A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Igazgatósága 13 millió forintos bírsággal sújtotta a Hungarotel Rt.-t, mivel piacfelügyeleti eljárásban megállapította, hogy a szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSzF) nem biztosítja a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a közvetítőválasztást.

A közvetítőválasztás a fogyasztó számára lehetővé teszi, hogy saját telefonálási szokásainak ismeretében eldöntse, mely hívásokra milyen szolgáltatót vesz igénybe.

A Soproni Igazgatóság 2004-ben hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytatott annak vizsgálatára, hogy a Hungarotel Rt., mint jelentős piaci erejű szolgáltató, a közvetítőválasztás nyújtása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár-e el. Akkor a hatóság megállapította, hogy a szolgáltató megsértette az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) azon rendelkezését, miszerint a közvetítőválasztás biztosítására köteles szolgáltató előfizetői szerződésben nem zárhatja ki, és nem korlátozhatja a közvetítőválasztást.

Az NHH 2004. augusztusában kötelezte a szolgáltatatót az ÁSzF megváltoztatására, amit az meg is tett, a most megismételt piacfelügyeleti eljárás során azonban kiderült, hogy a Hungarotel továbbra is korlátozza a közvetítőválasztást és ezzel megsérti az Eht.-ban foglalt tisztességes és hatékony verseny fenntartásának alapelvét.

A Hungarotel Rt. díjstruktúrájában a közvetítőválasztás igénybevételére jogosító általános előfizetés havidíja 4500 Ft, az egyetemes csomag díja 5000 Ft, az előfizetők nagy többsége által igénybe vett 1. számú díjcsomagé 2313 Ft, míg a 2. számú díjcsomagé 1438 Ft. A fentiekből látható, hogy ahhoz, hogy a 2. számú díjcsomagot igénybe vevő előfizető jogosulttá váljon közvetítő szolgáltatót választani, át kell térnie egy olyan csomagra, amely több mint háromszor drágább, mint a korábban igénybe vett csomag.

A közvetítőválasztás igénybevételével a forgalmi díjak különbözetén nyert összeg – az e csoportra a Hungarotel Rt. nyilatkozata szerint jellemző fogyasztói szokások megtartása mellett – lényegesen kevesebb, mint a hozzáférésért fizetett magasabb díjból fakadó veszteség, így az előfizetőknek nem éri meg csomagot váltani.
A Hungarotel Rt. tehát azzal korlátozza a közvetítőválasztást, hogy azt meghatározott csomagokban engedi meg igénybe venni, és a csomagok árát – ismerve a felhasználói szokásokat – úgy határozta meg, hogy az ne jelentsen valós alternatívát az előfizetők számára.

A Hungarotel Rt. előfizetői által kitöltendő „Előfizetői Közvetítőválasztási Nyilatkozatban” az igénybevevők nyilatkoznak arról, hogy a közvetítőválasztással igénybevehető szolgáltatók közül a Hungarotel Rt.-t, vagy más szolgáltatót választanak.
A hatályos ÁSzF mellékletének az „általános előfizetést” szabályozó pontja szerint az Általános előfizetéssel rendelkező előfizető közvetítő szolgáltatást a Hungaroteltől is jogosult igénybe venni. Amennyiben az előfizető valamennyi hívásirányban előválasztással a szolgáltatót választja közvetítő szolgáltatónak, a Hungarotel az előfizető számára akkor teszi lehetővé a meghatározott további díjcsomagok igénybevételét.

A közvetítő szolgáltató fogalmát az Eht. úgy határozza meg, hogy a közvetítő szolgáltató azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatóval kötött hálózati szerződése alapján biztosítja az előfizető választása szerinti esetekben a hívott előfizető vagy szolgáltatás elérését. Tekintettel arra, hogy fogalmilag kizárt, hogy egy szolgáltató önmagával hálózati szerződést kössön, az NHH megállapította, hogy a Hungarotel Rt. saját szolgáltatási területén nem lehet közvetítő szolgáltató, hiszen e területen ő nyújt hozzáférést.

Az NHH a mostani eljárás során megállapította, hogy a Hungarotel által előidézett helyzet nyilvánvalóan a közvetítőválasztás eszközét bevezető jogalkotó szándékával ellentétes és alapvetően versenyellenes. A hatóság a bírság kiszabásakor enyhítő körülménynek tekintette azt, hogy a Hungarotel együttműködött a hatósággal és segítette az eljárást. Ugyanakkor súlyosbító körülmény volt az, hogy a jogsértés közel egy éve fennáll és ez a tény a piacon a jogkövető magatartás morálját rendkívüli mértékben rombolja.

Az Eht. szerint ilyen esetben a bírság maximálisan a Szolgáltató éves (2004.) nettó árbevételének 0,25 százaléka lehet. A hatóság a bírság mértékét a kiszabható maximum 40 százalék közelében állapította meg, figyelembe véve az enyhítő és súlyosbító körülményeket is.

A Hungarotelnek a kiszabott bírság összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül át kell utalnia, azonban a bírság befizetése sem mentesíti a 2004-es határozatban foglalt kötelezettség teljesítése alól és amennyiben a fent megjelölt határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy ismételten piacfelügyeleti bírsággal sújtható.

A Hungarotel a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökénél fellebbezéssel élhet.