Internetes fogadások - A főtanácsnok indítványa a C-42/07. sz. ügyben

2008.10.20. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

Bot főtanácsnok szerint az interneten keresztül történő fogadások tekintetében a Santa Casa számára kizárólagosságot biztosító portugál szabályozás bizonyos feltételek teljesülése mellett összeegyeztethető lehet a közösségi joggal.

A főtanácsnok indítványa a C-42/07. sz. ügyben

Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA./LPFP) és Baw International Ltd kontra Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Bot főtanácsnok szerint az interneten keresztül történő fogadások tekintetében a Santa Casa számára kizárólagosságot biztosító portugál szabályozás bizonyos feltételek teljesülése mellett összeegyeztethető lehet a közösségi joggal.

Indítványában a főtanácsnok azonban megállapítja, hogy a portugál szabályozás tervezetét közölni kellett volna a Bizottsággal. Ennek hiányában úgy véli, hogy a szabályozás nem alkalmazható a Bwinre és a Ligára.

Portugália szabályozása egy közérdekű feladatokkal megbízott, nem haszonszerzési célú, több évszázados múltú szervezet, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa számára kizárólagosságot biztosít a sorsjátékok és a fogadások szervezése és lebonyolítása tekintetében az ország egész területén. A portugál szabályozás e kizárólagosságot kiterjesztette valamennyi elektronikus kommunikációs eszközre, többek között az internetre is. A szabályozás közigazgatási pénzbírság formájában szankciókat ír elő azokkal szemben, akik e játékokat a hivatkozott kizárólagosság megsértésével szervezik, és akik e játékokat reklámozzák.

A Bwin, gibraltári székhelyű, on-line fogadásokkal foglalkozó vállalkozást és a Liga Portuguesa de Futebol Profissionalt, 74 500 euró, illetve 75 000 euró pénzbírság megfizetésére kötelezték, mivel elektronikus úton fogadásokat hirdettek, illetve reklámozták e fogadásokat. A Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, amely előtt a Bwin és a Liga megtámadták e pénzbüntetéseket, azt kérdezi, hogy a portugál szabályozás összeegyeztethető-e a közösségi joggal.

Bot főtanácsnok indítványában úgy ítéli meg, hogy a portugál szabályozásnak az elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül szervezett sorsjátékokra és fogadásokra történő kiterjesztése a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló irányelv [1] hatálya alá tartozik. A szóban forgó szabályozás ugyanis megtiltja valamely szolgáltatás nyújtását és igénybevételét, következésképpen ez a hivatkozott irányelv szerinti „műszaki szabálynak” minősül.

Tekintve, hogy az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy műszakiszabály-tervezeteiket közöljék a Bizottsággal, a főtanácsnok úgy ítéli meg, hogy a portugál szabályozás tervezetét közölni kellett volna ezen intézménnyel. Abban az esetben, ha a portugál kormány e közlést nem tette meg, a főtanácsnok azt indítványozza, hogy a portugál szabályozás ne legyen alkalmazható a Bwinre és a Ligára, a nemzeti bíróság pedig mellőzze ennek alkalmazását. A nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a portugál szabályozás tervezetét közölték-e a Bizottsággal. Ugyanúgy a nemzeti bíróság feladata, hogy a Ligára és a Bwinre kiszabott pénzbüntetés tekintetében megállapítsa a következményeket.

Ezután a főtanácsnok az új portugál szabályozásnak a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvévvel való összeegyeztethetőségét vizsgálja.

A főtanácsnok elöljáróban megállapítja, hogy a közösségi jognak nem képezi tárgyát a piac megnyitása a szerencsejátékok területén. Hozzáteszi azonban, hogy ha valamely tagállam úgy kezeli a szerencsejátékokat, mint a maximális haszon elérésére irányuló valóságos gazdasági tevékenységet, akkor köteles e tevékenység piacát megnyitni.

Elemzésének keretében a főtanácsnok megállapítja, hogy a portugál szabályozás korlátozza a szolgáltatásnyújtás szabadságát, mivel a Portugáliától eltérő tagállamban letelepedett on-line játékszolgáltató számára megtiltja, hogy sorsjátékokat és fogadásokat hirdessen az előbbi tagállamban letelepedett fogyasztók számára. Ugyanakkor emlékeztet arra, hogy ez a korlátozás összeegyeztethető a közösségi joggal, ha megfelel bizonyos feltételeknek: nyomós közérdek igazolja, alkalmas a kitűzött cél elérésének biztosítására, és nem lép túl az ehhez szükséges mértéken. Továbbá, a rendelkezést minden esetben hátrányos megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni.

A portugál szabályozás igazolását illetően a főtanácsnok úgy ítéli meg, hogy Portugália az on-line sorsjáték- és fogadási szolgáltatások nyújtásának szabadságát jogosan korlátozhatja a fogyasztók és a közrend védelme céljából. A kérdést előterjesztő bíróság feladata az annak meghatározására irányuló két vizsgálat elvégzése, hogy a portugál szabályozás alkalmas-e a fogyasztók és a közrend hatékony védelmének biztosítására.

Egyrészt ugyanis a kizárólagosság egyetlen szervezet számára történő biztosítása csak akkor teszi lehetővé a portugál szabályozás által követetthez hasonló célkitűzések elérését, ha e szervezet az állam ellenőrzése alatt áll. A nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a Santa Casa ilyen szervezet-e.
Másrészt a kérdést előterjesztő bíróságnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy a szóban forgó portugál szabályozás végrehajtásának keretében Portugália a haszon maximalizálására törekedve nem téríti-e el a szabályozást az általa követett célkitűzésektől. A sorsjátékok és a fogadások területén a portugál kormány által létrehozott további játékokat, valamint ezek reklámozását illetően a főtanácsnok arra emlékeztet, hogy a Bíróság már megállapította, hogy a tagállam cselekedhet oly módon, hogy a tiltott játékokat játszó személyeket az engedélyezett játékok irányába vonzza. A főtanácsnok ugyanakkor megállapítja, hogy a nemzeti bíróság feladata annak értékelése, hogy a szóban forgó játékok kínálatának terjedelme és a reklám szintje nyilvánvalóan túllépték-e az azon célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket, amelyen a Santa Casa kizárólagossága alapul. A játékpolitikának a kaszinókra történő kiterjesztését illetően – amelyet a portugál hatóságok a felperesek szerint el kívántak érni – a főtanácsnok rámutat, hogy a tagállamnak jogában áll a különböző játékok vonatkozásában eltérő és többé-kevésbé korlátozó szervezési szabályokat előírni.

Végül a főtanácsnok úgy ítéli meg, hogy a kizárólagosság biztosítása egyetlen, az állam által ellenőrzött és nem haszonszerzési célú szervezet számára a portugál szabályozás által követett célkitűzés elérésével arányos intézkedésnek minősülhet. Úgy véli továbbá, hogy a szóban forgó szabályozás nem hátrányosan megkülönböztető, mivel nem okoz semmiféle, az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetést.

A főtanácsnok véleménye nem köti a Bíróságot. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. Az Európai Közösségek Bíróságának bírái most kezdik meg az ügyben a tanácskozást. Az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg.


[1] Az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 217., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 21. kötet 8. o.) módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 204., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 20. kötet 337. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA