Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül a közoktatásról szóló 1993. év LXXIX. törvény 1. melléklete Má­sodik részének „A normatív hozzájárulás meghatá­rozásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1. b) pontja alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Napirenden lesz a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alkotmányellenességének vizsgálatáról készült tervezet.

Megtárgyalják a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 138. §-a (3) bekezdésében szereplő „az Országgyűlés épületének kijelölt helyéről” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Másodszor tűzik napirendre az alkotmánybírák az Országos Választási Bizottság 573/2006. (X. 22.) OVB határozata elleni kifogás vizsgálata tárgyában készült határo­zattervezet. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e ön azzal, hogy vendéglátó üzletek vendégeinek a sörért ne kelljen fizetniük?”

Megvitatják a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tör­vény 114. § (2) bekezdése alkotmányosságát támad indítványt.

Kedden kerül napirendre a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés hivatkozott részei alkotmányellenességé­nek vizsgálata tár­gyában készült határozattervezet.

A teljes ülés a továbbiakban négy különböző végzéstervezetet is megtárgyal­.