Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 175. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a 174. §-ának alkotmányossági vizsgálatával.

Megtárgyalják a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 26. § (8) bekezdésének és 40. §-ának alkotmányosságát.

 Naprendre kerül a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 22. §-ának alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

 Szó lesz az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 23. § (1) és (2) bekezdéseinek alkotmányosságáról.

 Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a tervezet, amely azt veszi górcső alá, hogy az Országgyűlés nem biztosította annak törvényes lehetőségét, hogy a házasság felbontási iránti perben a bíróság jóváhagyhassa a feleknek a családtámogatási igények és a családi adókedvezmény igénylésére jogosult személy meghatározása tárgyában kötött egyezségét.

 Megtárgyalják a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 14. § (1) bekezdésének „a sajtótermék tartalma a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmakba ütközik” szövegrésze, illetve 15. § (1) bekezdése, valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12./1986. (IV. 22.) MT rendelet 4/A. § (3) bekezdése alkotmányosságát.

 Megtámadták az országos népszavazás elrendeléséről szóló 118/2008. (XI. 19.) OGY határozat alkotmányosságát, amelyben az Országgyűlés nem rendelte el az üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítással kapcsolatos kérdésben az országos népszavazást.

 Határozattervezet készült a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

 Megkezdik az alkotmánybírák a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénynek a médiakuratóriumi elnökségek tagjainak választására vonatkozó szabályainak alkotmányossági vizsgálatát.

 
 Kedden kerül napirendre a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 41. § (1) bekezdésének „kizárólag” szövegrésze alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

 A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés nem alkotta meg azokat a rendelkezéseket, amelyek a választás napján nem a lakó, illetve bejelentett tartózkodási helyén tartózkodó, az Alkotmány alapján választójogosultsággal rendelkező állampolgárok számára az önkormányzati képviselők választásán aktív választójoguk gyakorlásának módját és garanciáit szabályozzák.

 Megvitatják a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 111. § egészének, továbbá a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

 Megkérdőjelezték a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (7)-(9) bekezdésének, illetve a pénzbeli juttatások és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2007. január 1. és december 31. napja között hatályos 12. sz. mellékletének alkotmányosságát is.
 Egy indítványozó szerint alkotmányellenes a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII,. törvény 76/C, § (4) bekezdése.

 Elemzik a Legfelsőbb Bíróság Mfv. I. 11.056/2001/3. sz. ítéletének alkotmányosságát.
 Napirendre veszik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.
 A keddi teljes ülés végén hat végzéstervezetről is tárgyalnak.