A tanulmány célja a szabálysértési ügyekben a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok összefoglalása, különös tekintettel az általánostól eltérő speciális rendelkezések ismertetésére.

A fiatalkor egy olyan sajátos korszak, átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, mely nemcsak egy biológiai folyamat, hanem ilyenkor alakul ki a személyiség, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődés szempontjából tehát igen jelentős életszakasz. Ezen életkori sajátosságokra a jelenleg hatályos magyar szabályozás is figyelemmel van, mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból. A szabálysértési eljárásban ugyanis – hasonlóan a büntetőeljáráshoz – számos, az általánostól eltérő, speciális szabály vonatkozik a fiatalkorú eljárás alá vont személyekre.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) első részének IV. Fejezete a különleges rendelkezések körében, míg a Szabs. tv. második részének a XX. fejezete tartalmazza a fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályokat, melyek elsőbbséget élveznek az általános szabályokhoz képest, vagyis a fiatalkorúakra az általános szabályokat a IV. és a XX. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A tanulmány, egy rövid bevezetést követően, melyben a Szerző kifejti, hogy mit tekintünk szabálysértésnek, valamint bemutatja a szabálysértésért való felelősség szabályait, illetve, hogy a jelenleg hatályos szabálysértési jogban ki minősül fiatalkorúnak, három nagy témakörre tagolódik. Az első rész ismerteti a szabálysértési jog fiatalkorúakra vonatkozó speciális anyagi jogi rendelkezései köréből a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható szabálysértési szankciók rendszerét, azok sajátosságait. Ezt követően a szabálysértési jog fiatalkorúakra vonatkozó speciális eljárásjogi rendelkezéseire tér át, melyet szintén három részre oszt. Ennek megfelelően először a fiatalkorúakkal szembeni eljárás speciális szabályairól, majd a bíróság elé állítás, illetve a helyszíni eljárás szabályairól ír. Végül a harmadik témakörben a fiatalkorúak által elkövetett egyes – gyakoribb – szabálysértéseket veszi górcső alá.

A Szerző bírósági titkár. A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézete fiatalkorúak ügyeinek szakjogász képzésére írt, 2022. évi szakdolgozat, a 2023. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításokkal kiegészítve, azok alapján módosítva.