Címke: bírói gyakorlat

A szerződésen kívül okozott kárért fennálló (deliktuális) felelősség

A tanulmány egyrészről a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség körét térképezi fel, illetve az így okozott károkért való felelősséget vizsgálja. A felelősség intézményének alakulása révén bemutatja a felelősség történeti gyökereit, ezzel is rávilágítva, hogy a fejlődési szakaszok ismerete milyen lényeges a felelősségi rendszer megértésében. A Szerző célja elsősorban a deliktuális (szerződésen kívüli károkozásért való) felelősség kialakulásának, fejlődésének főbb állomásaira történő rávilágítás. A deliktuális felelősség hazai tárgyi szabályait a régi, illetve az új Ptk. szabályainak összehasonlításával járja körül. A kutatás során vizsgálja, hogy a régi Ptk-hoz képest az új Ptk. jelentett-e szabályozásbeli változást, továbbá azt, hogy a bírói gyakorlatban milyen...

Az üzemi baleset társadalombiztosítási megközelítése és a bírói gyakorlat

Az üzemi baleset társadalombiztosítási megközelítése és a bírói gyakorlat

A tanulmány a baleset fogalmának kifejtését követően az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés eseteit veszi részletesen sorra, kitérve ezek kapcsán az irányadó bírói gyakorlatra. Arra keresi a választ, hogy mely szempontok mentén minősül a baleset üzemi balesetnek és mely esetekben kizárt annak megállapítása. A Szerző ismerteti az üzemi baleset felmerülése esetén annak jelentésére, kivizsgálására, nyilvántartására és végül megállapítására vonatkozó legfontosabb szabályokat. Végezetül a tanulmány kitér a 2021. évben feltárt üzemi balesetek/foglalkozási megbetegedések statisztikai adataira is. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Több állam jogához kapcsolódó közlekedési balesetekből eredő jogviták jogalkalmazási kérdései

Közlekedési baleset során nemzetközi elem lehet, ha a károkozó vagy a károsult különböző állampolgárságú, különböző országokban van a szokásos tartózkodási helyük, vagy a gépjárművek különböző országokban honosak és a baleset a felek állampolgárságától és a gépkocsik regisztrációjának helyétől függetlenül harmadik országban is bekövetkezhet. A tanulmány a több állam jogához kapcsolódó közlekedési balesetek jogalkalmazási kérdéseit vizsgálja. Részletesen ismerteti, hogy milyen szabályok irányadóak a biztosítókat megillető megtérítési igények esetén a joghatóságra, a kollíziós szabályokra, minősítésre, illetőleg hogy egy konkrét magyar-osztrák érintettségű közlekedési balesetben ezen jogszabályok alkalmazása milyen módon történik magyar bíróság előtti eljárásban. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A közúti közlekedési balesetek károsultjainak kártérítése és sérelemdíja

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága, valamint a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos honlapján közzétett statisztikai adatokból kiolvashatóan 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között – országosan- mindösszesen 14.646 személysérüléses közúti közlekedési baleset következett be, melyből 429 halálos kimenetelű, míg 3877 súlyos sérüléses közlekedési baleset volt. Az idei évben (2023. január 01. és február 28. napja között) ez idáig 1773 személysérüléses baleset következett be, amelyből 62 halálos kimenetelű, míg 468 súlyos sérüléses közúti közlekedési baleset volt. Ezen időszakot összevetve a tavalyi év azonos időszakával összességében elmondható, hogy a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma idén csekély, mindössze 0,12%-os mértékben csökkent....

Az igazságügyi szakértők jelentősége az állatvédelemben egyes bírósági döntéseken keresztül bemutatva

A tanulmány különböző bírósági eseteken keresztül bemutatja, hogy az állatvédelemmel kapcsolatos ügyekben  hogyan alakította az igazságügyi szakértő szakvéleménye a bíróság döntését. Az ítéletek jól mutatják, hogy az egyes szakvélemények ügydöntőek a bíróság döntéseire nézve. A laikusok előtt az igazságügyi szakértők munkája egészen addig rejtve maradt, s nem is érdeklődtek iránta, míg meg nem jelentek a „CSI: A helyszínelők” (Helyszínelők (eredeti nevén CSI: Crime Scene Investigation) és más hasonló bűnügyi sorozatok. Az ún. CSI-effektus kérdésköre is kifejtésre kerül a műben. A Szerző a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal jogásza, a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkára, a Bojtár Jogsegélyszolgálat tanácsadója. Letöltés

Kérdések az ügyvédi műhiba perek kapcsán jogesetek elemzése alapján

Kérdések az ügyvédi műhiba perek kapcsán

Milyen károkat okozhat az ügyvédi tevékenység? Érvényesíthető-e ez a kár? Vizsgálható-e az ügyvéd ellen indított kártérítési perben az az alapper, amelyben az ügyvéd tevékenységével vagy mulasztásával kárt okozott? - Válaszok a bírói gyakorlatban!

Kérdések az ügyvédi műhiba perek kapcsán jogesetek elemzése alapján

Kérdések az ügyvédi műhiba perek kapcsán jogesetek elemzése alapján

A tanulmány az ügyvédi tevékenység során felmerülő hiba (műhiba) eseteit vizsgálaja, mellyel kár keletkezik. Érvényesíthető-e ez a kár a későbbiekben? Vizsgálható-e az ügyvéd ellen indított kártérítési perben az az alapper, amelyben az ügyvéd tevékenységével vagy mulasztásával kárt okozott? Mindez a bírói gyakorlat tükrében kerül végiggondolásra jogeseteken keresztül – a Szerző írásában kérdéseket vet fel, amelyekre a bírói gyakorlat ad válaszokat. A Szerző bíró. Letöltés

  • 1
  • 2
  • 4