A Bíróság elutasítja az Egyesült Királyság által az azon határozattal szemben benyújtott keresetet, amely tizenegy tagállamot felhatalmazott arra, hogy a pénzügyi tranzakciós adó területén megerősített együttműködést hozzanak létre. Az Egyesült Királyság által hivatkozott érvek a jövőbeli adó elemeit érintik, és nem a megerősített együttműködés létrehozására vonatkozó felhatalmazást – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-209/13. sz. ügyben hozott ítélet – Egyesült Királyság kontra Tanács

Az Egyesült Királyság ebben az ügyben azt kéri a Bíróságtól, hogy semmisítsen meg egy olyan tanácsi határozatot1, amely tizenegy tagállam2 számára felhatalmazást ad arra, hogy egymás között megerősített együttműködést hozzanak létre a pénzügyi tranzakciós adó (PTA) területén.

E határozatot akkor fogadták el, amikor – a Tanács három ülését követően, melyeket 2012 júniusában és júliusában tartottak a Bizottság 2011-es irányelvjavaslatára vonatkozóan – nyilvánvalóvá vált, hogy a PTA belátható időn belül nem szerezheti meg a Tanács egyhangú támogatását.

A Bizottság 2013 februárjában, a megerősített együttműködésre felhatalmazást adó határozat elfogadását követően új irányelvjavaslatot fogadott el.

Az Egyesült Királyság álláspontja szerint a megtámadott határozat joghatóságon kívüli joghatásokat keletkeztető PTA elfogadására ad felhatalmazást. Érvelése szerint ezenfelül a PTA – az adózás területén történő kölcsönös segítségnyújtásról és közigazgatási együttműködésről szóló egyéb irányelvekkel3 összefüggésben – a részt nem vevő tagállamok számára költségeket fog okozni. Az Egyesült Királyság elismeri, hogy a keresete idő előttinek tekinthető, és hogy a felhatalmazást megadó határozat vitatása helyett a megfelelő időpont elérkezésekor azt a végrehajtási intézkedést kellene kifogásolnia, amelyet a részt vevő tagállamok véglegesen elfogadnak. Mégis úgy határozott, hogy óvintézkedésként megsemmisítés iránti keresetet terjeszt elő a felhatalmazást adó határozattal szemben annak érdekében, hogy az ilyen végrehajtási intézkedés vitatására vonatkozó jogát fenntartsa.

A Bíróság ítéletében elutasítja az Egyesült Királyság keresetét.

A Bíróság hangsúlyozza, hogy az olyan határozattal szemben benyújtott megsemmisítés iránti kereset keretében, amelynek tárgya megerősített együttműködésre vonatkozó felhatalmazás, a Bíróság felülvizsgálata az ilyen felhatalmazás megadásának az érvényességére vonatkozik. E felülvizsgálat nem tévesztendő össze a későbbi megsemmisítés iránti kereset keretében a megadott felhatalmazás tárgyát képező együttműködés végrehajtása során elfogadott jogi aktus tekintetében gyakorolható felülvizsgálattal.

A jelen ügyben a Bíróság megállapítja, hogy a megtámadott határozat a megerősített együttműködés létrehozására vonatkozó felhatalmazás megadására szorítkozik, anélkül, hogy a PTA bármely lényeges elemét magában foglalná. A jövőbeli PTA-nak az Egyesült Királyság által vitatott elemei nem minősülnek a megtámadott határozat alkotóelemeinek. Ezeket az elemeket jelenleg csupán a Bizottság 2011. és 2013. évi javaslatai tartalmazzák.

Ugyanígy a megtámadott határozat nem tartalmaz semmilyen rendelkezést a megerősített együttműködés végrehajtásához kapcsolódó kiadások kérdése vonatkozásában sem. Az tehát nem vizsgálható a PTA bevezetése előtt.

E körülmények között a Bíróság megállapítja, hogy az Egyesült Királyság által előterjesztett két érv az esetleges PTA elemeit érinti, és nem a megerősített együttműködés létrehozására vonatkozó felhatalmazást, így ezen érveknek nem lehet helyt adni, és a keresetet el kell utasítani.


1A pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2013. január 22‑i 2013/52/EU tanácsi határozat (HL L 22., 11. o.)

2Nevezetesen Belgium, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Szlovénia és Szlovákia.

3Az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16‑i 2010/24/EU tanácsi irányelv (HL L 84., 1. o.), és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15‑i 2011/16/EU tanácsi irányelv (HL L 64., 1. o.).