Az Alkotmánybíróság hétfői ülé­sén kö­szönnek el kollégái Bagi István­tól, aki­nek jú­nius 17-én jár le al­kotmány­bírói mandátuma.

Bagi Ist­vánt – jelölt­társával, Né­meth Jánossal együtt – 1997. június 17-én választotta meg az Ország­gyűlés az Al­kotmány­bíróság tagjának.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az első alkot­mányos lét­számú testület­nek lettem a tagja” – nyilatkozta az Alkotmánybírák talár nélkül című könyv­ben.

Bagi István a pé­csi tudo­mányegyetem Állam- és Jogtu­domá­nyi Karán szerzett jogi diplomát 1965-ben. Ügyvédjelölt, majd ügyvéd lett Pé­csett. 1978 és 1983 év kö­zött a Pécsi Ügy­védi Kamara Fegyelmi Bizottságának tanácsvezetője, 1983-tól a Pécsi Ügy­védi Ka­mara titkára. 1989-től az Országos Ügyvédi Tanács (Országos Ügy­védi Ka­mara) el­nökségének tagja. 1981 és 1983 között az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs bi­zottságának munkatársa. 1973-tól 1985-ig állandó tagja és előadója a pécsi egye­temen megszervezett Polgári Jogi Munkaközösségnek. 1989 óta oktat a Janus Panno­nius Tudományegyetem jogtudományi karán.

Életkora alapján (idén au­gusztusban lesz 64 esztendős) az Országgyűlés dönthet úgy, hogy ismét alkotmány­bírónak választja. Jövő tavasszal további három alkotmánybírónak – Erdei Árpád­nak, Harmathy Atti­lának és Kiss Lászlónak – is lejár a kilencéves mandátuma.