Az Európai Unió A 2019-ben a drónok szabályozásával kapcsolatban átfogó szabályozási reformot hajtott végre annak érdekében, hogy a korábbi eltérő tagállami szabályozásokat felváltva harmonizált jogi keretet hozzon létre. Magyarországon a jogalkotó a 2021 január 1-jén hatályba lépett, a pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIX. törvénnyel („Dróntörvény”) tett eleget jogharmonizációs kötelezettségének. A jelen cikkben röviden bemutatjuk a hatályos keretrendszert, és a Magyar Drón Koalíció működésével kapcsolatos aktuális fejleményeket.

Uniós szabályozási keretrendszer

Az Európai Bizottság a szabályozási reform keretében két rendeletet fogadott el:

  • A pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról szóló 2019/945 (EU) rendelet: tartalmazza a drón-rendszerekre (ún. „UAS”), a távoli azonosításra szolgáló kiegészítők kialakítására és gyártására vonatkozó követelményekre, a drónok forgalmazására vonatkozó előírásokra, a megfelelőség-értékelési eljárásokra, valamint az EU-n kívüli üzembentartókra vonatkozó szabályokat.
  • A pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló 2019/947 (EU) rendelet: a drónröptetés, és az egyes drónműveleti kategóriák részletes szabályait állapítja meg.

A fenti rendeletek kötelezőek és közvetlenül alkalmazandóak, így a tagállamok kizárólag a kifejezetten a hatáskörükbe utalt kérdésekben alkothatnak saját szabályokat, amelyek lehetnek szigorúbbak, mint az uniós szabályok, de nem lehetnek azokkal ellentétesek.

Magyar jogi szabályozás

A Dróntörvény, nevétől eltérően, nem egy jogszabályban rendezi a drónhasználat kérdéseit, hanem a már hatályban levő jogszabályokat módosítja: ezek a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.).

A Dróntörvény elfogadását követően további két kormányrendelet került elfogadásra a drónok üzemeltetésére és reptetésére vonatkozó új szabályokat megállapító jogszabálycsomag részeként. Ezek a 38/2021 (II. 2.) kormányrendelet a pilóta nélküli állami légi járművek repüléséről („Drónrendelet”) és a 39/2021 (II. 2.) kormányrendelet az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A fentiek alapján a hatályos drónszabályozás polgári drónhasználat szempontjából kiemelten fontos elemei:

Drónnak minősülő légi járművek

A 2019/945 (EU) rendelet értelmében pilóta nélküli légi jármű (unmanned aircraft, röviden UA) – köznapi értelemben vett drón – minden olyan légi jármű, amely a fedélzetén tartózkodó pilóta nélkül üzemel vagy amelyet ilyen üzemmódra terveztek, és amely önálló vagy távirányítással történő üzemelésre képes. A hagyományos értelemben vett drónokon kívül ide tartozik pl. a távirányítható modellrepülőgép.

A magyar szabályozás ezen a definíción finomítva bevezeti a pilóta nélküli légi járművek kategórián belül a pilóta nélküli játék légijármű fogalmat olyan eszközökre, amelyek 120 g maximális felszálló tömeget nem érik el, adatrögzítő eszközzel nem felszereltek és a távoli pilótától 100 méternél nagyobb távolságra nem tudnak eltávolodni. A „játékdrónok” felhasználása szabadabb, és a dróntulajdonosokra telepített kötelezettségek egy része sem terheli a tulajdonosukat.

Nyilvántartásba vételi kötelezettség

A dróntulajdonosok kötelesek a drónt és a drón üzembentartójának adatait egy egységes nyilvántartási rendszerbe regisztrálni. A nyilvántartásba vételi kötelezettség súlyhatár nélkül kötelező, de nem vonatkozik a pilóta nélküli játék légi járműre.

A nyilvántartásba vételt csak az üzembentartó lakcíme vagy székhelye szerinti államban lehet megtenni. A nyilvántartási rendszer ugyanakkor az egész unióra kiterjed, így akit valamely tagállamban nyilvántartásba vettek, a többi tagállamban már nem szükséges regisztrálnia magát. A nyilvántartásba vételt az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál lehet kezdeményezni, legalább 10 nappal a tervezett használat megkezdése előtt.

A nyilvántartás az Lt. 17. § (4) bekezdés értelmében tartalmazza a tulajdonos természetes vagy jogi személy azonosító- és kapcsolattartási adatait, a drón gyártójának nevét, típusát, altípusát, sorozatszámát, és a légiközlekedési hatóság által generált nyilvántartási jelet. A nyilvántartási jelet a dróntulajdonos köteles jól látható helyre a drónra felhelyezni. Az eljárás díjköteles, az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 2 ezer forint.

A drónműveletek kategóriái

A drónműveletek három kategóriája különböztethető meg: a) nyílt, b) speciális és c) engedélyköteles. A nyílt és speciális kategóriába tartozó műveleteket végző távpilóták alsó korhatára 16 év. Az egyes kategóriákra vonatkozó feltételeket a jelen cikk mellékletében foglaljuk össze.

Eseti légtérhasználat kijelölése

Lakott terület feletti drónhasználathoz eseti légtér kijelölése kötelező. A drónhasználat szabályai nem határozzák meg a lakott terület fogalmát, így arra a KRESZ általános szabályai irányadók. Ilyen esetekben az igényelt légtér felső határa a talajszint felett legfeljebb 120 méterben határozható meg.

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet a katonai légügyi hatósághoz (Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály) kell benyújtani a tervezett használat előtt legalább harminc nappal, a katonai légügyi hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlapon. A katonai légügyi hatóság elektronikus úton kommunikál a kérelmezővel. A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett légtér pontos koordinátáit és a tervezett légtér-használat idejét, a légtérigénylő személyes adatait, valamint a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy ismeri és tiszteletben tartja az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

Weboldal és mydronespace alkalmazás használata

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által üzemeltetett a drónok használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mydronespace mobilalkalmazás használata kötelező mindazok számára, akik drónt szeretnének használni.

A mydronespace applikációban a drónpilóták megjelölhetik a repüléssel érintett területet és valós időben nyomon követhetik a drónrepülések számára korlátozott és tiltott területeket.

A mydronespace alkalmazás használata az eseti légtér kijelöléstől független, így például az alkalmazást használni kell saját kertben vagy telken végrehajtott repülés esetén is. A mydronespace applikációban az eseti légtérben folytatott repülést is be kell jelölni.

Kötelező felelősségbiztosítás

Az új szabályok értelmében

minden dróntulajdonos köteles kötelező felelősségbiztosítást kötni.

A drón maximális felszállótömegétől függően a biztosításnak fedezetet kell nyújtania:

  • 0,25 kg – 4 kg: biztosítási eseményenként legalább 3 millió forint és biztosítási időszakonként legalább 6 millió forint,
  • 4 kg – 20 kg: biztosítási eseményenként legalább 5 millió forint, és biztosítási időszakonként legalább 10 millió forint,
  • 20 kg felett: 10 millió forint.

A drónban bekövetkező kár megtérítése érdekében további biztosítás megkötése nem kötelező, de javasolt.

Beavatkozás a drón irányításába

A magyar légtérben az Lt. alapján arra jogosított szervek a drónokat detektálhatják, leszállásra szólíthatják fel, feltartóztathatják, elektronikai úton zavarhatják, valamint elektronikai vagy mechanikai úton földre kényszeríthetik, amelyet a drónnak azonnal követnie kell. Amennyiben nem engedelmeskedik a felszólításnak, abban az esetben a drónt a földre lehet kényszeríteni.

Szankciók drónok jogellenes használata esetén

  • Légiközlekedési bírság. A drón üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegése esetén maximum 100 millió forintig (körülbelül 267 ezer EUR) terjedő légiközlekedési bírság kiszabását írja elő a Dróntörvény.
  • Szabálysértés. Aki lakott terület felett jogosulatlanul drónt használ, illetve aki drón jogosulatlan használata során más lakásáról, egyéb helyiségéről, vagy ezekhez tartozó bekerített helyről jogosulatlanul hang- vagy képfelvételt készít, szabálysértést követ el, amely miatt maximum 150 ezer forint (körülbelül 400 EUR) szabálysértési bírság szabható ki.
  • Tiltott adatszerzés: Aki drón jogosulatlan használatával más lakását, egyéb helyiségét, vagy ezekhez tartozó bekerített helyet megfigyeli és az ott történteket rögzíti maximum 90 napelzárással büntetendő. Súlyosabb megítélés alá esik az, aki a megfigyelés során készített hang- vagy képfelvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, amely egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A fenti bűncselekmények kizárólag magánindítványra büntetendők.

Magyar Drón Koalíció

A szabályozási változások mellett 2021. május 4-én megalakult a Magyar Drón Koalíció, amelyhez eddig 96 tag csatlakozott. A Koalíció feladata egy hosszú távú drónstratégia kidolgozása, valamint állandó szakmai együttműködési fórum biztosítása a fejlesztők, a felhasználói oldalt képviselő piaci és állami szereplők, valamint az akadémiai és szakmai szervezetek számára.

A Koalíció 2021 júliusában tartott első plenáris ülésén megválasztotta 9 fős elnökségét, és szakmai munkacsoportok felállításáról döntött. A munkacsoportok 2021 augusztus közepétől kezdték meg tevékenységüket. A Koalíció aktív közreműködésével kialakítandó Drón Stratégia elfogadására előreláthatólag 2022 tavaszán kerülhet sor.

Melléklet – A drónműveletek kategóriái

 

Kategória Kategóriafeltételek Kötelezettségek
Nyílt

(ezen belül A1, A2, A3 alkategória)

a)       a drón C0-C1 drónosztály besorolású[1], vagy saját építésű, és

b)      drón maximális felszállótömege < 25 kg, és

c)       emberektől biztonságos távolságot tart és embertömeg felett nem repül át, és

d)      látótávolságon belül repül, távcső és egyéb segédeszköz nélkül észlelhető a drón, és

e)       nem szállít veszélyes árut, és nem szór le semmilyen anyagot, és

f)       a földfelszíntől maximum 120 m-re távolodik el, kivéve akadály kikerülése

További engedély, tanúsítvány, nyilatkozat megtétele és kockázatértékelés nem szükséges.
Speciális a)       maximális felszállótömege > 25 kg, és

b)      a nyílt kategóriafeltételek egyike nem teljesül.

Szükséges:

i.            üzembentartási nyilatkozat[2], vagy működési engedély, vagy könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány (LUC),

ii.            kockázatértékelés, és

iii.            az üzembentartó köteles távpilótái számára iránymutatásokat kidolgozni, hogy azok minden műveletet az embereket és az állatokat zavaró hatások minimalizálásával hajtsanak végre.

Engedélyköteles c)       egy jellemző mérete eléri vagy meghaladja a 3 m-t, és emberek gyülekezete feletti üzembentartásra tervezték, és

d)      az alábbi feltételek legalább egyike fennáll:

i.            embertömeg felett repül, vagy

ii.            a művelet személyek szállítását is magában foglalja, vagy

iii.            a művelet veszélyes áruk szállítását is magában foglalja, ami baleset esetén nagy fokú kockázatot jelenthet harmadik felek számára.

A speciális műveletkategóriára vonatkozó kötelezettségek mellett szükséges:

–       tanúsítás,

–       az üzemben tartó tanúsítása,

–       a távpilóta engedélyezése, és

–       kötelező kockázatértékelés az üzembentartó által.

[1]  A C0-C1 osztályba tartozó pilóta nélküli légijármű-rendszerekre (“drón”)  vonatkozó követelményeket a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról szóló 2019/945 (EU) rendelet melléklete tartalmazza.

[2] Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály – Pilóta Nélküli Légijármű Osztályán lehet benyújtani.