Az Alkotmánybíróság Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésének napirendjén sze­repel az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 2. § (5) bekezdésének „határo­zatlan időre” szóló szöveg­része, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tör­vény 11. § (2) bekezdés d) pontja al­kotmányellenességének vizsgálata tárgyában ké­szült tervezetet.

Szóba kerül a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 67/A. §-a alkotmányos­ságával kapcsolatos határozattervezet.

Harmadszor tárgyalják az alkotmánybírák az országos népszavazásról és népi kez­deményezésről szóló 1998. évi III. törvény 8. § (1) bekezdésének alkotmá­nyosságát támadó indítványt. Az érintett rendelkezés kimondja: „Az eredményes ügydöntő népszavazással hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.”

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (eva) szabályozá­sához kapcsolódóan mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Egy indítványozó a társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló 1997. évi LXXXI. tör­vény 3. § (1) bekezdésének és a 22. § (1), (4) és (5) bekezdésének az alkotmányosságát támadta meg.

Szó lesz a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tör­vény 30. § (4) és (5) bekezdése alkotmányosságát elemző tervezetről.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet. Az Országgyűlés nem gondoskodott a kulturális örökség védel­méről szóló 2001. évi LXIV. törvény 58. §-ában meghatározott külön jogszabály meg­alkotásáról.

Megvitatják a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) és d) pontja, valamint a 7. § b) pontja alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Kedden tűzik másodszor napirendre az Országos Választási Bizottság 577/2006. (X. 22.) OVB határozata elleni kifogás vizsgálata tárgyában készült határo­zattervezetet. Az OVB az aláírás­gyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánk katonai semlegessé­gének érdekében, a Magyar Köztársaság mondja fel NATO-tagságát?”
Határozat készül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjának „a biztosítási jogviszony megszűnését köve­tően 45 napon át” szövegrésze alkotmányosságával összefüggésben.

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 563/2006. (XI. 13.) OVB határozata elleni kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Az OVB az aláírás­gyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaságban a büntető ügyekben eljáró első fokú bíróságok ítéletüket megelőzően a vádlott kérésére a bűnösség vagy ártatlanság kérdésében hat természetes személyből álló esküdtszék döntését kikérje, amely dön­tés kötelező az ítélkező bíróra?”

Napirenden lesz a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztar­tás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvénynek az irányított betegellátási modellkísérletre vonatkozó részei, továbbá az egészségügyi szolgáltatások Egészség­biztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 50. §-a alkotmányosságával kapcsolatos tervezet is.