Határidők a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke által kezdeményezett eljárásban - A Kúria elvi állásfoglalásáról

2013.06. 6. Jogi Fórum / Kúri

A Közbeszerzési Döntőbizottság Elnökének 15 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy hivatalból a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását megindítsa, a törvényi feltételek fennállása esetén - szögezi le a Kúria elvi döntésében.

A Közbeszerzési Tanács Elnökének kezdeményezésére indult eljárásban az alperes a kezdeményezést határidőben előterjesztettnek ítélte és azt érdemben elbírálta. Az alperes határozata ellen a felperes keresetet terjesztett elő, amelyben kérték a kezdeményezés elkésettségének megállapítását és a jogsértés megállapításának mellőzését. A perben az eljáró bíróság az alperesi határozatot hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. Az alperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriához, amelyet az nem talált alaposnak. Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a vitatott határidő nem anyagi jogi, hanem eljárási határidő.

A Kúria álláspontja szerint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályozása nem hagy kétséget afelől, hogy ezen határidő objektív jellegű. Az elmulasztására nézve szabályozást nem tartalmaz, igazolási lehetőséget nem biztosít. Leszögezhető tehát, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnökének 15 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy hivatalból a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását megindítsa, a törvényi feltételek fennállása esetén.

A 15 napos határidő számítása a törvény rendelkezése szerint az iratok beérkezésének napjától kezdődik.

Egyetértett a Kúria a Fővárosi Ítélőtábla azon jogi álláspontjával, hogy a Ket.65.§ /5/ bekezdése a jelen esetben nem volt alkalmazható, mivel nem elektronikus irat, hanem elektronikus levél előterjesztése történt.

A Kbt. 329. § /1/ bekezdésében rögzített 15 napos határidő számítása tehát a tájékoztatást követő napon kezdődik.

Rámutatott arra a Kúria, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokkal összefüggő jogorvoslati rendelkezések célját lényegileg az a törekvés képezi, hogy ezek- az egyébiránt kivételes- közbeszerzési eljárások a Döntőbizottság Elnökének kontrollja mellett valósulhassanak meg, az ajánlatkérő ne köthessen úgy szerződést, ilyen típusú eljárás alapján, hogy előzőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke ne látta volna az eljárás iratait.

A határidő számításánál a tudomásszerzés időpontja szóba sem kerülhet, mivel a törvény az iratok beérkezéséhez köti a 15 napos határidő számítását.

Kfv.III.37.643/2012/10. számú elvi döntés

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
KÖZBESZERZÉS
KÚRIA
KÚRIA ELVI ÁLLÁSFOGLALÁS