A tavalyi évben a Kúria felülvizsgálta a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának korábbi állásfoglalásait és határozott arról, hogy melyeket kívánja az új Ptk. alkalmazhatósági körében irányadóként fenntartani, és melyeket tart meghaladottnak. (1/2014 PJE határozat) Az előbbiek közé került a PK.40. sorszámú állásfoglalás, amelyik témájában érinti a gépjárművek üzemelése során okozott balesetekkel összefüggésben az együtt utazó házastársak kárfelelősségi szabályait is. Az állásfoglalás aszerint tesz különbséget az alkalmazandó felelősségi alakzatok között, hogy az utasként járműben helyet foglaló károsult házastárs a jármű üzembentartója vagy sem.

A tanulmány egy jogeset elemzése útján összeveti a fenti állásfoglalásban foglaltakat a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás szabályaival. Utal arra, hogy az üzembentartói minőség Ptk.6:536.§-a szerinti újraszabályozása miatt is indokolt lenne az állásfoglalás indokolásának szövegét módosítani.

A Szerző bíró.