Az Európai Közösségek Bíróságának Munkaprogramja (2005.10.31-11.11)

2005.11. 3. JogiForum.hu

A Jogi Fórum a jövőben rendszeresen közöl kivonatos formában tájékoztatót a Luxemburgi Bíróság munkaprogramján szereplő nagyobb jelentőséggel bíró ügyekről. Az első összefoglalóban szereplő ügyek a következők: Leffler (C-443/03), Bizottság kontra Edith Cresson (C-432/04), Bizottság kontra Ausztria (C-29/04), Wienand Meilicke és mások kontra Finanzamt Bonn-Innenstadt (C-292/04).

Az október 31-től 2005 november 6-ig tartó munkahéten az Európai Bíróság ítélkezési szünetet tart, s ennek megfelelően az említett időszakban nem került sor sem ítélethozatalra, sem főtanácsnoki indítvány megtételére, sem pedig szóbeli tárgyalásra.

A november 7-től november 11-ig tartó munkahét során november 8-án kerül sor a C-448/03 ügyszámú Leffler ügyben hozott ítéletről kiadandó sajtóközlemény megjelentetésére. Ebben az ügyben a jogvita alapját az képezi, hogy az 1348/2000/EK rendelet előírásai alapján a címzett megtagadhatja az olyan bírósági iratok átvételét, amelyeket nem az iratot átvevő tagállam nyelvén vagy az iratot áttevő tagállam a címzett által is értett nyelvén állítottak ki. A német Berlin Chemie AG társaság egy holland bírósági idézés átvételét tagadta meg azzal az indokkal, hogy az nem volt németre lefordítva. Az ügyben eljáró holland bíróság azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy orvosolható-e a nyelvi követelmények megsértése, és amennyiben igen, akkor hogyan, vagy pedig az átvétel megtagadása egyidejűleg a kézbesítés meghiúsulását is jelenti.

2005. november 9-én délelőtt kerül sor szóbeli tárgyalás megtartására a C-432/04 ügyszámú Bizottság kontra Edith Cresson ügyben. Itt a Bizottság keresetében azt kéri, hogy a Bíróság állapítsa meg: Edith Cresson asszony, a megbukott Santer-Bizottság egykori biztosa, megszegte a biztosi hivatallal együtt járó kötelezettségeit, amikor a hölgy két személyes barátját a közérdekkel, valamint az EK-Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségekkel ellentétes módon különféle előnyökben részesítette. Cresson asszonyt tehát részben vagy egészben meg kell fosztani az őt megillető nyugdíjjogosultságoktól, és/vagy e jogosultságaihoz kapcsolódó vagy azokat helyettesítő minden egyéb előnytől.

November 10-én kerül sor ítélethirdetésre a Bizottság kontra Ausztria (C-29/04) ügyben a Bizottságnak az a véleménye, hogy Mödling város önkormányzatának közbeszerzési eljárást kellett volna kiírnia a hulladék begyűjtése és feldolgozása tekintetében, mivel itt egy, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK irányelv szerinti, közszolgáltatási szerződésről van szó. Az Osztrák Köztársaság ezzel szemben azt az álláspontot képviseli, hogy e megbízás a város által létrehozott AbfallGmbH-nak való odaítélése nem tartozik az említett irányelv hatálya alá, mivel itt egy In-House-ügyletről van szó. Geelhoed főtanácsnok korábban egyetértett azzal, hogy Ausztria megsértette az irányelvet.

Ezen a napon megjelenik továbbá egy főtanácsnoki indítványról szóló sajtóközlemény a Wienand Meilicke és mások kontra Finanzamt Bonn-Innenstadt, C-292/04 számot viselő ügyben, amelyben főként adójogi kérdések kerülnek napirendre. 2001. előtt ugyanis a jövedelemadóról szóló német törvény a részvényesek osztalékainak adóztatása tekintetében egy meglehetősen összetett beszámítási eljárást írt elő. A kölni Finanzgericht előtt folyamatban lévő alapeljárásban egy holland és dán részvényeket birtokló örökhagyó örökösei az örökhagyó által 1995-1997 folyamán megszerzett osztalék után külföldön megfizetett társasági adó 3/7 részben történő beszámítását követelik. A Finanzgericht-nek kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a hazai és a külföldi osztalékoknak a német jövedelemadó-törvény korábbi változatában megjelenő eltérő kezelése összhangban van-e a tőke EK-Szerződés által garantált szabad mozgásának a szabadságával.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA