APEH tájékoztató az összesítő nyilatkozatok benyújtási kötelezettségéről

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklet I. részének B)/3. pont d) alpontja alapján a közösségi adószámmal rendelkező általános forgalmiadó-alany negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalany részére az adott negyedévben teljesített termékértékesítésről, az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól megvalósított termékbeszerzésről, a vevő, illetve az eladó közösségi adószámáról, valamint az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott európai közösségi területen belül teljesített termékértékesítés és termékbeszerzés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéről nyilatkozatot tesz.

Az Art. 1. számú melléklet I. részének B)/3. pont e) alpontja alapján a közösségi adószámmal rendelkező,

  • általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személynek;
  • kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak;
  • alanyi adómentességet választott adóalanynak;
  • mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak;
  • az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól megvalósított termékbeszerzésére vonatkozóan nyilatkoznia kell az eladó közösségi adószámáról és a termékbeszerzés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéről negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig.

Amennyiben az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket értékesít, ugyancsak negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig nyilatkozatot tesz a vevő közösségi adószámáról, valamint a termékértékesítés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéről.

2006. év folyamán a második negyedévre vonatkozó összesítő nyilatkozatokat 2006. július 20-ig kell benyújtani az állami adóhatóságnak az alábbi nyomtatványokon:
0660 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről
0661 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről.

Nem kell bevallást, illetve nyilatkozatot tenni arról a hónapról, illetőleg negyedévről, amelyben az adózó az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól nem szerzett be terméket, illetőleg az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket nem értékesített.
A nyomtatványok az APEH honlapjáról letölthetőek, számítógépes alkalmazással kitölthetők és a kinyomtatott nyilatkozatok postai úton, illetve – amennyiben annak feltételei fennállnak – közvetlenül elektronikus úton is benyújthatók. Kérjük, hogy a nyomtatványokhoz tartozó kitöltési útmutatókat is figyelmesen olvassák el.
A nyomtatványok határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén annak későbbi időpontban történő pótlására, a tárgyévet követő év január 31-ig, azaz 2007. január 31-ig a tárgyévi nyomtatványokat 0660 és 0661 számú) kell használni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az összesítő nyilatkozatok a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősülnek.