Interjúnk témája a hazánkban még aránylag új, azonban tõlünk nyugatra már régóta mûködõ szolgáltatás a jogvédelmi biztosítás. Beszélgetõpartnerünk Dr.Molnár István, az ARAG Jogvédelmi Biztosító Rt. Vezetõi Tanácsának tagja, az Rt. vezetõ jogtanácsosa. Az ARAG Jogvédelmi Biztosító Rt. – Magyarország elsõ jogvédelmi biztosítója – az 1938-ban alapított német tulajdonú ARAG Csoport tagja, mely a világ második legnagyobb jogvédelmi biztosítási csoportja, s amely tizennégy európai országra és az Amerikai EgyesültÁllamok jelentõs területére kiterjedõ hálózattal rendelkezik.

– Mire nyújtanak fedezetet az ARAG jogvédelmi biztosításai?

A jogvédelmi biztosítás elsõsorban a jogérvényesítés költségeit fedezõbiztosítási forma, melynek megkötése révén a jövõ kiszámíthatatlan jogi kockázatai ellen lehet védekezni. A jogvédelmi biztosítás megkönnyíti a biztosítottak igazságszolgáltatás elé lépését és ott jogaik és törvényes érdekeik védelmét, illetve különbözõ vitás ügyeik peren kívüli rendezését, az ARAG által közvetlenül e téren nyújtott jogi szolgáltatások vagy különbözõ, a jogérvényesítéssel összefüggésben felmerülõ költségek átvállalása révén. A biztosítás célja végsõ soron az, hogy az ügyfelek (biztosítottak) joggyakorlása elõtt álló költség- és szaktudásbeli akadályokat biztosítási alapon hidalja át.

Az ARAG jogvédelmi biztosítása – viszonylag alacsony biztosítási díj ellenében – lehetõvé teszi, hogy ügyfeleink igényt érvényesítsenek, vagy a velük szemben támasztott igények ellen védekezzenek akkor is, ha azt egyébként anyagiak híján nem tehetnék meg. Az ARAG minden erõfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei jogi problémáit illetõen a lehetõ legkedvezõbb megoldást érje el. Ügyfeleinknek többé nem kell attól tartaniuk, hogy jogi konfliktus esetén kiszolgáltatottá válnak akár azért, mert ismeretségi körükben nincs ügyvéd, akár azért mert a jogérvényesítés költségeire (ide értve különösen a bírósági és ügyvédi költségeket) átmenetileg, vagy egyáltalán nincs anyagi fedezetük.

– Milyen típusú jogvitákban nyújt segítséget az ARAG, és milyenekben nem vehetõ igénybe a jogvédelmi szolgáltatás?

A biztosítás lefedi a magán életszféra szinte valamennyi jogi kockázatát, így különösen a biztosítottainknak okozott károk megtérítésével kapcsolatos jogvitákat, a biztosítottaink ellen indított büntetõ- és szabálysértési eljárásokat, ide értve különösen a közlekedési szabálysértések miatt indult eljárásokat, a legkülönbözõbb szerzõdéses jogvitákat, a fogyasztóvédelmet, a biztosítási ügyeket, amennyiben ügyfelünknek valamely biztosítótársaság nem, vagy nem megfelelõen teljesít, a gépjármû vezetõi engedély és a gépjármûforgalmi engedély bevonásával kapcsolatos eljárásokat, a munkajogi jogvitákat, valamint az ingóságok, valamint ingatlanok tulajdonjogával és bérleti jogával kapcsolatos ügyeket.

Nem terjed ki a biztosítás pl. a családjogi, öröklési jogi, társadalombiztosítási jogi, szövetkezeti jogi igényekre, a társasági részesedésekkel és a befektetési kockázattal járó ún. spekulációs ügyletekkel összefüggõ igényekre, a játékból vagy fogadásból, illetve ezek céljára ígért vagy adott kölcsönbõl eredõ igényekre, továbbá adó-, vám-, jövedék és illeték kivetésével összefüggõ igényekre.

– Milyen típusú jogérvényesítési költségeket fedez az Önök biztosítása és milyen összeghatárig vállalják ennek megtérítését?

Az ARAG a biztosított jogainak védelmével összefüggésben szükségszerûen felmerülõ alábbi költségeket viseli: a jogi képviselõ feladathoz mért munkadíja és készkiadásai; a bírósági eljárással összefüggõ, jogszabályon alapuló díjak és illetékek; a bíróság által kirendelt szakértõ elõírt díja és költségei; a gazdasági kamarák mellett mûködõ békéltetõ testületek eljárásával összefüggõ, jogszabályon alapuló díjak és költségek; a végrehajtási eljárás illetéke egy végrehajtási kísérlet erejéig; a jogerõs bírósági határozat alapján a biztosítottat terhelõ, az ellenfél vagy az állam oldalán felmerülõ díjak és költségek; a biztosított szükséges utazási költségei az illetékes bíróság székhelyére, ha a személyes megjelenést a bíróság rendeli el; az alkalmazandó jog függvényében óvadék letétele a vizsgálati fogság, vagy elõzetes letartóztatás kiváltásának, illetve hatóságilag bevont útlevél kiadásának céljából.

Biztosítási termékeink kifejlesztése során figyelemmel voltunk arra, hogy ma Magyarországon – kétfokú eljárást feltételezve és ügytípustól függõen -50.000 Ft és 500.000 Ft. közé tehetõ egy átlagos jogvita bíróság elõtti megoldásának költsége az illetékekkel, ügyvédi munkadíjjal és szakértõi költségekkel együtt. Az ARAG szolgáltatásának felsõ határa ehhez képest biztosítási eseményenként és biztosítási évenként 2.100.000,- Ft., a biztosított nevében letett óvadék esetében 3.500.000,- Ft.

– Milyen biztosítási konstrukciók vannak, azok egyéni igények esetén mennyire “testreszabhatóak”, mennyibe kerül egy ilyen biztosítást kötni?

Annak megfelelõen, hogy jogvédelmi biztosításaink a magán életszféra jogi kockázataira nyújtanak elsõsorban fedezetet, “Jogforrás” nevû biztosítási termékcsaládunk öt különbözõ termékbõl (jogvédelmi modulból) épül fel: Gépjármû Üzembentartói jogvédelem; Gépjármû Vezetõi jogvédelem; Családijogvédelem; Családi és Közlekedési jogvédelem; Ingatlan Tulajdonosi ésBérlõi jogvédelem. Termékcsaládunk változatos felépítésének köszönhetõenügyfeleink saját és családjuk jól átgondolt igényei – lehetséges jogi szükségleteik – szerint alakíthatják ki saját “jogvédelmi biztosításiportfoliójukat”.

Biztosításaink éves díja – a választott modultól föggõen – 6.650 és 31.300forint között van.

– Az ARAG Jogvédelmi Biztosító több országban is folytatja tevékenységét. Mi a területi hatálya a biztosítási szerzõdésnek, ahol az biztosítási védelmet nyújt?

A biztosítási fedezet azokra a biztosítási eseményekre terjed ki, amelyek Európa valamely államában (ide értve Magyarország területét is), a Földközitenger szigetállamaiban, továbbá a Földközi tenger partján fekvõ államokban következnek be, és amelyekre az ezen területeken mûködõ bíróságok joghatósága kiterjed. Biztosításaink ilyen széles körû területi hatályának oka egyfelõl a határokon átnyúló közlekedéssel együttjáró jogi kockázatok biztosítása, másfelõl az, hogy az Európa szerte jelen lévõ ARAG Csoport szakmai felkészültsége és tapasztalata Európa minden országában biztosítja az ügyfelek professzionális kiszolgálását.

– Csak természetes személyek vagy jogi személyek is köthetnek Önöknél biztosítást? Tervezik-e a szolgáltatás bõvítését új konstrukciók kidolgozásával?

Gépjármû jogvédelmi biztosításainkat gazdálkodó szervezetek is megköthetik, egyéb termékeink jelen pillanatban kifejezetten magánszemélyeknek szólnak. Hamarosan azonban bevezetjük – egyedülálló módon a magyar biztosítási piacon – kereskedelmi jogvédelmi biztosításunkat, melyet kifejezetten a gazdálkodó szervezetek köthetnek majd, egyes a gazdálkodásuk körében felmerülõ jogi kockázataik biztosítására.

– Mennyire elégedett az eddig elért eredményekkel, mik a cég tervei a közeljövõre nézve?

Ha azt vesszük, hogy még egy év sem telt el azóta, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétõl tevékenységi engedélyt kaptunk és már jelentõs ügyfélállománnyal rendelkezünk, elégedettek lehetünk. Le kell azonban szögezni, hogy ellentétben más újonnan alapított biztosító részvénytársaságokkal, az ARAG a kezdetektõl kettõs kihívás elõtt állt: nemcsak az ARAG nevet és logót kell megismertetni és elfogadtatni egy új piacon, hanem ezen túl a magyar biztosítási piacon még kevéssé, vagy inkább egyáltalán nem ismert jogvédelmi biztosításokat is. Más szóval saját magunk megismertetésén kívül feladatunk még az újfajta jogvédelmi biztosítási szolgáltatások iránti kereslet felkeltése is. Ebben számítunk az ügyvédség hathatós együttmûködésére, hiszen a jogvédelmi biztosítások esetében a biztosítási és jogi szolgáltatások szorosan összefonódnak, s a jogvédelmi biztosítás eszméje csak akkor tud elterjedni, ha ügyfeleink elégedettek az általunk finanszírozott, de közvetlenül az ügyvédség által nyújtott jogi szolgáltatások színvonalával.

Célunk, hogy profitálva az ARAG által a nemzetközi biztosítási piacokon felhalmozott sok évtizedes tudásból és tapasztalatból Magyarországon ismeghonosítsuk az öngondoskodásnak azt a formáját, mely már a jogi kockázatok elleni, biztosítási alapon való védekezésre is kiterjed. Ezzel közvetve a magyar biztosítási kultúra fejlõdéséhez is hozzájárulunk.

Profitorientált biztosító részvénytársaság lévén, hosszú távon – legkorábban négy-öt múlva – nyereséges mûködést várunk a jogvédelmi biztosítások hazai mûvelésétõl. Ha azt vesszük, hogy a jogvédelmi biztosítások átlagos európai piaci telítettsége 50-60%, azaz majd minden második európai polgár rendelkezik valamilyen típusú jogvédelmi biztosítással, akkor könnyen belátható, hogy az “üres” magyar piacon a jogvédelmi biztosítás sikerreítélt ágazat.