azzal, hogy az azonosító adatok közléséig a számlán megbízás teljesítésére nincs mód. A jogszabály szerint tehát amennyiben egy bankszámlán 2 éven belül semmilyen teljesítés nem ment végbe, a számlatulajdonost (vagy annak törvényes képviselőjét) terheli az adategyeztetési kötelezettség. A vállalkozások és szervezetek esetében a vállalkozás vagy szervezet adatainak egyeztetésén túl a képviselő, a számla feletti rendelkezésre jogosult adatait is egyeztetni szükséges.

A Pmt. 4. §-a ad iránymutatást a „közszereplői” minőségben eljáró természetes személyek fogalmi körébe tartózókról, akiket szintén terhel a jogszabály az ügyfél-átvilágítás keretében nyilatkozni a szolgáltatónál kezelt adataik egyeztetése céljából. Terheli továbbá a jogszabály azon közszereplőket is, akik az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot láttak el, valamint azon személyeket, akik rokoni vagy közeli kapcsolatban állnak kiemelt közszereplővel. A kiemelt közszereplőknek pénzeszközeik forrását is meg kell jelölniük, nyilatkozatukat a hitelintézet erre rendszeresített formanyomtatványának kitöltése útján tehetik meg. A közszereplőknek nincs lehetőségük meghatalmazott útján nyilatkozatot tenni, továbbá közszereplői státuszukról minden számlavezető bankjukban nyilatkozatot kell tenniük.

Aki elmulasztja a törvényből eredő adategyeztetési kötelezettségét, a pénzügyi vállalat a továbbiakban már nem teljesíthet részére további megbízást az adott fizetési, betéti vagy értékpapír számlán. Október 31 után tehát a szolgáltatók a Pmt. 79. §-a alapján kötelesek megtagadni a teljesítést (átutalási megbízás, bankkártyás fizetés, automatából történő készpénzfelvétel) azok számára, akik elmulasztották a jogszabályból eredő adat-aktualizálási kötelezettségüket.