A nemzetközi védelmet kérelmező valamely személynek az e személy visszavételét elfogadó felelős tagállam részére való átadása tekintetében a „Dublin III” rendelet szerint a tagállam rendelkezésére álló hat hónapos határidő lejárta azzal a hatással jár, hogy ez a tagállam válik felelőssé a védelem iránti kérelem feldolgozásáért, amire a kérelmező hivatkozhat – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Majid Shiri – iráni állampolgár – az osztrák bíróságok előtt a nemzetközi védelem iránti kérelmének Ausztriában történő elutasítását és Bulgáriának való átadását kifogásolja. Bulgária – amelyen keresztül belépett az Európai Unióba és ahol szintén benyújtott ilyen kérelmet – korábban elfogadta M. Shiri visszavételét. M. Shiri azzal érvel, hogy a „Dublin III” rendelet1 értelmében Ausztria vált a kérelme megvizsgálásáért felelős tagállammá, mivel visszavételének a bolgár hatóságok általi elfogadásától számított hat hónapon2 belül nem adták át Bulgáriának.

A Verwaltungsgerichtshof (közigazgatási bíróság, Ausztria) azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a „Dublin III” rendelet értelmében a szóban forgó hat hónapos határidő lejárta önmagában elegendő-e a felelősségnek a tagállamok közötti áthárulásához. Adott esetben arra is választ kíván kapni, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező valamely személy a bíróság előtt hivatkozhat-e a felelősség ezen áthárulására.

Ítéletében a Bíróság azt a választ adja, hogy ha az átadásra a hat hónapos határidőn belül nem kerül sor, a felelősség anélkül hárul át ipso iure az átvételt kérő tagállamra (a jelen esetben Ausztriára), hogy szükség volna az érintett személy átvételének (vagy visszavételének) a felelős tagállam (a jelen esetben Bulgária) általi megtagadására.

Ez a megoldás nemcsak magából a „Dublin III” rendelet szövegéből tűnik ki, hanem összhangban áll a nemzetközi védelem iránti kérelmek gyors feldolgozására irányuló célkitűzéssel is. Ez a megoldás ugyanis az átvételi (vagy visszavételi) eljárás lefolytatásában felmerülő késedelem esetén biztosítja, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelem vizsgálatát abban a tagállamban végezzék el, amelyben a kérelmező található, hogy ne késleltessék még jobban e vizsgálatot.

A Bíróság egyebekben megállapítja, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező személynek tudnia kell hivatkozni a hat hónapos határidő lejártára. Ez attól függetlenül érvényes, hogy ez a határidő az átadásra vonatkozó határozat elfogadása előtt vagy az után járt-e. A tagállamok e tekintetben kötelesek hatékony és gyors jogorvoslatot előírni.

A Bíróság ezzel összefüggésben pontosítja, hogy amennyiben a hat hónapos határidő az átadásra vonatkozó határozat elfogadásánál későbbi időpontban járt le, megkereső tagállam (a jelenesetben Ausztria) hatáskörrel rendelkező hatóságai nem adhatják át az érintett személyt egy másik tagállamnak. Éppen ellenkezőleg: kötelesek hivatalból meghozni a rájuk átháruló felelősség elismeréséhez és az érintett személy által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem késedelem nélküli megvizsgálásának megkezdéséhez szükséges rendelkezéseket.

A Bíróság azt is megállapítja, hogy az átadással kapcsolatos határidő lejártára való hivatkozást lehetővé tevő hatékony és gyors jogorvoslatot képez az osztrák szabályozásban előírt azon jog, hogy az átadásra vonatkozó határozat elfogadásánál későbbi körülményekre lehet hivatkozni az e határozattal szembeni fellebbezés keretében.

__________________________________________________________________________________

1Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 180., 31. o.)

2A „Dublin III” rendelet szerint az átadásra legkésőbb hat hónappal az érintett személy átvétele (vagy visszavétele) iránti megkeresés másik tagállam általi elfogadását, vagy – halasztó hatály esetén – hat hónappal az átadásra vonatkozó határozatra irányuló fellebbezéssel vagy az e határozatra irányuló felülvizsgálattal kapcsolatos jogerős határozatot követően sorra kell kerülnie.