A Bizottság ma számba veszi az uniós jog könnyebbé, egyszerűbbé és kevésbé költségessé tételére irányuló erőfeszítéseit. „Intelligens szabályozás az Európai Unióban – szilárd alapokra építve” címmel politikusok, érdekeltek és szakértők vizsgálják az intelligens szabályozás, az adminisztratív terhek csökkentése és az uniós jog jobb végrehajtása terén elért eredményeket és a még fennálló kihívásokat. Ez alkalomból a Bizottság számára 2007 óta tanácsot adó, adminisztratív terhekkel foglalkozó független magas szintű munkacsoport elnöke, Dr. Edmund Stoiber fogja átadni a csoport végleges jelentését José Manuel Barroso elnöknek.

Barroso elnök így nyilatkozott: „Az intelligens szabályozást első mandátumom kezdete óta a Bizottság kiemelt prioritásává tettem. Az Európai Unió hitelessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy az uniós fellépést olyan kérdésekre összpontosítsuk, amelyek legjobban európai szinten kezelhetők, és ezzel egyidejűleg tegyük könnyebbé, egyszerűbbé és kevésbé költségessé az uniós jogot. Az intelligens szabályozás elengedhetetlen az európai növekedés és munkahelyteremés előmozdításához, és az elmúlt 10 évben nem sajnáltuk az erőfeszítést ennek megvalósítása érdekében. Úgy hiszem, büszkék lehetünk arra, amit ez idő alatt elértünk, és ez nem kevesebb, mint a Bizottság munkavégzési kultúrájának igazi megváltozása. Sikerünk alapvetően függ az Európai Parlament és a tagállamok hasonló mértékű ambíciójától. Szeretném megköszönni Edmund Stoibernek és magas szintű munkacsoportjának a számos vélemény, jelentés és ajánlás révén tett igen értékes hozzájárulását. A következő Bizottság az intelligens szabályozási program folytatása során nagyon szilárd alapra építhet.”

Dr. Edmund Stoiber, az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport elnöke így nyilatkozott: „Hét év önkéntes munka után pozitív következtetést tudok levonni: Sokkal többet értünk el, mint amit én magam vártam. A csökkentési célt a 33 milliárd EUR-t meghaladó összeggel jóval túlszárnyaltuk. A legfontosabb siker azonban az új gondolkodásmód: Barroso elnök szakított azzal a több évtizedes alaphozzáállással, hogy még a túlzottan részletes uniós szabályozás is automatikusan jó az európai integráció számára. Új időszak kezdődött, és az új Bizottság feladata az lesz, hogy ezt folytassa, és tovább erősítse. Határozottan ajánlom, hogy csoportom javaslatait fogadják el és hajtsák végre. Csak így válthatók be a lezajlott európai választási kampány polgárközeli és bürokráciamentes Európára irányuló ígéretei.”

Az Európai Bizottság intelligens szabályozásra irányuló erőfeszítéseinek 5 legfontosabb eredménye:

1. A Bizottság intézkedéseit a megfelelő prioritásokra összpontosította. Barroso elnök mottója nyomán, miszerint „vállaljunk a nagyobb dolgok tekintetében nagyobb szerepet, a kisebb dolgok tekintetében pedig kisebbet”, a Bizottság javaslatokat terjesztett elő az európai intézkedést igénylő kiemelt szakpolitikai kihívások kezelésére: a pénzügyi piacok szabályozására és felügyeletére vonatkozó jogszabályok, a megerősített Stabilitási és Növekedési Paktum, a gazdaságpolitikák új koordinálása az európai szemeszter keretében, a növekedést célzó Európa 2020 stratégia, az ambiciózus éghajlat- és energiapolitikai javaslatok, az egységes piac kiteljesítése és jobb összeköttetései, a közös európai menekültügyi rendszer, a modern, valamint növekedés- és foglalkoztatásorientált 2014–2020 közötti uniós költségvetés, kereskedelmi és beruházási megállapodások, Ukrajna támogatása stb.

2. A Bizottság javaslatai elkészítése során gondoskodott róla, hogy kövessék az intelligens szabályozás elveit. E célból az eszközeit is továbbfejlesztette: Rendszeresen sor kerül az érdekeltekkel folytatott konzultációkra, a hatásvizsgálatokra és az értékelésekre, amelyek hozzájárulnak a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalhoz. Minden jelentős hatású javaslatot hatásvizsgálat kísér, amely különböző szakpolitikai lehetőségeket azonosít és értékeli azok potenciális gazdasági, társadalmi és környezeti hatását. 2007 óta több mint 680 hatásvizsgálat készült. Közzétételre kerül a hatásvizsgálatok kétoldalas összefoglalója is, hogy még hozzáférhetőbbé váljanak az eredmények. A független minőségértékelést és -ellenőrzést a Bizottság Hatásvizsgálati Testülete garantálja, amely az elmúlt két évben a hatásvizsgálat-tervezetek több mint 40%-át küldte vissza a szolgálatokhoz javításra. A Bizottság 8-ról 12 hétre terjesztette ki az érdekelt felekkel folytatott konzultáció időtartamát, és az elmúlt évben konzultációt folytatott az értékelésre, a hatásvizsgálatra és az érdekelt felekkel folytatott konzultációra vonatkozó iránymutatásokról. A Bizottság emellett folyamatos online konzultáció keretében a polgárok és vállalkozások segítségét is kéri azon területek azonosításához, ahol a szabályozásból eredő terhek csökkenthetők és a jogszabályok egyszerűsíthetők. A Bizottság 2010 óta fokozatosan erősíti az értékeléssel indítás elvét annak biztosítása érdekében, hogy javaslatait utólagos szakpolitikai értékelés kísérje.

3. 2012 óta a Bizottság célravezető és hatásos szabályozás, azaz REFIT programja minden intelligens szabályozási törekvés központi elemévé vált. Az uniós joganyag rendszeres átvilágítása alapján ez a gördülő program eddig mintegy 200 egyedi intézkedést valósított meg, többek között egyszerűsítésre és a terhek csökkentésére irányuló javaslatokat, már nem szükséges jogszabályok hatályon kívül helyezését, olyan javaslatok visszavonását, amelyek nem kapták meg a Parlament vagy a Tanács jóváhagyását, valamint szakpolitikai területek értékelését az egyszerűsítés és tehercsökkentés további lehetőségeinek megállapítása érdekében, a közérdek védelmének veszélyeztetése nélkül. Összességében a Bizottság 2005 óta több mint 6100 jogi aktust helyezett hatályon kívül, és közel 300 javaslatot vont vissza. A REFIT keretében a Bizottság vállalta, hogy csak akkor terjeszt elő javaslatot, ha az egyértelmű uniós hozzáadott érték bizonyított. Ez alkalmazandó a például a fodrászok munkahelyi biztonsága és egészségvédelme, vagy a munkahelyen előforduló izom- és csontrendszeri panaszok területén tett javaslatokra, amelyek esetében jelenleg zajlik az uniós hozzáadott érték teljes körű vizsgálata. Az éves REFIT-eredménytábla minden szakpolitikai területen és minden REFIT-intézkedés vonatkozásában értékeli az előrehaladást.

4. Az EU adminisztratívteher-csökkentési programja keretében megállapított tizenhárom kiemelt területen az adminisztratív terhek 25 %-os csökkentésének célját sikerült meghaladni. A Stoiber-csoport segítségével a Bizottság által javasolt és a társjogalkotók által elfogadott kezdeményezések a becslések szerint körülbelül 27 %-os csökkentést tesznek ki, ami több mint 33,4 milliárd EUR üzleti megtakarítást tesz ki évente. Ez magában foglal 18,8 milliárd EUR számlázási megtakarítást, és 6,6 milliárd EUR-t az éves beszámolási követelményekkel kapcsolatban1.

5. A Bizottság a „gondolkozz előbb kicsiben” elvet alkalmazza, figyelembe véve a jogszabályok kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hatását. Ha indokolt, és ha lehetséges, mentességeket és a jogszabályi követelmények könnyített rendszerét is alkalmazzák a kkv-k esetében. A kis- és középvállalkozásokat a Top 10 konzultáció keretében kérdezték meg a szabályozással kapcsolatos legfőbb nehézségeikről. Kiterjedt nyomonkövetési intézkedésekre került sor a REFIT-program keretében, például a REACH (a vegyi anyagokról szóló jogszabály) szerinti regisztrálási díjak 35–95 %-os csökkentése a kkv-k számára, a héa-visszatérítések egyszerűsítése és kevesebb részvételi formalitás a közbeszerzési szabályokban stb.