Jogszabálykereső


Abtv.Air.AlaptörvényAre. tv.Art.Avt.Áfa tv.Áhsz.Áht.Ákr.Állampolg. tvÁSZ tv.Ávr.Be.Bit.Bjt.Bnytv.Bszi.Bszt.Btk.Büsz.Bv. tv.Civil tv.Cnytv.Ctv.Csődtv.Cst. vhr.Cst.Ebktv.Ebtv. vhr.Ebtv.Efo. tv.EhoEht.Ehtv.EKAEREkhoESBA 2014-20 r.Eüak.Eütv.EVAEvt.E-ügyintézési tv.Étv.Felnőttképzési tv.Felsőokt. tv.Fétv.Fgy. tv.Filmtv.Flt.Fmhtv.Földforgalmi tv.Fttv.GETGjt.Gyer.Gyftv.Gyógyszer tv.Gyülekezési tv.Gyvt.Harmtv.Helyi adó tv.Hetv.Hjt.Hpt.Hszt.Hvt.Iasz.Info tv.Innovációs tv.Inytv. vhr.Inytv.Itv.Jat.Jht.Jöt.Jstv.Jszr.Kat.KATA/KIVAKbftv.Kertv.Kjkt.Kjt.Kknyt.Kkt. vhr.Kkt.Koncessziós tv.Kormány StatútumKözbesz. tv.Közjegyzői tv.Közjegyzői vhr.Köznev. tv.Kp.Kpt.KRESZKsztv.Kttv.Lakástám. r.Lakás tv.Met.Mnbtv.Mny. tv.Mötv.MRPMttv.Munkavéd. tv.Munkavéd. vhr.Munka tv.Nbtv.Nek tv.Neta tv.Nmjtv.Nsztv.Nytv. vhr.Nytv.Ob tv.OTÉKOTSZÖpt.Pénzmos. tv.Postatv.Pp.Praxistv.Ptk.Ptké.Regisztrációs adó tv.Reklámadó tv.Reklámtv.Rtv.Smtv.Stabilitási tv.Státusztv.Szabs. tv.Szakhoz. tv.Szakképzési tv.Szaktv.Számv. tv.Szja tv.Szjt.Szmtv.Szocho tv.Szoctv.Szövetkezeti tv.Tao tv.Társasházi tv.Tbj. vhr.Tbj.Termékdíj tv.Tftv.Tny. vhr.Tny.Tpt.Tpvt.Útdíj r.Útdíj tv.Ügyvédi tv.Üsztv.Ütv.Vagyontv.Vámtv.Vbt.Ve.VETVédjegy tv.Vht.Vjt.Vüsz.

pl. 1998, 2012
pl. CVIII, 108
pl. 20, 189/A

A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

2006. évi XLVII. törvény

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról * 

Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásának lezárása érdekében, a kárpótlás határidejének ismételt megnyitására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) *  E törvény alapján a kárpótlás iránti kérelmét minden olyan jogosult benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg, és az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai, illetve a 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján egyébként erre jogosult lett volna, továbbá akinek a Kpt. módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján benyújtott kérelmét a kárpótlási hatóság azért utasította el, mert nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének.

(2) *  Az a jogosult, aki a Tv. alapján már nyújtott be kárpótlási kérelmet, de azt a határidők elmulasztása miatt véglegesen vagy jogerősen elutasították, a 2. § (2) bekezdésben meghatározott időn belül új kérelmet nyújthat be.

2. § (1) Az e törvény alapján lefolytatásra kerülő eljárásra a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 10-12. §-ában foglaltak az irányadók, a (2)-(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) *  Az 1. §-ban meghatározott jogosult 2006. december 31-ig a kárpótlási hatósághoz nyújthatja be kérelmét. A kérelmet a kárpótlási hatóság bírálja el. A jogosult a kárpótlás iránti kérelmét, sérelmet szenvedett személyenként külön-külön, e törvény végrehajtási rendeletének mellékletét képező adatlapon nyújthatja be.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.

(4) * 

(5) *  A kárpótlási hatóság által hozott jogerős és végrehajtható határozat alapján a kárpótlási összeg kifizetését a Hadigondozottak Közalapítványa végzi.

(6) * 

2/A. § *  (1) *  Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, vagy a jogutód nem ismert, a kárpótlási hatóság a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hirdetményi közlésre vonatkozó szabályai szerint közli.

(2) * 

3. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény alapján indult kárpótlási eljárások végrehajtási szabályait rendeletben megállapítsa. * 

5. § *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kárpótlási hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki. * 

6. § *  Ha a kárpótlási hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.