A játékok biztonságára vonatkozó harmonizált európai műszaki szabványoknak hozzáférhetőknek kell lenniük az uniós polgárok számára – szögezi le az Európai Unió Bírósága C-588/21. P. számú Public.Resource.Org és Right to Know kontra Bizottság és társai ügyben hozott ítéletében. A Bíróság megsemmisíti a Bizottságnak az e szabványokhoz való hozzáférést megtagadó határozatát, valamint hatályon kívül helyezi a Törvényszék e megtagadást helybenhagyó ítéletét.

A Public.Resource.Org. és a Right to Know két nonprofit szervezet, amelyek célja, hogy minden polgár számára szabadon hozzáférhetővé tegyék a jogot. 2018-ban azt kérték a Bizottságtól, hogy biztosítson számukra hozzáférést a játékok biztonságára vonatkozó uniós szintű harmonizált műszaki szabványokhoz. E szabványok különösen a gyermekjátékszerekre és a kémiai játékkészletekre vonatkoztak. A Bizottság elutasította a kérelmüket, és az Európai Unió Törvényszéke – amelyhez az egyesületek fordultak – 2021-ben helybenhagyta ezen elutasítást.

A fellebbezés alapján a Bíróság a mai napon hatályon kívül helyezte a Törvényszék ítéletét, valamint megsemmisítette a Bizottság határozatát.

A Bíróság emlékeztet arra, hogy

az uniós jog minden uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy számára hozzáférést biztosít a dokumentumokhoz, többek között az Európai Bizottság birtokában lévő dokumentumokhoz.

A dokumentumhoz való hozzáférés azonban

megtagadható, ha a hozzáférhetővé tétel hátrányosan befolyásolná egy meghatározott természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekeinek védelmét, beleértve a szellemi tulajdont is, kivéve, ha a hozzáférhetővé tételhez nyomós közérdek fűződik.

A jelen ügyben a játékok biztonságára vonatkozó harmonizált szabványokkal kapcsolatos dokumentumok az uniós jog részét képezik. Valamely uniós jogszabály ugyanis joghatást biztosíthat az ilyen szabványoknak, különösen azt a vélelmet, hogy az e szabványoknak megfelelő termékeket az e jogszabályban meghatározott szabványokkal összhangban állónak kell tekinteni, és amelyektől az Unióban történő forgalmazás függ. Ebben az értelemben valamely

harmonizált szabvány meghatározhatja a jogalanyok számára biztosított jogokat, valamint az őket terhelő kötelezettségeket.

A Bíróság többek között a jogállamiság elvére és a joghoz való szabad hozzáférés elvére támaszkodva úgy ítéli meg, hogy a polgároknak az e szabványok megismerésére vonatkozó lehetősége szükséges lehet számukra annak ellenőrzéséhez, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás ténylegesen megfelel-e az ilyen jogszabály követelményeinek.

Így a Bíróság megállapítja, hogy

nyomós közérdek igazolja a szóban forgó harmonizált szabványok hozzáférhetővé tételét.