Címke: fiatalkorú elkövetők

A fiatalkorúak szabálysértési felelőssége

A tanulmány célja a szabálysértési ügyekben a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok összefoglalása, különös tekintettel az általánostól eltérő speciális rendelkezések ismertetésére. A fiatalkor egy olyan sajátos korszak, átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, mely nemcsak egy biológiai folyamat, hanem ilyenkor alakul ki a személyiség, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődés szempontjából tehát igen jelentős életszakasz. Ezen életkori sajátosságokra a jelenleg hatályos magyar szabályozás is figyelemmel van, mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból. A szabálysértési eljárásban ugyanis – hasonlóan a büntetőeljáráshoz – számos, az általánostól eltérő, speciális szabály vonatkozik a fiatalkorú eljárás alá vont személyekre. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló...

A fiatalkorúakat érintő letartóztatás és más kényszerintézkedések

A tanulmány bemutatja a fiatalkorúak letartóztatását – beleértve a foganatosítás szabályait is -, mint a legsúlyosabb személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést, emellett röviden összefoglalja a törvény által szabályozott egyéb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket – mint esetlegesen szóba jöhető, letartóztatás helyett alkalmazható alternatívákat is – azzal, hogy e tekintetben a törvény fiatalkorúakat érintő speciális, illetve eltérő rendelkezéseire fókuszál. A Szerző szól a fiatalkorúakat érintő büntetőeljárás kapcsán az életkor jelentőségéről, majd a gyanúsítottak ellen folytatott nyomozások sajátosságairól, beleértve a felderítés, vizsgálat, bizonyítás szabályait és a nyomozás tartamára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A tanulmány a letartóztatás törvényi szabályozásán túlmenően rövid történeti áttekintést is nyújt, és...

A fiatalkorú elleni büntetőeljárás

A fiatalkorúaknak tesi, szellemi és érzelmi fejlettségükre, a társadalmi helyzetükre és a családban betöltött szerepükre tekintettel olyan speciális szükségletei vannak, melyek kielégítése érdekében különleges védelemre és gondozásra szorulnak, kiváltképp, ha büntetőeljárás folyik ellenük. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás, mint külön eljárás eme eltérő, különleges bánásmódot hivatott biztosítani a felnőttkorú terheltekkel szemben folytatott eljárás szabályaitól eltérő szabályok alkalmazásával. A tanulmány a hatályos büntetőeljárási törvény XCV. fejezetében szabályozott külön eljárás, a fiatalkorú elleni büntetőeljárás szabályait mutatja be részletesen, az eljárás specifikumaira helyezve a hangsúlyt. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A fiatalkorúakat érintő szankciórendszer sajátosságai, tekintettel a 14 év alatti elkövetőkre is

A felnőtté válás nem egyszerű biológiai folyamat, hanem a lelki, tudati, erkölcsi kibontakozás ideje is. Átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, egyben egy átmeneti státuszt is jelent mind a család, mind a társadalmi környezetben. Napjainkban a gyermekek biológiai fejlődése felgyorsult, a gyermekek korábban érnek, az információs forradalom következtében a kiskorúakat már elég korán elérik a társadalom olyan különféle hatásai, amelyektől a korábbi időkben még védve voltak. Nem adható egzakt válasz arra a kérdésre, hogy egy fiatalkorú miért válik bűnelkövetővé. A tanulmány a fiatalokkal szembeni szankciórendszer sajátosságait, különösen a 14 év alatti elkövetőkre tekintettel vizsgálja. A Szerző bírósági titkár a Fehérgyarmati Járásbíróságon....

Fiatalkorúak szankcionálása a büntetőeljárásban

A jogalkotó a Btk.-ban a fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés vonatkozásában az általánostól eltérő, speciális célt is megfogalmazott, mely a fiatalkorú helyes irányba fejlődése és a társadalom hasznos tagjává válása, melyre tekintettel az intézkedés vagy büntetés megválasztásakor a fiatalkorú nevelését és védelmét kell szem előtt tartani. Erre tekintettel a törvény az elkövetőkkel szemben kiszabható büntetések és alkalmazható intézkedések majdnem mindegyikénél meghatározott eltérő, a fiatalkorú nevelését és védelmét szolgáló speciális rendelkezéseket, hovatovább egy kifejezetten csak fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedést is tartalmaz. A tanulmány a hatályos Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szankciórendszerének XI. fejezetében elhelyezett, a fiatalkorúakra vonatkozó...

Alternatív szankciók hiánya a szabálysértési törvényben a fiatalkorú elkövetők esetében

A tanulmány részletesen ismerteti a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény fiatalkorú elkövetőket érintő szankciórendszerét. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy 2012. évi II. törvény milyen mértékben ad teret a fiatalkorúak esetében az alternatív szankcióknak, illetve a joghátrány kilátásba helyezése mellett vagy helyett, hogyan valósul meg a nevelési elv. A Szerző bírósági titkár, fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza. Letöltés

  • 1
  • 2