A Skype Microsoft általi megszerzése összeegyeztethető a belső piaccal - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

2013.12.12. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A Skype Microsoft általi megszerzése összeegyeztethető a belső piaccal. Ezen összefonódás sem a széles nyilvánosságnak szánt videokommunikáció, sem a vállalati telekommunikáció piacán nem korlátozza a versenyt - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A T79/12. sz. ügyben hozott ítélet - Cisco Systems Inc. és Messagenet SpA kontra Bizottság

A Skype vállalkozás azonnali üzenetek küldését, telefonhívások és videohívások intézését lehetővé tevő internetes telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt és internetes telekommunikációs szoftvereket készít.

A Microsoft amerikai vállalkozás, melynek tevékenysége lényegében szoftverek tervezésére, fejlesztésére és forgalmazására, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására irányul, és magában foglalja mind a széles nyilvánosság, mind a vállalati felhasználók számára kínált internetes telekommunikációs szoftvereket és szolgáltatásokat is.

2011 szeptemberében a Microsoft a Skype feletti irányítás megszerzésére irányuló összefonódást jelentett be a Bizottságnak. A Cisco és a Messagenet – a vállalkozások, illetve a széles nyilvánosság számára internetes telekommunikációs szolgáltatásokat és szoftvereket kínáló vállalkozások – észrevételeket terjesztettek a Bizottság elé, melyben a tervezett összefonódás versenyellenes hatásait próbálták bizonyítani. Mindazonáltal a Bizottság 2011 októberében a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította ezen összefonódást.

A Cisco és a Messagenet a Törvényszék előtt megsemmisítés iránti keresetet indított a Bizottság e határozata ellen.

A mai napon hozott ítéletében a Törvényszék mindenekelőtt megállapítja, hogy a Bizottság a széles nyilvánosság számára biztosított internetes telekommunikációs szolgáltatások (lakossági telekommunikáció) és a vállalkozásoknak szánt telekommunikációs szolgáltatások (vállalati telekommunikáció) megkülönböztetésére szorítkozott, anélkül, hogy állást foglalt volna abban a kérdésben, hogy a lakossági telekommunikáció kategóriáján belül szükséges e szűkebb referenciapiacokat azonosítani. A Bizottság ugyanis megállapította, hogy a bejelentett összefonódás még a legszűkebb piacon sem vet fel versenyjogi aggályokat.

Ezzel kapcsolatban a Törvényszék kimondja, hogy még ha a Skype megszerzése révén a Microsoft 80–90%os piaci részesedést szerezne a lakossági telekommunikáció piacán – amely a Microsoft által fejlesztett Windows operációs rendszer alatt működő PCken folytatott videohívások piaci szegmensének felel meg – a piaci részesedések és e piaci szegmensben a koncentráció magas szintje nem jeleznek olyan piaci erőt, amely lehetővé tenné a Microsoft számára, hogy jelentősen akadályozza a tényleges versenyt a belső piacon.

A lakossági telekommunikáció piaca ugyanis fejlődésben lévő, új piac, amelyet rövid fejlesztési ciklusok jellemeznek, és amelyen a nagy piaci részesedések múlékonynak bizonyulhatnak. Emellett a Microsoft, amely hagyományosan jelentős piaci részesedéssel rendelkezik a személyi számítógépen használt szoftverek piacán, kevésbé van jelen az olyan új informatikai hordozókon, mint amilyenek a táblagépek és az okostelefonok, amelyek jelentősége folyamatosan növekszik a lakossági telekommunikáció piacán. Márpedig bármely, a PC használók tekintetében a telekommunikáció árának emelésére tett kísérlet arra ösztönözné e személyeket, hogy alternatív

hordozók felé forduljanak. Másfelől mivel a piacon a szolgáltatások hagyományosan ingyenesek, a felhasználók díjfizetésre való kötelezésére vonatkozó kereskedelmi politika azzal a kockázattal jár, hogy a felhasználók más szolgáltatókhoz fordulnak, amelyek továbbra is ingyenesen nyújtják szolgáltatásaikat.

A Törvényszék azt is megállapítja, hogy a Windows alatt működő PCtől eltérő hordozókon a Microsoft versenytársai kellően jelentős piaci részesedéssel rendelkeznek ahhoz, hogy olyan telekommunikációs hálózatokat alakítsanak ki, amelyek legalábbis ahhoz hasonlítható felhasználási szintet és vonzerőt jelenítenek meg, mint amellyel a Skype és a Microsoft együttesen rendelkeznek.

Ilyen körülmények között, és tekintettel arra, hogy a Cisco és a Messagenet nem bizonyították, miként okozna az összefonódás kárt a lakossági telekommunikáció piacán folyó versenyben, a Törvényszék kimondja, hogy e piacot illetően a vizsgált összefonódás összeegyeztethető az Unió versenyjogi szabályaival.

Ezt követően a Törvényszék elutasítja a Cisco és a Messagenet azon érvét, amely szerint ezen összefonódás következtében a Microsoftnak lehetősége lesz arra, hogy a vállalati telekommunikáció piacán preferenciális átjárhatóságot tartson fenn saját terméke, a Lync és a Skype, valamint annak széles felhasználói bázisa között, a versenytársak rovására.

E tekintetben a Törvényszék először is emlékeztet arra, hogy valamely összefonódást kizárólag akkor lehet a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánítani, ha az közvetlenül és azonnal akadályozza a versenyt. Márpedig a Lync és a Skype közötti átjárhatóság megvalósítása, valamint az ennek következtében létrejövő új termék forgalmazásának sikere – amely elméletileg lehetővé tenné a Microsoft számára a verseny korlátozását – egy sor olyan tényezőtől függ, amelyek nem bizonyos, hogy a kellően közeli jövőben meg tudnak valósulni.

Másodszor a Törvényszék megállapítja, hogy az ilyen termék pontos előnyei és az e termék iránti valós kereslet meglehetősen bizonytalan. E tekintetben a törvényszék megjegyzi, hogy az egyesített kommunikációs eszköz iránt esetleg érdeklődő vállalkozások elsősorban a saját termékeik és szolgáltatásaik fogyasztóival kívánnak kapcsolatba lépni, és nem a Skype felhasználóival, akik nem szükségszerűen a jelenlegi vagy potenciális ügyfeleik. Ráadásul a Skype nem teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy aktívan kapcsolatot keressenek a felhasználóikkal, akik rendszerint álnevet használnak, és csupán előzetes engedélyükkel lehet kapcsolatba lépni velük. Másfelől az ügyfelek a Skypeon keresztül – amely mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások számára ingyenesen letölthető termék marad – továbbra is szabadon kapcsolatba léphetnek a számukra termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítő vállalkozásokkal, anélkül, hogy azoknak be kellene szerezniük a Lync és a Skype egyesítésével létrejövő terméket.

Harmadsorban a Törvényszék hangsúlyozza, hogy a Lyncnek a vállalati telekommunikáció piacán olyan erős szereplőkkel kell szembenéznie, mint amilyen a Cisco, amely önmagában nagyobb piaci részesedéssel rendelkezik, mint a Microsoft. Márpedig e körülmény jelentősen csökkenti a Microsoft azon képességét, hogy e piacon akadályozza a versenyt.

E körülmények között a Törvényszék teljes egészében elutasítja a Cisco és a Messagenet keresetét.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
VERSENYJOG
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
MICROSOFT