Címke: Szlovénia

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartának elfogadása Szlovéniában és megváltoztatása a szlovéniai magyarok kárára

A nemzetközi és a magyar nyelvű szakirodalomban általánosnak tekinthető az az álláspont, miszerint Szlovéniában példaértékű a kisebbségi nyelvi jogok szabályozása, és erre a szlovén kormány és politikai elit előszeretettel hivatkozik is. Azt Göncz László – történész, kisebbségkutató, a muravidéki magyarok Nemzetgyűlési képviselője – is elismeri, hogy „a szlovéniai modell formális tekintetben teljes körűen eleget tesz a Nyelvi Charta által előírt követelményeknek, sőt, néhány vonatkozásban túl is szárnyalja a karta rendelkezéseit”. A tanulmány arra mutat rá, hogy a fenti megállapítás nem mindenben állja meg a helyét, ugyanis a szlovén állam kettős mércét alkalmaz, és a magyar kisebbség nyelvi jogait az oktatás...

A szlovéniai magyar kisebbség nyelvhasználati joga és a bírósági védelemhez való jog vizsgálata egy konkrét jogeset kapcsán – Csoportos és ismételt hátrányos megkülönböztetés

Szlovénia alkotmányában és törvényeiben példaértékű módon biztosítja az őshonos nemzeti közösségeket megillető jogokat, így a nyelvhasználati jogokat is. Az alkotmányos jogok és különjogok maradéktalan érvényesülésének azonban gátját képezi az, hogy a részletszabályok kidolgozása elmaradt, vagy nem az Alkotmánnyal összhangban és az alkotmánybírósági állásponttal történt meg. Nem létezik olyan jogszabály sem, mely kötelezően előírná a kétnyelvű területen működő közigazgatási, igazságszolgáltatási szerveknél foglalkoztatott személyek számára a nemzeti közösség nyelvének ismeretét. Csorbul a bírósághoz való fordulás joga, így sérül a tisztességes eljáráshoz való jog. A Szerző titkár a Főtitkárságon a Szlovén parlamentben, a DMNÖK tanácstagja (2014-2018). Letöltés