A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a kárfelelősségi szabályok körében jelentős változásokat hozott azzal, hogy a kontraktuális felelősségért való helytállást új alapokra helyezte többek között a kimentés feltételrendszerének eltérő szabályozása által, mely alapján a kontraktuális felelősség tekintetében a mentesülés szigorúbbá, objektív alapúvá vált szemben a deliktuális felelősség kimentésével, mely a korábbi szabályozással egyezően szubjektív, felróhatóságon alapul.

A Ptk. 6:142. §-a alapján a kontraktuális felelősség esetén a kimentéshez az szükséges, hogy a szerződésszegő fél bizonyítsa, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Ugyanakkor nem minden esetben az általános szabályok nyernek alkalmazást, eltérő kimentési feltételek érvényesülhetnek a felek, a Ptk. vagy más jogszabály rendelkezése által is.

Jelen tanulmány az általános, fent idézett objektív kimentési feltételektől eltérő szabályokat mutatja be. E körben külön kitér a Ptk.-ban szabályozott közreműködő és használati kötelmek vonatkozó rendelkezéseire, ingyenes szerződésekre és az ezzel kapcsolatban felmerülő jogalkalmazási kérdésekre, továbbá a gondossági kötelmekre és megbízási típusú szerződésekre, illetve a más jogszabály alapján érvényesülő eltérő felelősségre.

A Szerző bírósági titkár.