Amennyiben az adózó önadózás keretében állapította meg és vallotta be adóját, akkor joga van tévedését javítani. Az önellenőrzés tulajdonképpen az adózó által bevallott adó helyesbítése.

Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot – az illeték kivételével – és a költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabályoknak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.

Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra az adó-megállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni. Kizárólag a már benyújtott adóbevallás helyesbíthető önellenőrzéssel. Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja.

A helyesbített adóalapot, adót és költségvetési támogatást a helyesbítéstől számított 15 napon belül az erre a célra szolgáló nyomtatványon (önellenőrzési lap) kell bevallani. A magánszemély a jövedelemadójának önellenőrzését a helyesbítést tartalmazó önellenőrzési lap benyújtásával teljesíti.

Önellenőrzéssel csak azt az adót, költségvetési támogatást lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege az 1000 forintot, a magánszemély személyi jövedelemadója, egészségügyi hozzájárulása és a helyi adó esetében a 100 forintot meghaladja. Az összeghatárokat adónként és bevallási időszakonként külön-külön kell figyelembe venni. A helyesbített adót, a költségvetési támogatást és a megállapított önellenőrzési pótlékot a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg kell megfizetni.

Az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást – a magánszemély jövedelemadója kivételével – a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell venni. A személyi jövedelemadó esetében nyilvántartásba vételi kötelezettség nincsen, emiatt a bizonyíthatóság minimális feltétele az önellenőrzési lap benyújtása.

A nyilvántartásnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: az eredeti bevallási kötelezettség törvényben meghatározott határnapja, a nyilvántartásba vétel időpontja, a helyesbítéssel érintett adónem/támogatásnem megnevezése, a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapja, a helyesbített adó, költségvetési támogatás összege, a bevallás benyújtására előírt határnapot követő első naptól a nyilvántartásba vételig eltelt napok száma, önellenőrzési pótlék napi mértéke, összege, valamint önellenőrzés adózó által pénzügyileg rendezendő összege. A nyilvántartás mellékletét képezi a helyesbítés szöveges indokolása és az önellenőrzési pótlék számításának levezetése. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni. Az adóhatóság az önellenőrzési nyilvántartást csak ellenőrzési eljárás keretében vizsgálhatja, tehát a nyilvántartást nem kell az önellenőrzéshez csatolni.

Ha az adózó az adóról egyáltalán nem nyújtott be adóbevallást önellenőrzés nem végezhető.

Az önellenőrzés korlátja továbbá az is, hogy az adóhatósági ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás a vizsgált időszakra vonatkozóan önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésétől kezdődik, ha azonban az adóhatóság az adózó előzetes értesítését mellőzi, az ellenőrzés a megbízólevél egy példányának átadásával kezdődik. Az adóhatósági ellenőrzés megkezdésének időpontjában folyamatban lévő önellenőrzést azonban az adózó jogosult az önellenőrzés szabályai szerint befejezni. Folyamatban lévő önellenőrzésnek az tekinthető, ha az adózó a feltárt adót, támogatást már nyilvántartásba vette, de az önellenőrzési bevallás benyújtására nyitva álló idő még nem járt le. A vizsgálat alá nem vont adó és költségvetési támogatás önellenőrzését a vizsgálat alá nem vont időszak vonatkozásában az adóhatósági ellenőrzés nem befolyásolja, azt az adózó önellenőrizheti.

Az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. Amennyiben a vizsgálat jogerős befejezését követően az adózó azonban olyan tényeket, körülményeket tár fel, amely az ellenőrzési megállapításokat befolyásolja az adózó kérheti ismételt ellenőrzés lefolytatását.

Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg. Az adózó az adókedvezményt azonban utólag önellenőrzéssel érvényesítheti, illetőleg veheti igénybe.

Nincs jogszabályi lehetőség arra, hogy az adózó a bevallásának olyan adatát helyesbítse önellenőrzéssel, amely nincs közvetlen hatással sem az adó alapjára, sem annak összegére.

Nincs helye önellenőrzésnek az adó megállapításához való jog elévülése esetén. A hatályos szabályozás szerint, az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Önellenőrzési pótlékot csak akkor kell felszámítania az adózónak, ha az önellenőrzéssel módosított kötelezettség meghaladja az eredetileg bevallott kötelezettséget. Ellenkező esetben – az adózó javára mutatkozó önellenőrzés esetén – pótlékot nem kell felszámítani. Az önellenőrzési pótlékot adónként, illetve költségvetési támogatásonként a bevallott és a helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után kell fizetni.

Az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék mértékéhez igazodik. Abban az esetben, ha adózó első alkalommal helyesbíti egy adott bevallás adott kötelezettségét vagy támogatását, akkor az önellenőrzési pótlék mértéke az egyébként felszámítandó késedelmi pótlék 50 %-a, ugyanazon bevallás ugyanazon kötelezettségének vagy támogatásának ismételt önellenőrzése esetén az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 75 %-a.

Nem kell önellenőrzési pótlékot fizetni, ha a munkáltató vagy kifizető késedelmes vagy hibás igazolása miatt az adózó bevallását önellenőrzéssel helyesbíti, valamint ha a munkáltató (kifizető) az elektronikus havi adó- és járulékbevallást a magánszemély hibás nyilatkozata miatt önellenőrzéssel helyesbíti.

Az önellenőrzési pótlék kivételes méltányosságból kérelemre mérsékelhető, ha megállapítható, hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.