A Tanácsadó Testület 04/2012. (II. 03.) számú állásfoglalása az eternit.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (893/2012 sz. ügy) tárgyában.

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az eternit.hu a Cembrit Kft. részére nem delegálható.

Indokolás

A Cembrit Kft. (2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.) („Panaszolt”) igénylése ellen az Eternit AG („Panaszos”) fordult a Tanácsadó Testülethez a Creaton Hungary Kft.-re („Panaszosi képviselő”) hivatkozással, egyúttal a domain név saját részére történő delegálását is kérve.

A Panaszos 2012. január 16-án egy német nyelvű levelet küldött, amelynek hiteles OFFI fordítását is csatolta a Panaszosi Képviselő. Panaszosi Képviselő külön meghatalmazást nem csatolt. A levélben igazolás szerepel az Eternit AG-től arra vonatkozóan, hogy a Creaton Hungary Kft. „jogosult az Eternit AG valamennyi termékének, így különösen tetőpala, hullámpala, valamint homlokzati anyagok értékesítése során az eternit AG nevét és logóit felhasználni”.

A Panaszolt levelében arra hivatkozott, hogy a korábbi elnevezése „Eternit Termelési és Kereskedelmi Kft.” volt, amellyel a hajdani Eternit Werk Ludwig Hatschek társaság „magyarországi cégeként” működött Nyergesújfaluban. Hivatkozott rá, hogy az „eternit pala” gyártása Nyergesújfaluban 110 éve folyamatos.

Hivatkozott továbbá arra, hogy a domain név „megtartásához” azért is fűződik érdeke, mert a fogyasztók, akiknek 30 éves garanciát ígért a weboldalon regisztráltak és úgy tartják a kapcsolatot. Cégtörténete tekintetében előadta, hogy 2003-ban eredetileg az Eternit Termelési Kft. regisztráltatta a domain nevet, már akkor megvolt mellette ugyanazon székhelyre bejelenve egy holding cég is, mellyel később Eternit Kereskedelmi Kft. néven került összevonásra, majd az eredeti Eternit Kft. végelszámolással megszüntetésre került. Hangsúlyozta, ekkor „nem változtatta meg a domain adatokat” mivel az eredetivel azonos székhelyen, ügyvezetővel, tovább működött a cég. Előadta továbbá, hogy partnereitől értesült arról, hogy a weboldal nem működik, és ezért kérte, hogy a TT „állítsa helyre a tulajdonjogát”.

A TT megállapította, hogy a felek előadása nem volt teljes körű, mindkét fél hallgatott el információkat a TT elől, amivel megnehezítette a TT objektív döntését. Tekintettel azonban arra, hogy a TT nem hatóságként, hanem önszabályozást segítő testületként jár el, a tényállást saját eljárása során feltárta és kiegészítette.

A TT elsőként a Panaszos által csatolt német nyelvű irattal kapcsolatban leszögezte, hogy a TT eljárásában nem a hiteles fordításnak van jelentősége, hanem annak, hogy a Panaszos határidőn belül, a TT számára is érthető módon, szabályszerű kifogást nyújtson be. E tekintetben a TT apostile eljárást nem talált szükségesnek. Hangsúlyozza továbbá, hogy a TT tartalma szerint bírálja el a hozzá benyújtott iratokat, ezért a Panaszos levelét kifogásként értékelte.

A Panaszolt levelével kapcsolatban a TT tisztázatlannak érezte, hogy a Panaszolt milyen jogcímen használta a „domain név lejáratáig” a domain nevet, ezért hivatalból megkereste a nyilvántartót, és ellenőrizte a domain név státuszát és történetét és megállapította az alábbiakat:

A domain 1998-ban került az Eternit Kft. javára delegálásra, majd 2003-ban cégnév változás miatt Eternit Termelési Kft.-re módosult a domain-használó neve. Az Invitel regisztrátor felmondta a domain fenntartását 2011-ben, ennek megfelelően 2011. december 28-án délben törlésre került a domain név. A törlést követően 2 másodperccel később a Cembrit Kft. nyújtotta be új igényét, amely ellen a Panaszos kifogással élt.

A fentiek alapján az Eternit Termelési Kft. valójában 2011. december 28-án megszűnt domain-használó lenni és a Cembrit Kft. nem egy delegált igényt akar megszerezni, hanem egy éppen felszabadult (pillanatnyilag “gazdátlan”) domainre nyújtott be szabályszerűen új igényt, amely ellen a jelenlegi kifogás alapján indult az eljárás. Az azonban, hogy a Cembrit Kft. (korábbi néven Eternit Termelési Kft.) korábban használta a domaint nem jelenti automatikusan azt, hogy az új delegálás során „elsőbbsége” lenne a domain névre, különösen úgy, hogy az a jogalap, ami a korábbi „elsőbbségi” használatot lehetővé tette a számára (ti: a névkizárólagosság) a névváltozása miatt már megszűnt.

A TT-nek tehát abban kellett állást foglalnia, hogy az eternit.hu domain név delegálható-e a Cembrit Kft. részére, a Panaszos nyilatkozatát is figyelembe véve.

A Panaszolti Képviselő által csatolt iratokból nyilvánvaló, hogy az Eternit AG a 202353 lajstromszámú „eternit” védjegy jogosultja, azonban ez nem eredményezné automatikusan a domain név használatának jogellenességét. Mivel az Eternit AG nem terjesztett elő formálisan, a védjegyre utaló kifogást, a TT a védjegyjogi kérdésekben nem foglalt állást.

Figyelembe véve azonban, hogy az Eternit AG kifejezett nyilatkozata szerint jelenleg nem a Cembrit Kft a forgalmazója, a TT-nek azt kellett vizsgálnia, hogy az Eternit AG-vel fennálló forgalmazói státusz hiánya a Panaszolti oldalon a DRSZ megsértését idézi-e elő.

A TT több ügyben foglalkozott már azzal a kérdéssel, hogy egy gyártó, szolgáltató nevével azonos domain név használata gazdasági kapcsolat hiányában megtévesztő lehet, mert azt a látszatot kelti, mintha a domain név használója hivatalos forgalmazó lenne. A TT ezt jelen esetben is így találta. A tárgybani domain delegálása Panaszolt részére valószínűsíthetően megtévesztő (és ezáltal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvénybe ütköző) lenne. Az „eternit”, Panaszolt általi használata ugyanis azt a látszatot keltené, mintha a Panaszoltnak kapcsolata lenne az Eternit AG-vel, pedig a neve azóta már Cembritre változott, és az Eternit AG nyilatkozata (továbbá a tárgybani domainen jelenleg szereplő tartalom szerint) a Panaszolt nincs jogi kapcsolatban az Eternit AG-vel.

A TT figyelembe vette azt is, hogy a Panaszolt számtalan terméket forgalmaz, így tevékenységéhez nem szükséges az „eternit.hu” domain név, a fogyasztók nem az „Eternit” kifejezéssel azonosítják, legalábbis ezt a Panaszolt nem valószínűsítette az eljárás során. Az, hogy a levelezéshez használja az eternit.hu végződést, a TT szerint nem méltányolható érdek, hiszen megfelelő tájékoztatással ez orvosolható. A szavatossági igények érvényesítése ugyanis nem kötődik valamely levelezési cím használatához.

Mivel a Panaszosi Képviselő arra is hivatkozott, hogy saját részére is igényli a tárgybani domaint, a TT megvizsgálta azt is, hogy részére delegálható-e a domain név.

A TT az iratok alapján, a tényállást tisztázva megállapította, hogy a Panaszosi Képviselő az igénylő, Eternit AG részére kívánja a domain név delegálását, azonban „adminisztratív kapcsolattartóként” maga kíván eljárni, és saját nevében is igényelte a domain nevet. Eljárása jogalapjául az Eternit AG-től származó német nyelvű levelet kívánja felhasználni.

A Panaszos nevében eljáró Creaton Hungary Kft., aki levelezése során maga is használja a védjegyet, nem csatolt olyan iratot, amely kétséget kizáróan feljogosítaná a domain név saját részére történő igénylésére, a csatolt nyilatkozat erre nem elegendő, ezért a domain név a részére sem delegálható, mindaddig, amíg egyértelmű meghatalmazást, vagy a domain önálló igénylésére jogosító magyar nyelvű iratot nem csatol.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.