Az Európai Bíróság C‑357/07. számú ügyben hozott ítlete szerint a brit Royal Mail Társaság által nyújtott egyetemes postai szolgáltatás mentes a HÉA alól. A Royal Mail HÉA fizetésére köteles az „egyedi” szerződésekben meghatározott feltételek alapján nyújtott szolgáltatások után.

A Bíróság C‑357/07. sz. ügyben hozott ítélete – TNT Post UK Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs:

A hatodik HÉA irányelv [1] az „állami postai szolgáltatókat” közhasznú tevékenységük miatt mentesíti a HÉA alól. A postai irányelv [2] megkezdte a postai szolgáltatások piacának fokozatos liberalizációját. Meghatározza az egyetemes postai szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályokat és az egyetemes postai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számára fenntartható szolgáltatásokat meghatározó szempontokat.

2001‑ben a Royal Mailt jelölték ki egyedüliként egyetemes postai szolgáltatások nyújtására az Egyesült Királyságban. Ezen engedély értelmében a Royal Mail egyetemes postai szolgáltatás nyújtására köteles, amely magában foglal legalább egyszeri kézbesítést minden címre és legalább egyszeri összegyűjtést minden munkanapon valamennyi hozzáférési pontról egységes és elérhető árakon. 2006‑tól kezdődően a posta ágazat piaca az Egyesült Királyságban teljes liberalizálásra került, ez azonban nem érintette a Royal Mail jogállását és köztelezettségeit. A postai csomagok és levelek Royal Mail általi kézbesítése mentes a HÉA alól.

A TNT Post upstream szolgáltatásokat nyújt az üzleti levelezés terén. Ez a küldemények összegyűjtéséből, feldolgozásából és valamely regionális Royal Mail lerakathoz történő szállításából áll. Ezt követően a Royail Mail nyújt „downstream szolgáltatásokat”: e küldeményeket kézbesíti, mivel a TNT Post nem nyújt kézbesítési szolgáltatást. A TNT szolgáltatásai HÉA‑kötelesek.

A TNT keresetet terjesztett elő a High Court of Justice előtt, amelyben a Royal Mail által nyújtott postai szolgáltatások HÉA‑mentességének jogszerűségét vitatta arra hivatkozással, hogy a társaságuk által nyújtott szolgáltatások megegyeznek a Royal Mail által nyújtottakkal, ám azok mégis HÉA‑kötelesek. E bíróság az „állami postai szolgáltató” – teljesen liberalizált piac esetében alkalmazandó – fogalmának, valamint e szolgáltatások HÉA‑mentessége terjedelmének értelmezését kérte a Bíróságtól.

A Bíróság mindenekelőtt megállapítja, hogy az „állami postai szolgáltató” fogalma a szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplőkre vonatkozik, és nem magukra a szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtók szervezeti minőségétől függetlenül. Másfelől a piac liberalizációja nem zárja ki az adómentesség alkalmazását.

A Bíróság emlékeztet arra, hogy az adómentesség a lakosság alapvető igényeinek megfelelő postai szolgáltatások alacsony áron történő nyújtására vonatkozó cél előmozdítására irányul. Ez a cél megfelel a postai irányelvben meghatározott egyetemes postai szolgáltatás fogalmának, amely így hasznos hivatkozási alap az „állami postai szolgáltató” fogalmának értelmezéséhez.

Következésképpen a Bíróság megállapítja, hogy az „állami postai szolgáltatót” olyan köz‑ vagy magánszervezetnek kell tekinteni, amely a lakosság alapvető igényeinek megfelelő postai szolgáltatások nyújtását, és így tulajdonképpen valamely tagállamban az egyetemes postai szolgáltatás egészének vagy egy részének biztosítását vállalja.

Másfelől a Bíróság álláspontja szerint az ilyen értelmezés nem sérti az adósemlegesség elvét, mivel a Royal Mail az engedélye értelmében őt terhelő kötelezettségek alapján alapvetően eltérő jogszabályi háttérrel nyújt postai szolgáltatásokat, mint a TNT Posthoz hasonló gazdasági szereplők. Ezért az e két társaság által nyújtott szolgáltatások nem összehasonlíthatók.

Mindazonáltal a Bíróság megállapítja, hogy nem minden, az állami postai szolgáltatók által nyújtott szolgáltatás adómentes azok valós természetétől függetlenül. Csak az állami postai szolgáltatók által ilyenként, azaz kifejezetten egyetemes postai szolgáltatói minőségükben nyújtott szolgáltatások mentesek az adó alól. Azon szolgáltatások, amelyek nyújtásának feltételeit egyedi szerződésekben határozták meg, nem mentesíthetők az adó alól.

***

[1] A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó‑rendszer: egységes adóalap-megállapításáról szóló, 1977. május 17‑i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.), amelynek helyébe 2007. január 1‑jével a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) lépett.

[2] A 2002. június 10‑i 2002/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 176., 21. o; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 316. o.) módosított, a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15‑i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 15., 14. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 3. kötet, 71. o.).