Címke: szakdolgozat

Az előzetes döntéshozatali eljárás a magyar polgári perjogban; a jogalkalmazás útvesztői

Kisznyér-Szűrös Orsolya írásának témája nem elsősorban az előzetes döntéshozatali eljárásnak, mint közösségi jogintézménynek az átfogó elemzése, teljes körű bemutatása. A dolgozat sokkal inkább azt a célt tűzte ki maga elé, hogy – a probléma felvetések megalapozottságához szükséges betekintés biztosításán túl, magának az eljárásnak a bemutatása mellett – ezen jogintézmény magyar vonatkozásit és a hazai joggyakorlat esetleges problémáit tárja fel. A mű kiemelten kezelni a téma kapcsán felmerült ellentmondásokat, problémákat. A szerző szándéka szerint a feldolgozott irodalom és a saját véleménye alapján ezekre keres megoldást. A dolgozat elsősorban a magyarországi joggyakorlatra vonatkozóan tesz megállapításokat, a szerző ennek érdekében több hazai bíróval...

A közösségi és a magyar versenyjog vizsgálata, különös tekintettel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szabályozására

A versenyjog egy rendkívül érzékeny, gyakran változó joganyag, viszonylag modern jogterület, tele megoldásra váró, izgalmas jogi problémákkal. Dr. Uszkay-Boiskó Sándor szakdolgozata elsősorban az Európai Közösség versenyjogát elemzi, kitérve a magyar versenyjogi szabályozás, a hazai rendelkezések nevesített visszaéléseinek ismertetésére egyaránt. A dolgozat részletesen tárgyalja a gazdasági erőfölényes helyzetek megítélését és az ilyen állapot, minőség birtokában elkövethető visszaéléseket. A munka ismerteti a verseny légyegét, a közösségi versenypolitikát, a magánszektorra vonatkozó versenyjogi eljárási szabályok „reformját” és a tagállamok versenyjogi szervezeti felépítését. A szerző a gazdasági erőfölénnyel való visszaélések megítélésének részletes elemzése mellett kitér a piac meghatározására, az erőfölény vizsgálatára és a tipikusnak mondható...

Az Európai Unió kommunikációs politikája

Egy széleskörűen támogatott európai közösség kialakulásának egyik alapfeltétele, hogy a tagállamok polgárai megfelelően tájékozottak legyenek a közösség működésében. A közösségi működés megismerése, az egységben rejlő előnyök felismerése eredményeként az emberek végül magukénak érezhetik a jövőjüket jelentő Európai Uniót. Az Európai Unió egyik legújabb és talán legvitatottabb politikája a kommunikációs politika, mely lassan önálló politikai területté válik, ezáltal bizonyítva a szegmens fontosságát. Dr. Németh Zoltán szakdolgozata az EU kommunikációs politikájának (különös tekintettel a D-tervre, a Fehér Könyvre és a Herrero–jelentésre), kommunikációval foglalkozó szerveinek, fő kommunikációs csatornáinak, kommunikációs hálózatának, valamint a magyarországi Európai Uniós kommunikációnak, ennek intézményi hátterének és – a közvélemény...

Egyes Vagyon elleni bűncselekmények felderítéséről, különös tekintettel a sorozatjelleg megállapításának lehetőségeire

Korunk bűnözőinek kiemelkedően veszélyes kategóriáját a bűncselekményeket szervezetten, csoportosan, sorozatosan elkövető utazóbűnözők adják. Ez az elkövetői kategória a lakó-, illetve tartózkodási helyétől távol fejti ki bűnös tevékenységét, így igyekezve kivonni magát a többnyire elszigetelten nyomozó rendőri szervek hatásköréből. A Kelemen Zoltán által feldolgozott téma aktualitását nemcsak a sorozatjellegű elkövetések nagy száma és azok fokozott veszélyessége indokolja, hanem a sorozatban történő elkövetés, mint a bűncselekmények speciális jellemzőjének bizonyítási és felderítési nehézségei is. A tanulmány – a bűnözés struktúrájának alakulására is kitekintést biztosítva, újságcikkekkel, rövid hírekkel alátámasztva – részletesen elemzi a sorozat-bűncselekmény, mint speciális bűncselekmény-kategória sajátosságait, fajtáit, a hatékonyabb megelőzéssel és felderítéssel...

Piramisjáték vagy Multi Level Marketing?

Mi különbözteti meg a Büntető Törvénykönyv hatálya alá tartozó piramisjátékot a gyakorlatilag ugyanarra az elvre épűlő, mégis teljesen jogszerű hálózati eladás típusú üzletektől? Hová vezetett a húszas évek Chicagojában Charles Ponzi olasz bevándorló fejéből kipattant elmés mechanizmus? Rövid történeti, illetve jogi áttekintés, mely segít elhatárolni a piramis-, vagy pilótajátékot a Multi Level Marketingtől. Letöltés

A számítógépes bűnözés

Egy-két évtizeddel ezelőtt a számítógépes bűnözés még közel sem jelentett akkora veszélyt, mint manapság, de mára kimondhatjuk társadalmi problémává nőtte ki magát. Az információs társadalom felé vezető úton pedig fokozottan igaz ezen állítás. Az információs forradalom negatív eredményeként a társadalmak egyre kiszolgáltatottabbak lettek az adatfeldolgozó rendszereknek. Napjainkban biztonságunk (gondoljunk a személyes adatokat tároló adatbázisokra), és értékeink (pl.: banki adatbázisok, melyek feltörésével könnyen hozzájuthatnak illetéktelenek vagyonunkhoz) egyre jobban függnek e rendszerek működésének zavartalanságától, s a számítógépes bűncselekmények – többek közt – pont e rendszerek működését támadják. Az előbb elmondottak miatt nélkülözhetetlen, hogy a társadalmak fellépjenek e típusú bűnözés ellen. A jelenség...

Az ajándékozás

A dolgozat az ajándékozási szerzõdést, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó formákat kívánja összefoglalóan ábrázolni. Letöltés

Törvénybe zárt identitás, avagy a jogászi éthosz

Szakdolgozati témám kiválasztásánál elsõdleges szerepet játszott az, hogy a tételes ismeretek elsajátítása mellett, olyan tudásra is szert tegyek, amire az egyetem aligha taníthatott, taníthat meg. Így esett választásom jövendõ hivatásom, a jogászi pálya etikai követelményeinek vizsgálatára. Hiszen a jogászi munka nem csupán az értelem, intellektus, hanem a jellem, karakter szférájába tartozó követelményeket is támaszt mûvelõivel szemben. Nem csupán megtanulható ismeretekre, gyakorlatban elsajátítható rutinra épül, hanem legszorosabban összefügg az ember személyiségének olyan összetevõivel, amelynek összességét, az erkölcsi értékítéletet is magában foglaló, jogászi éthosz fogalmával fejeznek ki.[…]A kérdõívnek köszönhetõen dolgozatom a szociológiai jogelmélet terrénumába tartozik, tehát valahol az empirikus kutatás és a...

  • 1
  • 2
  • 5