Az Alkotmánybíróság kedden (november 13.) tűzi napirendjére a Fidesz és a KDNP kórház-privatizációval kapcsolatos népszavazási kezdeményezése ügyében érkezett kifogásokat. Folytatják Sólyom László köztársasági elnök azon indítványának tárgyalását, amelyben az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodást kihirdet törvény több rendelkezését kifogásolja.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség a tárgya annak a tervezetnek, amely szerint a törvényhozó a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 61. § (3) bekezdésében – a perből való elbocsátással összefüggésben – nem rendelkezett a jogalanyisággal rendelkez szervezetek jogutódlással történ megszűnéséről.

Napirenden lesz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 88. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 93. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

A testület elé kerül a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 100. § (2) bekezdése és a (4) – (6) bekezdései, valamint a 101. § (1) – (3) bekezdései, továbbá a közalkalmazotti jogviszony és a közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit meghatározó törvényi rendelkezések alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Másodszor tűzik napirendre a köztársasági elnök indítványának vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Sólyom László államfő 2007. június 27-én küldte véleményezésre az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodás kihirdet törvényt. A megállapodásnak a köztársasági elnök által kifogásolt szabályai és a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat akkor is el írják a magyar hatóságoknak a bűncselekmények elkövet inek átadását, ha az elkövetett cselekmény a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.

Határozat készül a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12 330/1945. M.E. számú rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb rendeletek módosításáról, kiegészítéséről és összefoglalásáról szóló 12 200/1947. Korm. számú rendelet 10. §-a alkotmányosságával összefüggésben.

Egy indítványozó a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 92. § (1) bekezdés második mondata és a 112. § (1) bekezdésének „tárgyalás nélkül” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítását kérte.

Kedden kerül ismét a testület elé a kormányzati szervezet-átalakítással összefügg törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Másodszor tárgyalják az Országos Választási Bizottság 101/2007. (III. 26.) OVB határozata ellen beérkezett kifogást, amely hitelesítette a Magyarok Világszövetsége által benyújtott országos népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti „Magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?”

Kifogások érkeztek a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezésével kapcsolatban. Az Országos Választási Bizottság 168/2007. (VII. 18.) OVB határozata hitelesítette az aláírásgyűjtőív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban?”

Egy indítványozó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 312. § (1) bekezdés els mondata alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Határozat készül a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben a pótmagánvád intézményét szabályozó egyes rendelkezések alkotmányosságával összefüggésben.

Megvitatják egyes jogszabályok közjogi érvénytelenségének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Napirenden lesz a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2003. évi XLV. törvény 127. § (1) bekezdése – a 49. § hatályba léptetése tekintetében fennálló – alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezet.

Ugyancsak határozat készül a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.