Választás 2010 - Teljesíthetetlen ígéretek? - A választási bizottságok nem vizsgálhatják a kampányígéretek valóságtartalmát

2010.09. 9. MTI

A választási bizottságok nem vizsgálhatják a kampányígéretek valóságtartalmát, még abban az esetben sem, ha egyértelmű, hogy egy adott ígéretet lehetetlen teljesíteni.

A jogszabályok nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a választási bizottságok hatáskörébe utalná a jelölőszervezetek és a jelöltek kampányanyagaiban megjelent, médiában, gyűlésen elhangzott információk valóságtartalmának vizsgálatát.

A Fővárosi Választási Bizottság asztalára nemrég került egy kifogás, melyben a panaszos azt sérelmezte, hogy - véleménye szerint - a Kétfarkú Kutya Kulturális Közhasznú Egyesület plakátjain teljesíthetetlen ígéretek és gúnyolódó kijelentések olvashatók. Úgy vélte, a jelölőszervezet működése sérti a jóhiszemű joggyakorlást, ezért működésének betiltását kérte.

A Kétfarkú Kutya nevű jelölőszervezet plakátjain mások mellett "több hétfőt", "ingyen sört", "teljes adócsökkentést", örök életet, "több mindent, és kevesebb semmit" ígértek. A Fővárosi Választási Bizottság azonban a kifogást - hatáskör hiányában - elutasította.

A választási eljárásról szóló törvény szerint kampánynak számít a választási program ismertetése, jelölt, lista, jelölőszervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, plakát elhelyezése, önkéntesek igénybevétele.

A választási bizottságok (a szavazatszámláló bizottság, a helyi, területi bizottságok illetve az Országos Választási Bizottság) a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, elsődleges feladatuk a választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazatszámláló bizottság ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról, dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben, megszámlálja a szavazatokat, és megállapítja a szavazókörben a szavazás eredményét.

A helyi választási bizottság feladata a polgármester-, az egyéni listás, illetőleg az egyéni választókerületi jelöltek, a kompenzációs listák, valamint a csak egy településen jelöltet állítani kívánó jelölőszervezetek nyilvántartásba vétele, a kompenzációs listák sorszámának kisorsolása. Dönt továbbá a települési szavazólapok adattartamáról, illetve a polgármester- és a képviselő-választással kapcsolatos kifogásokról. Megállapítja a polgármester- és a képviselő-választás eredményét, kiadja a polgármesternek és a települési önkormányzati képviselőknek a megbízólevelet, és a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

A területi választási bizottság feladata, hogy döntsön a megyei/fővárosi listák és az azon szereplő jelöltek, a főpolgármester-jelöltek, valamint a csak egy megyében/fővárosban jelöltet állítani kívánó jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről, jóváhagyja a megyei/fővárosi listás, illetve főpolgármester-választás szavazólapját. Dönt a megyei/fővárosi listás választással és a főpolgármester-választással kapcsolatos kifogásokról, és a helyi választási bizottság határozata elleni fellebbezésekről. Megállapítja és közzéteszi a megyei/fővárosi listás választás, valamint a főpolgármester-választás eredményét, kiadja a mandátumot szerzett képviselőknek és a főpolgármesternek a megbízólevelet, és a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

Az Országos Választási Bizottság pedig állásfoglalást ad ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése érdekében; dönt minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a helyi választási bizottság, illetőleg a területi választási bizottság hatáskörébe és a területi választási bizottság határozata elleni fellebbezésről. Emellett közzéteszi a választás helyi választási bizottságok, illetőleg területi választási bizottságok által megállapított, országosan összesített eredményét, a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését és beszámol az Országgyűlésnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásáról.

A jogszabályok tehát nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a választási bizottságok hatáskörébe utalná a jelölőszervezetek és jelöltek kampányígéretei valóságtartalmának vizsgálatát.

  • kapcsolódó anyagok
VÁLASZTÁS
OVB