A gyermek érdekét szolgáló közvetítői eljárások szabályozása a magyar jogrendszerben

2017. június 14. dr. Lehel Enikő Mária

A mellékelten megküldött cikk célja az alternatív vitarendezési módszerek közül a mediációnak a bemutatása mégpedig abból a sajátos nézőpontból, hogy hogyan lehet érvényre juttatni ezen eljárás során, hogy a gyerek érdeke, szükségletei, biztonsága és jóléte legyen az elsődleges szempont. A cikkben kitérek arra, hogy a gyermek jogainak érvényesülését a mediációs eljárás során is érvényre kell juttatni, sőt a közvetítői eljárást úgy kell lefolytatni, hogy e jogok biztosítása megelőzze a szülők egyéb jogait. Ennek fényében ismertetem a családjogi jogvitákban lefolytatásra kerülő közvetítés szabályozásának, illetőleg a gyermekvédelmi közvetítői eljárásnak jogi szabályozását, azaz a hatályos Polgári Törvénykönyv, a Polgári perrendtartás, az Illetéktörvény, a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet vonatkozó szabályait.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
GYERMEKVÉDELEM