Jogszerű az ujjlenyomatok útlevelekben való feltüntetése - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

2013.10.17. Jogi Fórum / MTI

Jogszerű az ujjlenyomatok útlevelekben való feltüntetése. Noha az ujjlenyomatvétel és azoknak az útlevelekben való megőrzése sérti a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogokat, ezeket az intézkedéseket igazolja az útlevelek bármiféle csalárd felhasználásának megakadályozása - álla az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-291/12. sz. ügyben hozott ítélet - Michael Schwarz kontra Stadt Bochum 

A 2252/2004 rendelet [1] előírja, hogy az útlevelek [2] olyan magas biztonsági fokú tárolóelemet foglalnak magukban, amely egy arckép mellett két ujjlenyomatot tartalmaz. Ezen utóbbiak kizárólag az útlevél valódiságának, valamint birtokosa személyazonosságának ellenőrzése céljából használhatók fel.

M. Schwarz útlevél kiállítását kérte a bochumi (Németország) települési önkormányzattól, megtagadta ugyanakkor, hogy ez alkalommal ujjlenyomatot vegyenek tőle. Mivel a Stadt Bochum elutasította kérelmét, M. Schwarz keresetet indított a Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (gelsenkircheni [Németország] közigazgatási bíróság) előtt, hogy az rendelje el a városnak, hogy ujjlenyomat vétele nélkül állítson ki számára útlevelet.

Ezzel összefüggésben a közigazgatási bíróság arra kíván választ kapni, hogy a rendelet – tekintettel többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájára – érvényese, amennyiben arra kötelezi az útlevelet kérelmező személyt, hogy ujjlenyomatot adjon, továbbá amennyiben előírja azoknak az útlevélben való tárolását.

Mai ítéletében a Bíróság igenlően válaszol erre a kérdésre.

Jóllehet az ujjlenyomat-vétel, valamint az ujjlenyomatoknak az útlevélben való tárolása a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő jogok megsértését képezi, ezeket az intézkedéseket az útlevelek bármiféle csalárd felhasználással szembeni védelmére irányuló cél igazolja.

A Bíróság e tekintetben megállapítja, hogy a vitatott intézkedések többek között a személyek Európai Unió területére való jogellenes belépésének megakadályozásához fűződő általános érdekű célkitűzés elérése irányulnak. A vitatott intézkedések e célból arra törekszenek, hogy megelőzzék az útlevelek hamisítását, és hogy megakadályozzák azok csalárd felhasználását.

Mindenekelőtt a Bíróság rendelkezésére álló elemekből nem tűnik ki, továbbá nem is állították, hogy ezek az intézkedések ne tartanák tiszteletben a szóban forgó alapvető jogok lényegét.

A Bíróság ezután megállapítja, hogy a vitatott intézkedések alkalmasak az útlevelek csalárd felhasználásával szembeni védelemre irányuló cél elérésére, azzal, hogy jelentős mértékben csökkentik annak kockázatát, hogy az Unió területére való belépésre nem jogosult személyek számára engedélyezzék – tévesen – az Unió területére való belépést.

Végezetül, a vitatott intézkedések nem mennek túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéken.

Az ujjlenyomat-vételt illetően ugyanis nem hoztak a Bíróság tudomására olyan intézkedést, amely eléggé hatékony és kevésbé sért jogokat. A Bíróság többek között rámutat, hogy az íriszfelismerésen alapuló módszer technikai fejlettségének szintje nem éri el az ujjlenyomatokon alapuló módszer technikai fejlettségének szintjét, valamint hogy – érezhetően magasabb jelenlegi költségei miatt – kevésbé alkalmas arra, hogy általános körűen alkalmazzák.

Az ujjlenyomat-kezelést illetően a Bíróság megjegyzi, hogy az ujjlenyomatok különös szereppel bírnak általánosságban a személyek személyazonosságának megállapításában. Ily módon a valamely meghatározott helyen levett ujjlenyomatoknak a valamely adatbázisban tárolt ujjlenyomatokkal való összevetése lehetővé teszi egy bizonyos személy adott helyen tartózkodásának – akár bűnügyi nyomozás keretében, akár a személy közvetett megfigyelése céljából – való megállapítását.

A Bíróság azonban megállapítja, hogy a rendeletet megfelelő jogalap mellett fogadták el, és hogy a jelen ügyben alkalmazandó intézkedések elfogadását eredményező eljárás megfelelő, mivel a Parlament abban társjogalkotóként teljes mértékben részt vett [3].


[1] A 2009. május 6-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 142., 1. o.; helyesbítés: HL L 188., 127. o.) módosított, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 385., 1. o.).

[2] És úti okmányok.

[3] Legalábbis a 2252/2004 rendelet vitatott rendelkezésének helyébe lépő és a jelen ügyben alkalmazandó 444/2009 rendelet elfogadásakor..

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA