Címke: tanulmány

A Tobin-ügy – Az európai elfogatóparancs kudarca

Korunk jogásza számára az egyik nagy kihívás a nemzeti és nemzetközi szabályok és érdekek közti ellentétek feloldása. Az Európai Unió joga számos példát kínál sikeres és kevésbé sikeres megoldásokra ebben a körben. Tarczay Áron ügyvéd tanulmányában egy magyar vonatkozású ügyön keresztül mutatja be egy úttörő jellegű jogintézmény, az európai elfogatóparancs alkalmazásának nehézségeit. Letöltés

Az informatikai biztonság szabályozása a magyar jogban

Napjainkra szinte minden jelentősebb szervezet – legyen bár állami vagy piaci – működésében fontos szerepet játszik a különböző informatikai eszközök használata, üzemeltetése, akár főtevékenységként, akár működést segítő eszközeként. Ennek ellenére az alkalmazott informatikai eszközökkel, szoftverekkel, szervezeti megoldásokkal szemben támasztott biztonsági kritériumokkal átfogóan aránylag kevés magyar jogszabály foglalkozik. Uniós irányelv, vagy rendelet sem született még ezzel az igénnyel, annak ellenére, hogy az informatikai biztonsággal kapcsolatos felhasználói tudatosság növelését, az erre vonatkozó legjobb gyakorlatok, és know-how terjesztését célul kitűző közösségi intézmény, az ENISA 2004 óta működik. A domináns jogi szabályozás esélyeit az sem erősíti, hogy az informatikai biztonság területén a jogi szabályozás...

Quo vadis cannabis? – A cannabis jogi, orvosi, társadalmi vonatkozásainak összefoglaló áttekintése

A cannabis a drogszcéna örökzöldje. Megítélésében, jogi szabályozásában megannyi ellentmondás feszül. Míg több évezreddel ezelőtt általános gyógyszerként alkalmazták a legkülönbözőbb betegségekre, addig ma gyógyászati alkalmazásáért a tudományos bizonyítékok ellenére is küzdeni kell. A legtöbb országban egyszerűen kábítószerként tekintenek rá, amely káros, tehát tiltani kell. Ifj. Sipos László tanulmányában a kábítószerszcéna e kis szeletét dolgozza fel, összefoglaló áttekintést adva a cannabis jogi, orvosi és társadalmi vonatkozásairól. A Szerző a Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója. Letöltés

A magyar köztársasági elnöki vétó intézménye az elnöki modellek nemzetközi összehasonlítása tükrében

A köztársasági elnöki vétó intézménye fontos szerepet tölt be a jogi- és politikai felépítmények életében: a hatalmi ágak rendszerében ez az a „köldökzsinór”, amely összekapcsolja a köztársaság első emberét a jogalkotó hatalommal. Antal Attila tanulmánya az elnöki vétó intézményét, annak jogi-politikai tartalmát, a különböző országokban kialakult elnöki modelleket vizsgája az alap és a felépítmény viszonyrendszerében, valamint a politikai-történelmi helyzet tükrében. A szerző a nemzetközi vonatkoztatás-rendszerében részletes elemzést nyújt a hazai elnöki vétó kapcsán felmerülő legfontosabb kérdésekre, inkoherenciákra és inkonzisztenciákra vonatkozóan. A szerző a Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának végzős hallgatója. Letöltés

Biztosít a Biztosító? – Van-e jogszabály biztosította joga a károsultnak kizvetlenül (is) a kötelező gépjármű biztosítással rendelkező károkozótól követelnie a kára

Dr. Fazekas Katalin tapasztalt autós és hozzáértő ügyvéd egy-személyben. A szerző jogi tanulmánya keretében az autóvezető és a szakember hozzáértését és tapasztalatát összegezve tárja fel a kötelező felelősségbiztosítás, ezen belül is a gépjármű felelősségbiztosítás intézményének lényegi elemeit, sajtosságait, jogi célját és szabályozási hátterét. Az írás rávilágít a kötelező felelősségbiztosítás jelenlegi jogi szabályozásában rejlő ellentmondásokra, szakértői javaslatokat fogalmazva meg a fennálló bizonytalanságok felszámolása érdekében. Letöltés

A kirívóan alacsony ár – idegen test a közbeszerzési törvényben

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény preambulumában deklarált célja a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának, ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása. A törvény indokolása ezen célokat kiegészíti az államháztartás kiadásainak ésszerűsítésével, valamint az esélyegyenlőségen alapuló tiszta verseny megvalósulásával, mint szintén elérendő célokkal. A deklarált hangzatos célok megvalósulása gyakorlatban sokkal árnyaltabb. A közbeszerzéseket napi szinten gyakorlók véleménye szerint a törvény e nemes céljait nem tudja elérni: az eljárás megindításától a szerződéskötésig több hónap telik el, még a legegyszerűbb eljárási forma is komoly előkészítő munkát, sokszor feleslegesnek tűnő adminisztrációt és jelentős felelősséget hárít az ajánlatkérőkre, ráadásul a törvény kógens szabályai miatt...

A gazdasági társaságokra vonatkozó, a társasági törvényben és a cégtörvényben nevesített társasági jogi perek hatályos speciális eljárásjogi szabályai

A társaságok bírósági ellenőrzése a törvényes működés feletti őrködés egyik eszköze. A társasági jog egyik kiemelt jelentőségű része a bírósági felügyelet, amely két egymástól eltérő jellegű tevékenységet jelent: egyrészt az általános (változás)bejegyzési eljárásban is megnyilvánuló és önállóan is fennálló törvényességi felügyeleti jogköröket, másrészt az egyes peres úton biztosított felügyeleti feladatokat. Dr. Paksi Gábor szakdolgozata témájául a gazdasági társaságokra vonatkozó, a társasági törvényben és a cégtörvényben nevesített társasági jogi perek speciális eljárásjogi szabályainak ismertetését választotta. A szerző – alapvető értelmezési kérdésekre törekedve, a bíróságok álláspontját is segítségül hívva – átfogó részletességgel elemzi a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, illetve...

Gondolatok a közérdekű keresetről – Magyarország és Nyugat-Európa viszonylatában

Napjainkban a közérdekű keresetek problematikája mindinkább felszínre kerül, elsősorban a polgári jog területén. Ennek legfőbb oka, hogy egyre több kérdés merül föl a tekintetben, hogy hatékony-e a mai polgári jogi védelem; az egyéni érdekérvényesítési lehetőség felkínálása alkalmas-e a tág körben nyilvánosságra jutó jogsértés reparálására, illetve egyáltalán tudnak-e élni ezzel a lehetőséggel az emberek. Ha pedig tudnak, akkor vajon ez az egyéni kártérítés a közösség egésze számára is megfelelő reparációt jelent-e? Beleilleszthető-e a magyar eljárásjogi rendszerbe? Milyen szerepe van a politikának az egyes szabályozási kérdésekben? Kovács Mária Mónika tanulmányában elméleti és gyakorlati megalapozottsággal ezekre a kérdésekre keres válaszokat. A szerző a...

Vox populi vox Dei? – Az országos népszavazás összehasonlítása a visegrádi országok, valamint Bulgária és Románia tekintetében

Míg a közvetlen demokrácia újkori története évszázadokban mérhető a nyugati világban, addig a kelet- és közép-európai térségben ezek a formák jóval újkeletűbb jelenségek. A sajátos kelet- és közép-európai sors, a periféria-szerep arra kényszerített ezeket az államokat, hogy igen rövid idő alatt magukévá tegyék a közvetlen demokrácia nyugati világban már bevált gyakorlattá vált intézményeit, mégpedig a térség viszonyainak megfelelően. Nem alkottak gyökeresen újat, de a régi formákat új, „kelet- és közép-európai tartalommal” töltötték fel. A népszavazás a közvetlen demokrácia egyik legfontosabb megnyilvánulása. Antal Attila elemzésben a visegrádi országok, valamint Bulgária és Románia (országos) népszavazási gyakorlatát mutatja be, nagy hangsúlyt helyezve az...

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Milyen hatást gyakoroltak a közelmúlt politikai, gazdasági eseményei és a kapcsolódó jogszabályváltozások a szociális ellátások körében? Hogyan tud manapság működni egy nem állami fenntartású, non-profit szervezet a hatályos magyar jogszabályi környezetben, milyen problémákkal kell szembesülnie működésének megkezdése, majd folytatása során? Hova vezetett az állam által nyújtott normatív támogatás „radikális” csökkentése? Kovács Mária Mónika tanulmánya a jelen és a jövő egyik igen nagy súlyú problémáját, a nem állami intézmények útján biztosított szociális ellátások rendszerét járja körül elméleti és gyakorlati megalapozottsággal. A mű – egy támogató szolgált működésének bemutatását alapul véve – részletesen elemzi a nem állami intézmények útján biztosított szociális ellátások...