Az Alkotmánybíróság május 15-én helybenhagyta az Országos Választási Bizott­ság három, múlt év végi határozatát. Miután a döntések ellen benyúj­tott kifogáso­kat az alkotmánybírák elutasították, az állatvédők nem gyűjthet­nek aláírást orszá­gos népi kezdeményezés céljából, mint ahogy a Magyarországi Kisebbségek Párt­jának kezdeményezésére sem lesz országos népszavazás a ki­sebbségek parlamenti képviseletéről, illetve a köztársasági elnök közvetlen vá­lasztásáról.

Állatvédők népi kezdeményezése
14/H/2006. AB határozat

Az Alkotmánybíróság május 15-én helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 45/2005. (XII. 15.) OVB határozatát, amelyben népi kezdeményezésre irányuló alá­írásgyűjtő ív hitelesítését tagadta meg. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés sze­repelt: „Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben: Szükségesnek látjuk Magyarországon is, egy állami keretek között működő Állatvé­delmi Szervezet /Felügyelőség, Rendőrség/ életre hívását, amelynek feladata az ál­latokkal szemben elkövetett bűncselekmények felderítése, szükség esetén a Rendőr­ség segítségével az elkövetők elleni fellépés, az adott ügy jogi úton történő elbírálá­sának kezdeményezése, továbbá egyéb Állatvédelmi Szervezetekkel történő összefo­gással segítség nyújtása és ismeretterjesztés.” Az alkotmánybírák megállapították, hogy az aláírásgyűjtő ív hitelesítésre benyújtott mintapéldánya nem felel meg mara­déktalanul a törvényességi feltételeknek, mert hiányzik róla a sajátkezűségre való utalás. Márpedig a választási eljárási törvény egyértelműen a népi kezdeményezést aláírásával támogató választópolgár saját kezű aláírását követeli meg.

Nem lesz népszavazás a kisebbségek parlamenti képviseletéről
327/H/2006. AB határozat

Az Alkotmánybíróság május 15-én helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 41/2005. (XII. 1.) OVB határozatát, amelyben megtagadta a Magyarországi Kisebbsé­gek Pártja országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő ívének a hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaságban élő és külön törvény által már korábban elismert nemzetiségek és etnikai kisebbségek, külön törvényben szabályozott módon megválasztott országos vezetői, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének teljes jogkörrel rendelkező tagjai legyenek?” Az OVB álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés tar­talma ellentétes az alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontjával, valamint a 71. § (1) bekezdésével. Előbbi kimondja: „nem lehet országos népszavazást tartani az Or­szággyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -meg­szüntetési) kérdésekről”. A másik alkotmányos rendelkezés pedig leszögezi: „Az or­szággyűlési képviselőket, valamint a helyi önkormányzati képviselőtestület tag­jait, továbbá a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok általá­nos és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják.” Az Al­kotmánybíróság a határozat indokolásában kifejtette: az aláírásgyűjtő ív mintapél­dányán szereplő kérdés arra irányul, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek országos vezetői e tisztségükből következően az Országgyűlés tagjai legyenek. Vagyis ered­ményes ügydöntő népszavazás esetén a törvényhozásnak lehetővé kellene tennie, hogy az országgyűlési képviselőválasztásokon mandátumot szerzett képviselők mellett más – törvényben meghatározott – választáson vezetői tisztséget elnyert sze­mélyek is képviselői mandátumhoz jussanak. Ezzel összefüggésben felhívta a fi­gyelmet, hogy az Alkotmánybíróság a 25/1999. (VII. 7.) AB határozatban általános érvénnyel állapította meg: „az alkotmány módosítására irányuló kérdésben nem ír­ható ki választópolgári kezdeményezésre olyan népszavazás, amely az Országgyű­lésre kötelező volta miatt elvonná az Országgyűlés alkotmányozó hatáskörét.”

Nem lesz népszavazás az államfő közvetlen választásáról
1124/H/2005. AB határozat

Az Alkotmánybíróság május 15-én helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 40/2005. (XII. 1.) OVB határozatát, amelyben megtagadta a Magyarországi Kisebbsé­gek Pártja országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő ívének a hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Kívánja-e Ön, hogy a Magyar Köz­társaság Köztársasági Elnökét, a Magyarországon élő és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok közvetlen, egyfordulós választás útján válasszák meg, a ma­gyar állampolgársággal rendelkező és legalább negyvenötödik életévét betöltő sze­mélyek közül, akiknek jelölését legalább háromszázezer magyar állampolgárságú és választójoggal rendelkező személy törvényben szabályozott módon hitelesített alá­írásával támogatja?” Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában hivatkozott arra, hogy a 25/1999. (VII. 7.) AB határozatban a köztársasági elnök közvetlen vá­lasztására irányuló népszavazási kezdeményezés vizsgálatakor általános érvénnyel állapította meg: „az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben nem írható ki vá­lasztópolgári kezdeményezésre olyan népszavazás, amely az Országgyűlésre köte­lező volta miatt elvonná az Országgyűlés alkotmányozó hatáskörét.”