A Hírközlési Döntőbizottság határozatában a V-fon Távközlési Szolgáltató Rt. referencia hurokmegosztási ajánlatát a 6. és 7. mellékletek kivételével jóváhagyta, a két melléklet tartalmát pedig jóváhagyás hiányában megállapította a Hírközlésről szóló 2001. évi XL. tv. (továbbiakban: Hkt.) 97. § (3) bekezdése szerinti eljárásban.

A V-fon Rt., mint kötelezett szolgáltató, 2002. február 21-én nyújtotta be referencia ajánlatát, melyet a HDB a jogszabályoknak nem megfelelő feltételek kialakítása miatt nem hagyott jóvá és ezzel egyidejűleg a V-fon-t új referencia ajánlat – 30 napon belüli – benyújtására kötelezte. Az új ajánlat tervezet elkészítése során a V-fon Rt. eleget tett több – a Döntőbizottság által igényelt – hiánypótlási felhívásnak. Számos hiányosságot pótolt, illetve néhány olyan feltételt, amely jogszabálysértő volt átalakított, majd 2002. május 16-án benyújtotta új ajánlatát. A jogszabályoknak megfelelő szövegrészeket a Döntőbizottság határozatában jóváhagyta.

A Döntőbizottság nem hagyta jóvá, hanem törölte a 7. mellékletet, melyben azt az esetet kívánta szabályozni a kötelezett szolgáltató, amikor több jogosult nyújt be igényt ugyanazon előfizetői hurok teljes- vagy részleges átengedésére. E törölt szöveg helyett a Döntőbizottság megállapította: a kötelezett szolgáltató az időbeni sorrend alapján benyújtott igénybejelentések vizsgálatát kell lefolytassa az első teljesíthetőnek minősített igény azonosításáig.

A 6. melléklet, mely a szolgáltatási árakat és alkalmazási feltételeiket tartalmazza, több pontjában nem felelt meg a RUO alapján kötött hálózati szerződésekben alkalmazott ellenértékek megállapítására vonatkozó – Hkt.-ban szabályozott – rendelkezéseknek. Ezért a Döntőbizottság határozatában megállapította az előfizetői hurok részleges és teljes átengedése alapszolgáltatásaira, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó egyszeri és havi díjakat. A jóváhagyott, egységes szövegezésű referencia ajánlat megtalálható a Hírközlési Felügyelet honlapján (www.hif.hu).