Személyes adattal való visszaélés


rigoz # 2019.06.24. 14:54

Tisztelt Murmy!

Ön és a Szolgáltató közt ún. Franchise-partneri jogviszony állt fenn, azaz Ön jogosult volt a Szolgáltató nevét használni.

Ezzel az Utasok irányában lényegét tekintve a Szolgáltató képviseletében eljárva nyújtott szolgáltatást, ennek során tanúsított magatartásával kapcsolatban jogosult a szolgáltató szanálásra és ellenőrzésre.

A kizárás is ilyen jogkövetkezmény volt.

Ugyanígy működik a taxisoknál is ez egyébként.

A Jófogásos példája annyiban más, hogy ott az eladó nem használja jogilag a Jófogás nevét, hanem csak a hirdetési rendszerét, amelyben a saját nevével, "arcával" hirdet, azonban bizonyos esetekben amúgy onnan is kizárható, azonban a jelentős eltérés még, hogy az adott jogviszonyban Ön és a panaszkodó utas közti jogviszony annyiban nem tekinhető "privát baráti csevejnek", hiszen az elvárható magatartás elvéből adódóan Ön akkor is a Szolgáltató nevében eljárónak tekinthető.

Egyebekben ismétlés nélkül fenntartom, amit írtam és hangsúlyozom, nem a jogvitájukat kívánom eldönteni, ahogy egyikük pártját sem fogom.

Kovács_Béla_Sándor # 2019.06.24. 14:47

Ott kezdődik a dolog, hogy az egész "szolgáltatás" alapból illegális, akármilyen cifra és "okos" szerződéseket fabrikálnak hozzá.

drbjozsef # 2019.06.24. 07:03

Murmy,

Én nem a Szolgáltató nevében jártam el...!
Én nem vagyok a Szolgáltató képviselője, alkalmazottja.

Akkor miért ne tilthatna ki a saját oldaláról?
Neked kötelező rajtuk keresztül utasokat fogni? Nem.
Nekik kötelező neked utasokat közvetíteni? Nem.

Egyebekben pedig lásd rigoz válaszát : az oszkár oldal használatának vannak feltételei, amit regisztrációkor elfogadtál (ha esetleg el nem is olvastál), amíg az oldal aszerint jár el, addig nincs mire jogorvoslatot keresned.

Murmy # 2019.06.24. 06:45

Tisztelt Rigoz!
Én nem a Szolgáltató nevében jártam el...!
Én nem vagyok a Szolgáltató képviselője, alkalmazottja.
Én független felhasználóként a saját autómmal biztosítottam egy együtt utazási lehetőséget az utasnak...!
Ahhoz hasonlítanám az esetet mint amikor pl. a jofogas.hu apróhirdetési oldalon egy adás-vétel után összeszólalkozik az eladó és a vevő, erre az oldal - sms kommunikációra hivatkozva - kitiltja az eladót, miután a vevő elkezdte szapulni őt az oldalon kívül....?!
Az eladó nem az apróhirdetési oldal nevében jár el.
Ha a telekocsi oldal biztosítaná a járművemet vagy alkalmazásában állnék, akkor érteném ezt a fajta érvelést!
Köszönön,
Murmy

rigoz # 2019.06.23. 12:48

Tisztelt Murmy!

Ennek a szituációnak az a speciális megítélése, hogy adott esetben Ön a szolgáltató képviseletében járt el, e körben pedig - a Szolgáltató jó hírneve, gazdasági érdeke védelmében - a Szolgáltató korlátozhatja az Ön véleménynyilvánítási szabadságát, az értékrendjével ellentétes magatartást pedig szankcionálhatja.

A szankció persze meg kell feleljen a polgári jog alapvető követelményeinek: a jóhiszeműség és tisztesség követelményének, az elvárható magtartás elvének, a fokozatosság és arányosság, illetve a következetesség követelményének, a tisztességesség követelményének, a Szolgáltató pedig köteles (lett volna) biztosítani, hogy kifejthesse az álláspontját a panasszal kapcsolatban.

Aránytalanság esetén kártérítési pert indíthat az elmaradt haszon iránt, illetve személyiségi jogi pert indíthat a Szolgáltató ellen.

A kártérítési per - 30 millió forint kárigény alatt - a járásbíróságok hatáskörébe tartozik, a keresetet az erre rendszeresített nyomtatványon terjesztheti elő az ügyvéd nélkül eljáró felperes, a 3 millió forintot meg nem haladó kizárólagosan pénzkövetelést pedig közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárás útján - a kérelem bármely közjegyzőhöz két okirati tanú által hitelesítetten aláírva vagy ügyvéd útján, az erre rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő - kell érvényesíteni, mely során ha a kötelezett ellentmondást terjeszt elő, azaz vitatja a követelést, akkor a per megszüntetésének terhével a közjegyző felhívására az abban megjelölt bírósághoz kell a keresetet tartalmazó iratot - az ügyvéd nélkül eljáró félnek az erre rendszersített nyomtatványon - 15 napon belül előterjeszteni, a kiegészítő illeték lerovása mellett.

A peres eljárások illetékvonzata a követelés 6%-a, a fizetési meghagyásos eljárásé 3%, mely összege beszámít a közjegyző eljárásáért fizetett illeték összege.

Az utasokat panaszjog illeti meg, mely maga is egy fajta véleménynyilvánítási jog.

Álláspontom szerint mindezek alapján az a körülmény, hogy az Utas a levelezést továbbította panasza alátámasztására, azt az Ön hozzájárulása nélkül, ámde igazolható jogos érdeke érvényesítése céljából kezelte, illetve a Szolgáltató döntése meghozatala során azt felhasználta, adatvédelmi szempontból nem kifogásolható.

Maga a továbbítás és felhasználás pedig személyiségi jogsértést sem valósít meg önmagában, ide nem értve, ha utóbb bebizonyosodik a bejelentés valótlan tartalma, ez esetben a bejelentővel szemben nyilvánvalóan a személyiségi jogsértés jogkövetkezményei alkalmazhatók, illetve 30 napon belül az elkövetésről való tudomásszerzést követően a bejelentővel szemben az elkövetés helye szerint illetékes járásbíróságon feljelentést tehet, 10.000Ft eljárási illeték egyidejű lerovásával, a feljelentésben az elkövető megbüntetését kérni kell és az ismert személyi adatait közölni kell, le kell írni, pontosan mit sérelmez, mit művelt, amivel álláspontja szerint rágalmazta, illetve becsmérelte Önt.

A bíróság idézni fogja, először békítés céljából ún. személyes meghallgatásra, annak eredményéhez képest pedig a tárgyalásokra, melyeken - akkoris, ha van ügyvédje - személyesen jelen kell legyen, különben a bíróság, ha igazolatlanul elmarad, a bíróság az eljárást megszünteti, a vádat elejtetnek tekinti.

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy a feljelentett viszonvádat emelhet, azaz Önt is megvádolhatja rágalmazással, becsületsértéssel, akkoris, ha az elökvetéstől, illetve az arról való 30 napos tudomásszerzési határidő már eltelt, de az elévülés (becsületsértés szabálysértése esetén 6 hónap, ha nem hallgatták még meg eljárás alá vont személyként, egyébként 2 év, bűncselekmények esetén legalább 5 év), ez esetben Önt a bíróság vádlottként, feljelentettként is meghallgatja, a bíróság a felek büntetőjogi felelősségéről pedig egyazon eljárásban dönt, így akár a felek mindegyikét marasztalhatja is.

Ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelése során jogsérelem érte, akkor a személyiségi jogi per indítása mellett egyrészt kérelemmel kérheti, hogy az adatvédelmi hatóság a jogsértés tényét állapítsa meg és jogkövetkezményeket alkalmazzon, mely kérelemhez csatolni kell a bizonyítékokat, az állítottan jogsértő adatkezelőt azonosítható módon meg kell jelölni és nevezni, indokolni kell továbbá, hogy álláspontja szerint miért és milyen cselekvőséggel vagy mulasztással követett el az adatkezelő jogsértést.

Emellett adatvédelmi jogsértésre hivatkozva a hatóságnál bárki bejelentést tehet.

Az adatvédelmi hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság
1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
ugyfelszolgalat@naih.hu

Felhívom a figyelmét, hogy a személyiségi jogi perek a törvényszékek hatáskörébe tartoznak, azok kizárólag ügyvéd útján indíthatók meg és folytathatók le.

Amennyiben jövedelmi és vagyoni helyzete alapján rászorult, akkor a lakóhelye, tartózkodási helye vagy munkahelye szerint területi illetékes járási (kerületi) kormányhivatalnál pártfogó ügyvédi képviselet, illetve - a kereset elkészítése érdekében - peren kívüli jogi segítségnyújtás állam általi viseléses vagy előlegezéses költségviselési formában való engedélyezését kérheti az erre rendszeresített kérelemnyomtatvány kitöltésével és aláírtan történő benyújtásával.

A jogi szolgáltatásra az rászorult akinek rendszeres havi jövedelme a vele közös háztartásban élőkkel együttvéve egy főre számítva nem haladja meg a kb. 114.000Ft-ot, illetve - többek közt - akinek ügyében a jogi képviselet kötelező.

A jogi szolgáltatás díját az állam viseli, ha:

 • a fél egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 28.500Ft-ot, egyedülálló kérelmező esetén a 42.750Ft-ot
 • egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosult az egészségbiztosítási pénztári szerv határozata alapján, mely a Tbj. 15. §-án alapszik (tehát nem munkaviszonyból adódó vagy egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése okán, hanem egyéb okból)
 • menekült
 • hajléktalan
 • háztartásában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy támogatásban részesülő gyermeket nevel
 • ápolási díjban, fogyatékossági támogatásban (stb.) részesül
 • tárgyi költségmentes perben kívánja igénybe venni a jogi szolgáltatást vagy az eljárásban részére teljes személyes költségmentességet vagy a jogi szolgáltatás díjára nézve részleges személyes költségmentességet engedélyeztek

A bíróságtól, illetve a fél a közjegyzőtől - hasonlóképpen az előzőekben írtakhoz - költségkedvezmény engedélyezését kérheti.

A személyiségi jogi perben a kereseti illetéket előzetesen leróni nem kell, a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg

Murmy # 2019.06.23. 12:14

Alábbi eset kapcsán szeretnénk kérdezni a hazai telekocsi szolgáltatóval (=Szolgáltató) szemben:

A Szolgáltató oldalán lezajlott egy sikeres telekocsi együtt utazás, ahol én mint sofőr, illetve egy női utas vett részt.
Az utazás ezzel a nővel már második eset volt, az első után nem jelzett semmiféle panaszt, de most ez utóbbi után szubjektív okok miatt (de erős túlzásokat, csúsztatásokat és félreinformálást tartalmazva) kaptam egy negatív értékelést az utastól
amire én a rendszer keretein belül korrekt hangnemben válaszoltam, mellőzve sértegetést, személyeskedést.

DE mivel az útitárs valótlan dolgokat állított, egy privát sms-ben alábbi szöveggel megkértem hogy a jövőben

 • az általa értékelésbe adott valótlanságok és túlzások miatt - ne foglaljon hozzám helyet mivel nem tartom korrektnek az értékelését - válaszomban mellőzve sértegetést, személyeskedést.

Ez volt az sms szövege - megőríztem:

“Kedves Anna.
Gondolom most jobb a szád íze h kiadhattad a magad kis véleményét: zavart h hátul 3.-ként középen ülsz és akkor gyorsan bosszuljuk meg egy kis negatívval?!

 • Benne volt minden info a hirdetésben és UGYANÚGY vezettem mint első alkalommal, amikor érdekes módon nem volt utána negatív. -Vészfékezés nem volt úgyhogy az értékelésed stílusán csiszolhattál volna - a reflektort azokra használom akik bent felejtik magukat a belső sávban 2-3 km távra 110-es tempóval. - a telefont pedig 20 percenként 3 mp-re megnéztem h van-e dugó.

Kérlek máskor ne foglalj hozzám mert ezt a stílust nehezen veszi be a gyomrom.
Üdv K.”

Úgy érzem ha bárkinek ebben a hangnemben érkezne egy kérés - nincs benne személyeskedés, sértés - "beleférne".

Erre ezt a választ kaptam az utastól (sms-t megőríztem):

“Folyamatosan villogtattal mindenkire, te hazug! Azt sajnos kifelejtettem, hogy bezsúfoltál 3 embert hátra, emiatt kényelmetlen is volt az út. Gondolom a profit érdekében, te kis aljas smucig szar. Amikor én vittem utasokat 2 főnél soha nem ültettem többet hátra! Arról nem is beszélek, hogy olyan okosnak hitted magad Vásárhelyen, hogy te kikerülöd a forgalmat, vagyis a sok parasztot, ugye? Na kinek is a stilusan van csiszolni való? Ez csak egy negatív vélemény volt, amire így reagáltál. Sajnos a magyar emberek az ilyen alakok miatt nem merik vállalni ezt. Erősen ajánlom, hogy menj el egy dili dokihoz kezeltetni magad, mert külföldön ilyen magatartással úgy picsán rúgnak, hogy hazáig repülsz. Apropó ilyen csicskákkal nem foglalkozunk a Nokiánál! Na további jó őrjöngést az életedben! “
Az sms váltás vmennyi részét (?!), de szerintem csak az általam írt részét az utas megküldte a Szolgáltatónak amelyik 'gyors', 2-3 órás mérlegelés után a következő üzenettel véglegesen zárolta a fiókom (azaz megfelelő eljárás hiányában nem tudtam az én álláspontomat képviselni, az érveimre nem volt kíváncsi, telefonos bejelentkezésemre elzárkózott a jogorvoslat lehetőségétől és kizárólag az utas közlésére hagyatkozva döntött).

"Kedves Kristóf!

Tudomásunkra jutott, hogy az egyik utazás után minősíthetetlen stílusban kommunikáltál egy Oszkáros felhasználóval. Velünk szemben is többször ezt a magatartást tanúsítottad telefonos beszélgetések alkalmával. Sajnáljuk, de ez nem tolerálható részünkről
tovább, így felhasználói fiókodat végleg felfüggesztettük.

Köszönjük a megértésedet!

Üdvözlettel:
Oszkár csapat"

Ezáltal nekem érdeksérelmet okozott, korlátozta szabadságom és anyagi érdekeim, nem adott lehetőséget a tisztességes és pártatlan eljárásra és a hozzájárulásom nélkül kezelte harmadik fél által (=utas) megküldött személyes adataimat (sms - benne az általam használt vállalati telefonszámmal és annak tartalmával). Nem tudom ellenőrizni, hogy az utas manipulálta-e a velem folytatott sms-ek tartalmát és ki tudja így mi alapján hozott jogkorlátozással járó döntést a Szolgáltató...???!!!!

Én nem járultam hozzá, hogy az utas az általam küldött sms-t (ki tudja milyen formában és manipulált tartalommal) ellenem felhasználja és egy egyoldalú (diszkriminatív döntésre buzdítsa és félrevezesse a Szolgáltatót). Szóval én vagyok "az aljas smucig szar" (Szolgáltató az én kommunikációmat jelölte minősíthetetlennek!!! amiért aztán kizárt... és azt se bizonyítja h mikor beszéltem én velük minősíthetetlen stílusban - soha...) és emiatt engem zárnak ki...!!!

Másrészt szerintem a Szolgáltató nem jogosult a rendszeren kívüli (ki tudja hogy milyen mértékben manipulált - ellenőrizni nem tudja és az én hozzájárulásom nélkül nem is teheti) kommunikáció alapján bárkit is kitiltani, hozzáférését a rendszerhez korlátozni?!

Hatósági döntésre megteheti de az ÁFF-je alapján csak és kizárólag a rendszeren belüli kommunikációt ellenőrizheti és moderálhatja. !!!

"10. A felelősség kérdése
10.1. A Szolgáltató feladata kizárólag az Autósok és Utasok közötti kapcsolatfelvétel megteremtésére korlátozódik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, a közös utak során bekövetkezett eseményért, kárért, a Felhasználók által megadott adatok
valódiságáért, bármely adat elvesztéséért és a szolgáltatás esetleges hibás működéséből vagy szüneteléséből eredő károkért. (lásd 2001. évi CVIII. törvény 7. §. (2) és 11. §)

10.2. A Rendszert minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja, melyet a regisztráció során, az ÁFF elfogadásával tudomásul vesz.

10.3. Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban, esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé
tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse."

Adatvédelmi rendelkezésekből néhány:
https://www.oszkar.com/…/privacy.php

"3.2. Incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Nem tudom hogy e pont alapján tesz-e Szolgáltató Önök fele bejelentést, hogy egy -állítólagos tőlem származó- (innen nézve harmadik fél) sms üzenet (amit utas továbbított elbírálásra) tartalma alapján a Németh Kristóf nevű felhasználót egyoldalú mérlegeléssel kitiltja a rendszerből?

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, (!!!) az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről."

"6. Kártérítés és sérelemdíj
1. Ha a Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

2. Ha a Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

3. Az érintettel szemben a Szolgáltató felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Szolgáltató köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Szolgáltató mentesül az okozott
kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott."

Kérem javítsanak ki ha a Szolgáltatónak joga van az általa közvetített utazás után akár facebook 2 magánszemély közti belső privát kommunikáció, akár magánjogi sms kommunikáció alapján - kizárólag az egyik fél szempontjait képviselve számomra szabadságomat (hogy használhassam a rendszert - akár utasként akár sofőrként) és anyagi érdekeimet korlátozni (emiatt nem hirdethetem meg a szabad helyeimet az utazásaimra, így útiköltséghozzájárulás kiesésem keletkezik).

Ezen az alapon bármikor, bárkit kitilthat bárkit, ha például kap egy fiktív felszólítást mondjuk sofőr a korábbi utasától, hogy bent felejtette a 400.000 Ft-ot érő telefonját a sofőr autójában, akkor engem ezen egyoldalú közlés alapján kitilthat?! (annak valóságtartalmát Szolgáltató nem tudja ellenőrizni amúgy sem!!!)
....Vagy egy női utas rágalmazás szintű bejelentést tesz, hogy őt zaklatják, ami szintén a rendszeren kívüli kommunikáció része, nem a Szolgáltató hatásköre ebben állást foglalni, még inkább nem jogosult az én hozzájárulásom és meghallgatásom nélkül dönteni egyoldalúan egy megtörtént együtt utazás egyik oldali szubjektív sérelmei (kényelmetlenség) miatt és engem kizárni a rendszerből.
Az utas nem jelezte az út során, hogy ő fél vagy bármilyen sérelme keletkezett.

Ha ámokfutó módjára közlekednék és emiatt minden második, harmadik utas negatív értékelést, hivatalos feljelentést alkalmazna - akkor meg tudnám érteni a Szolgáltató döntését, hogy a közbiztonságra veszélyesen közlekedőket igyekszik kiszűrni és kizárni a rendszerből, de egy utas egyedi "sérelemérzete" miatt egy szubjektív - rendszeren kívüli kommunikációt, ki tudja milyen manipulálással megküldött sms-t - nem veheti olyan adatnak, ami alapján jogosult engem kizárni.
Ilyen alapon én is "smucig aljas szar"-ként megszólítva a Szolgáltatót kezdeményezem akármelyik - a rendszerben regisztrált - Felhasználót kitiltatni mert mondjuk csúnyán nézett rám, szemét gecinek nevezett mert nem vittem ki a reptérre, koszos ruhában alkoholt fogyasztva és drog által befolyásolt állapotban ült be mellém egy útra!

Szerintem a Szolgáltató (amelyik csak és kizárólag ügynöki szintű útitárs közvetítést végez a honlapja alapján) jogszerűen csak a rendszerének a belső kommunikációját ellenőrizheti és csak az alapján vagy hatósági (rendőrség, bíróság) felszólításra törölhet felhasználót, külső kommunikáció, akár egy facebook belső üzenet, sms alapján vagy egy bejárati ajtóra tett papíros üzenet vmelyik 2 felhasználója között: NEM!

Ilyen alapon a párom regisztrációjával kiszemelek bárkit a rendszerben és egy - állítólagos!!! - sms üzenetváltásra hivatkozva kérem annak a felhasználónak a végleges kizárását a rendszerből!!!......ugye ez abszurd....

Kérem ebben állásfoglalásuk!
Kérem szépen eldönteni, hogy külsős - Szolgáltató által nem ellenőrizhető - kommunikációra hivatkozva engem jogszerűen kizárhatnak-e a rendszerből?

(megjegyzem 6 éve vagyok az oszkár telekocsi portál felhasználója, több mint 1950 utast vittem el, van 1123 pozitív értékelésem, 16 semleges és 7 negatív, balesetet nem okoztam és semmilyen olyan jellegű kihágásom nem volt, ami az utasok vagyoni és személyi biztonságát befolyásolta volna, se nézeteltérés miatt tettlegességig fajuló szóváltás)

köszönettel,
Murmy

drbjozsef # 2018.09.15. 18:21

Mariann,

miért kérdezel, ha jobban tudod?

alfateam # 2018.09.15. 17:17

Senki nem tud úgy harcolni az emberrel, mint a saját testvére. Senki más nem ismeri olyan pontosan a gyenge pontjaidat, és senki nem csap le rájuk annyira könyörtelenül.

Marianna-marcsi # 2018.09.15. 17:01

drbjozsef!

Arra gondoltam, én is kérek a nővérem számára időpontot a neurológián vagy a pszichiátrián vagy mindkettőn. Fogjuk fel vidáman, végül is egyszer élünk!
Aztán annak lesz igaza, aki elsőként szabadul a zárt intézetből.

drbjozsef # 2018.09.15. 15:58

Marianna,

Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés
(1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

 1. jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy
 2. az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség: 1 év.

Egyelőre nem ért jelentős érdeksérelem, mert kiderül.

Ha az egyik nap megjelenik hat markos legény, és belegyömöszölnek egy kényszerzubbonyba, és zárt intézetbe visznek, akkor miután kiszabadultál, már feljelentést tehetsz.

Marianna-marcsi # 2018.09.15. 14:59

Ön szerint tehát ez természetes. Ne csináljak ebből ügyet.
Tudja, értem én és szeretem a viccet...de ez számomra nem az.
Legközelebb majd a mentőt hívja hozzám?

Még egyszer köszönöm.

alfateam # 2018.09.15. 14:48

Hát, ha a barátnőd kérdezd meg Tőle mit szól hozzá, hogy Te ebből ügyet szeretnél csinálni....

Marianna-marcsi # 2018.09.15. 14:23

Köszönöm válaszát. Egy kicsit számomra furcsa....
"Valaki" időpontot kér egy szakrendelésre, valótlan dolgot állít, személyes adataimat lediktálja.
Amikor a véletlen folytán az asszisztensnő (aki a barátnőm) be tud azonosítani és jó szándékkal a tudomásomra hozza ezt a dolgot, akkor még ő ütheti meg a bokáját.

Mindenesetre köszönöm.

alfateam # 2018.09.15. 09:39

A nővérednek sokat nem tudsz ártani, annál többet az asszisztensnek...

Marianna-marcsi # 2018.09.15. 08:38

A nővérem valótlan dolgot állított.

Marianna-marcsi # 2018.09.15. 08:37

Elnézést, nem fogalmaztam egyértelműen. A nővéremet.

alfateam # 2018.09.15. 08:29

Kit szeretnél bepanaszolni, a nővéredet vagy az asszisztenst?

Marianna-marcsi # 2018.09.15. 07:59

Tisztelt Ügyvéd Urak!

Történetem röviden.
Előzmény: A nővéremmel a viszonyunk évek óta megromlott.

Egyik nap felhívta városunk neurológiai szakrendelését és elmondta, hogy én, a húga elmentem dolgozni, de nem éreztem jól magam, furcsán viselkedtem, ezért egy időpontot szeretne kérni számomra. Az adataimat
(születési idő, lakcím) lediktálta. Miután személyesen ismerem az ott dolgozó asszisztenst mindezt ő hozta a tudomásomra.
Ez nagyon jelentéktelen dolognak tűnik, de ez már túl megy azon a határon, amit én tolerálni tudok.
Jogilag ez minek minősül és hol tehetek feljelentést?

efi99 # 2017.01.23. 19:31

Egyelőre csak pendíts meg a dolgot az ipsének, hogy lehet, hogy felvételt készítettél, de lehet, hogy nem.
Had egye a fene. Te meg élvezd.

Burn Out # 2017.01.23. 19:14

akkor is jól megszívod :D

Burn Out # 2017.01.23. 18:52

inkább menj a játszótérre homokozni... ha nyilvánosságra hozod a hangfelvételt, jól megszívod :D

elfmage999 # 2015.12.21. 09:23

Nem vagyok ügyvéd, de azért reagálok :)

Egyrészt nem bíróság, hanem rendőrség, mivel az fog nyomozni ha feljelentést tesz.

Másrészt én úgy érzem hogy hiányzik a jelentős érdeksérelem ami feltétel a személyes adattal visszaélés bűntetthez.

Egy képmáshoz való jog miatti per mehet esetleg, de ha bizonyítanak valamit a képmással, akkor könnyen a két jog egymásnak feszül és azt is lehet bukni.
Melyik jog az erősebb a képmáshoz való személyiségi jog vagy a valóság bizonyításához való jog; és ebben az esetben valószínű hogy az utóbbi lesz az erősebb.

Én csak javaslom, hogy gondolkodjanak rajta még egy sort mielőtt bármi lépnek, mert ez mindenhez kevés egyenlőre.

Eronka # 2015.12.16. 16:37

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem az lenne,hogy egy birtokvédelmi eljárásban a tudtunk és hozzájárulásunk nélkül lefotózták a férjemet az udvarunkon és az autónkat is és ezt beadták a helyi önkormányzatnak Ön szerint ez kimeríti a személyiségi jogok megsértését amivel élni szeretnénk,és ez megállja e a helyét a bíróságon.

Válaszát előre is köszönöm

cica122 # 2015.09.26. 17:31

Már több oldalt töröltettem, de mindig újabbat és újabbat csináltak. Úgyhogy inkább a feljelentést választottam.

Szomorú örökös # 2015.09.26. 16:30

cica122

Az ilyen FB oldalt lehet jelenteni és törlik.
Velem kapcsolatban is csináltak egyet, már régen törölték.