Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. február 1-én hozott határozatában megállapította, hogy a Sláger Rádió 2005. szeptember 20-án sugárzott Bumeráng című műsorszámában megsértette az Rttv. 3. § (3) (közösségek méltóságának sérelme) bekezdésében foglaltakat. Ezért a Testület a médiatörvény vonatkozó rendelkezésében (Rttv. 112. (1) c)) foglaltak alapján a műsorszolgáltatási jogosultság 10 perces felfüggesztéséről döntött.

A műsorszám a 2005. szeptember 22. napjára meghirdetett Autómentes Világnap és ennek keretében előre bejelentett biciklis felvonulás témájával foglalkozott. A műsorvezetők markánsan hangot adtak negatív véleményüknek, tetézve ezt hallgatói üzenetek felolvasásával is. A kerékpáros felvonulókat, illetve a rendezvény szervezőit, tágabb értelemben a környezetvédőket esetenként rendkívül durva és sértő megjegyzések érték, valamint negatív hangulatkeltés folyt ellenük, egyúttal tettleges bántalmazásukra való felszólítás is elhangzott.

Az ORTT alapjogi oldalról vizsgálta meg a fenti esetet, és arra a következtetése jutott, hogy a szerkesztői szabadság tágabb értelemben a véleménynyilvánítás szabadsága korlátjaként meghatározott, az Rttv.3.§ (3) bekezdésében megfogalmazott közösségek méltósága sérelmének tilalmába ütköztek a műsorszámban elhangzottak. Azaz a műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség – jelen esetben a biciklis felvonulók, illetve környezetvédők -, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére.

A Sláger Rádió bírósághoz fordult a Testület határozatával szemben és kérte annak felülvizsgálatát.

Az I. fokú ítélet megállapítása szerint a biciklisek nem alkothatnak kisebbséget, mert nincs az adott embercsoportot összetartó és rá jellemző, alkotmányban, vagy nemzetközi szerződésben elismert emberi vagy alapjog, és nem a közös történelmi hagyomány, a nyelvi, ideológiai hagyományok, avagy hitbéli meggyőződés alakította kisebbségi csoporttá őket. Ez alapján az ORTT nem minősíthette a fenti esetet az Rttv. 3.§ (3) bekezdésének megsértéseként, ezért az I. fokú bíróság a határozatot hatályon kívül helyezte.

Az ORTT az I. fokú ítélet ellen fellebbezést nyújtott be. A fellebbezésében előadta, hogy az alapjogi rendelkezéseket megvizsgálva az Rttv. 3.§ (2) és (3) bekezdése nem határozza meg, hogy a kisebbség milyen fajta kisebbség hanem általában véve védelemben részesíti az adott helyzetben adott relációban kisebbségbe kerülő embercsoportokat (nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek). A törvény miniszteri indoklása sem tartalmaz arra vonatkozóan információt, hogy a jogalkotó szándéka vajon mire irányult: csak a közös történelmi hagyománnyal, a nyelvi, ideológiai hagyományokkal, avagy hitbéli meggyőződéssel rendelkezőket tekinti kisebbségnek, vagy ezen túlmenően, egyéb szempont szerint szerveződő csoportokat is.

A biciklisek, környezetvédők nem általában véve számítanak kisebbségnek, hanem azon az adott napon (Autómentes Világnapon előre bejelentett biciklis felvonuláson) adott esemény kapcsán, mint sajátos azonosságtudattal rendelkező közösség, a többséghez viszonyítva tekinthetők kisebbségnek.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya a 18.§-ban védeni rendeli az egészséges környezethez való jogot. A biciklis felvonulóknak, környezetvédőknek, mint közösségüket összetartó, azonosságtudatukat jellemző emberi illetve alapjoguk valójában az egészséges környezethez való jog, amely ún. harmadik generációs alapjog. Az Alkotmánybíróság több határozatában is kifejtette, hogy a környezetvédelemhez való jog, illetve egészséges környezethez való jog tulajdonképpen az élethez ? az emberi élet és létfeltételeinek védelméhez való – alapjog része, speciális alkotmányos alapjog.

A II. fokú bíróság a június 20-án tartott tárgyaláson meghozott ítéletében megváltoztatta az I. fokú bíróság ítéletét, és a Sláger Rádió keresetét elutasította. Az ítélet indoklásában osztotta az ORTT fellebbezésében foglaltakat, kiegészítve azzal, hogy a kisebbség, mint fogalom, valamilyen rendező elv szerint csoportba tömörülő emberek összessége és ilyen értelemben kisebbségnek számítanak például adott esetben a vadászok, horgászok mint sporttársak is, így a perbeli esetben a környezetvédő biciklisták is.

A fentiek alapján az ORTT határozata végrehajthatóvá vált, így a műsorszolgáltatónak a határozatot – a jogerős ítélet kézhezvételét követően – a “Bumeráng” című műsorban 08.00 óra és 08. óra 10 perc között kell végrehajtani.