Az Alkotmánybíróság (Ab) ez évi utolsó két teljes ülésén több határozatot is elfogadott.

Az Alkotmánybíróság (Ab) december 15-én elfogadott határozatában alkotmányelle­nesnek nyilvánította a családi pótlék adózásnál való figyelembe vételét előíró rendel­kezéseket, és azokat visszamenőleges hatállyal megsemmisítette. A személyi jövede­lemadó törvény szeptember 1-jétől hatályos rendelkezé­sei szerint a családi pótlék adómentes jövedelemből adóterhet nem viselő járandó­sággá vált. Eszerint a gyerme­ket együtt nevelő szülők adóalapjába a családi pótlék összegének felét-felét be kell számítani, függetlenül attól, hogy a családi pótlékot melyik szülőnek folyósítja az állam. Az Ab szerint az a szabály, amely a családi pótlék felett rendelkezési jogot nem szerző szülőnél is jövedelemnek tekinti a családi pótlék felét, az arányos köztehervi­selés elvét sérti, mert ténylegesen nem megszerzett jövedelem adózására vonatkozik.

Az Alkotmánybíróság (Ab) december 14-én elfogadott határozatában megállapította, hogy alkotmányellenes a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény, ezért azt 2010. december 31-i hatállyal megsemmisítette. Az Ab szerint a törvény bizonyos rendelkezései nem alkotmányellenesek, azonban az alkotmányellenes ré­szek megsemmisítése után a jogszabály Alkotmányba nem ütköző rendelkezései már nem alkotnának értelmezhető és alkalmazható jogszabályt, így a jogalkotási törvény teljes, de nem azon­nali hatályú megsemmisítését a jogbiztonság alkot­mányos elve követelte meg, ele­gendő időt hagyva ezzel a jogalkotónak új szabályozás megal­kotására.