Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésének napirendjén szerepel Sólyom László ál­lamfő azon indítványa, amelyben a köztársaság elnök állami kitün­tetés-adomá­nyo­zási jogkörének értelmezését kéri. Az alkotmánybírák kedden megkezdik a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését érintő OVB határozatok elleni kifogások tárgyalását.

Határozat készül a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 67/A. §-a alkotmá­nyos­ságával összefüggésben.

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 563/2006. (XI. 13.) OVB határozata elleni kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Az OVB az aláírás­gyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaságban a büntető ügyekben eljáró első fokú bíróságok ítéletüket megelőzően a vádlott kérésére a bűnösség vagy ártatlanság kérdésében hat természetes személyből álló esküdtszék döntését kikérje, amely dön­tés kötelező az ítélkező bíróra?”

A bírák elé kerül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjának „a biztosítási jogviszony megszűnését köve­tően 45 napon át” szövegrésze alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Megvitatják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény utólagos norma­kontrolljára irányuló indítványokat.

Egy indítványozó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvános­ságáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 19. § (4) bekezdése alkotmányosságát támadta meg.

Napirenden lesz a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 4. §-a, valamint 7. § (1) bekezdése alkotmányellenességének, valamint nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata tárgyában készült tervezet.

Kedden tűzik harmadszor napirendre az Országos Választási Bizottság 577/2006. (X. 22.) OVB határozata elleni kifogás vizsgálata tárgyában készült határo­zattervezetet. Az OVB az aláírás­gyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánk katonai semlegessé­gének érdekében, a Magyar Köztársaság mondja fel NATO-tagságát?”

A Fidesz és a KDNP kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 105/2007. (III. 29.) OVB határozata ellen, amely megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldá­nyá­nak hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen kép­zési hozzájárulást fizetniük?”

A két ellenzéki párt kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 106/2007. (IV. 11.) OVB határozata ellen is. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hi­tele­sítését meg­tagadta. Az íven a követ­kező kér­dés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fi­zetni?”

Napirendre kerül az Országos Választási Bizottság 107/2007. (IV. 11.) OVB határo­zata ellen beterjesztett kifogás is. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hi­tele­sítését meg­tagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a követ­kező kér­dés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kell­jen kórházi napidíjat fizetni?”

Egy indítvány az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Gyermekek Jog­ellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés 3. Cikk a) pontjának „szokásos tartózkodási helye” szövegrészének az alkotmányosságát kérdőjelezte meg.